Р Е Ш Е Н И Е

105

гр. Варна, 20.07.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и седми юни през две хиляди и oсемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Юлия Калчева,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

 въззивно гражданско дело № 230 по описа за 2018-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по  въззивна жалба срещу решение № 211/09.02.2018 год. по гр.д. 565/2017 год. на ОС Варна, с което  се ОТХВЪРЛЯ иска на МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД, ЕИК 000090019, гр. Варна срещу СНЦ „Български червен кръст“, гр. София, за заплащане на сумата от 31964,40 лв. като част от претенция в размер на 532740 лв., представляваща обезщетение за неоснователно обогатяване на ответника за сметка на лечебното заведение от наемните вноски от отдаване под наем на собствените на ответника 4/6 ид.ч. от магазин, находящ се в гр. Варна, бул. „Княз Борис І“, №59А, партерен етаж със застроена площ от 91 кв.м., съгласно саморъчно завещание на К. Д. С. от 10.11.1996 год. за периода 03.07.2000 г. – 15.03.2017 год.; ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска в съда – 15.03.2017 год. до окончателното й плащане и разноски.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Излагат се доводи за неправилно тълкуване на волята на завещателя. Иска се отмяна на решението и пълно уважаване на иска.

Срещу тази жалба е подаден в срок писмен отговор от насрещната страна СНЦ „Български червен кръст“, гр. София. Жалбата е оспорена, като се излага, че аргументите на насрещната страна не се основават на обективното съдържание на завещанието.

Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по делото е образувано пред ОС по иск на МБАЛ „Света Анна-Варна” АД, гр. Варна против СНЦ „Български червен кръст”, гр. София с посочено правно основание чл. 59, ал.1 от ЗЗД, за сумата от 31 964,40 лева, като част от претенция в общ размер на 532 740 лева, представляваща обезщетение за неоснователно обогатяване на ответника за сметка на обедняването на ищеца с наемните вноски от отдаването под наем на собствените на ответника 4/6 ид.ч. от магазин, находящ се в гр. Варна, бул. „Княз Борис І” № 59 А, партерен етаж, със застроена площ от 91 кв.м., съгласно саморъчно завещание на Коста Дионисиев Станков от 10.11.1996г., за периода от 03.07.2000г. до 15.03.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска в съда – 15.03.2017г. до окончателното й изплащане.

В исковата молба се твърди, че по силата на завещанието в полза на СНЦ „Български червен кръст“, СНЦ се легитимира като собственик на 4/6 ид.части от магазин, находящ се на партерния етаж на жилищна сграда в гр.Варна, бул.“Княз Борис I” № 59 с обща застроена площ от 91 кв.м., включваща 3 търговски помещения, при общи граници: двор откъм главния вход на сградата, стълбище  към втория етаж от главния вход, жилище на партерния етаж, стълбище от страничен /втори вход на сградата/ и двор, ведно с 8/21 ид.части от избените помещения, разположени под магазините. За правото на собственост на СНЦ е съставен констативен нот.акт за собственост № 102, том 1, нот.дело № 252/2000г. Ищецът посочва, че волята на завещателят по отношение на този имот е  била доходите от наеми да бъдат внасяни във фонд на името на Д. С., като същите бъдат разходвани за закупуването на лекарствени продукти от и за Варненската Окръжна болница, която понастоящем се легитимира като МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД. Твърди се, че ответникът не се е съобразил с волята на завещателя и в периода от 2000г. до 2017 г. не е предавал суми в полза на ищеца, които в съвкупен размер са 532740 лева, придобити в следствие на отдаване под наем на процесния имот. Ищецът твърди, че ответникът се е обогатил с посочената сума, като предявява частичен иск за присъждане на сумата от 31964,40 лева като част от общата сума в размер на 532 740 лева, съобразно изричните уточнения направени от ищеца в първото по делото съдебно заседание. Претендира се сумата да бъде присъдена ведно със законната лихва връху нея, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда – 15.03.2017 г. до окончателното и изплащане, както и сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

В срока по чл.131 от ГПК пред ОС е депозиран писмен отговор от ответника Сдружение с нестопанска цел „Български червен кръст”, гр.София, в който се оспорва предявеният иск изцяло като неоснователен. Излага се, че всички вземания за периода от 03.07.2000г. до 15.03.2012г. са погасени по давност, а по отношение на лихвите - до 15.03.2014г. Твърди се, че в завещанието не е възложено в тежест на ответника да създаде фонд на името на Д. С., какъвто и към настоящия момент няма учреден. За СНЦ „Български червен кръст”, гр. София не е налице обогатяване за сметка на ищеца, тъй като е насочвал средствата от имота за обществено полезна и хуманитарна дейност. Оспорва се идентичността между МБАЛ „Света Анна-Варна” АД, гр. Варна и Варненска окръжна болница, както и че е налице обедняване за ищеца. Релевира се, че ответникът е заплащал разходи за имота за данъци, застраховки, подобрения, които следва да бъдат приспаднати от евентуалното обедняване на ищеца. Моли исковата претенция да бъде отхвърлена като неоснователна и да бъдат присъдени сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

От фактическа страна, не се спори между страните, че със саморъчно завещание от 10.11.1996 г. К. Д. С. е завещал в полза на Сдружение с нестопанска цел „Български червен кръст“  4/6 ид.части от магазин с площ от 91 кв.м. /“големият“/, находящ се на партерният етаж на жилищна сграда в гр.Варна, бул.“Княз Борис I” № 59A, във връзка скоето е съставен и констативен нотариален акт № 102, том 1, дело № 252/03.07.2000г.

Видно е от представеното саморъчно завещание от 10.11.1996г. на К. Д. С.., в т.6 същият е поставил тежест за заветника – „Наемът да се внася изрично във фонд на името на баща ми – Д. К. С., като събраната сума от наема се ползва за закупуване на лекарства от и за Варненска Окръжна Болница“. Или налице е завещание, което съдържа тежест по смисъла на чл. 17, ал.1 ЗН, задължение, чийто точен смисъл подлежи на тълкуване на волята на завещателя, но определено включва управление на паричен фонд, набран от плодовете от завещания имот и използване на чистата печалба в полза на трето лице – бенефициент.

Именно на правата си на бенефициент по завещанието е основал претенцията си ищецът, твърдейки, че е правоприемник на Окръжна болница Варна. Видно от справка от Държавен Архив-гр.Варна /л.67/, съгласно инвентарен опис, създадената през 1944г. Обединена Окръжна болница „Д-р Рачо Ангелов“ - Варна в променяла наименованието си през годините, съответно на Първостепенна окръжна клинична болница „Д-р Рачо Ангелов“ /в периода от 1967г. до 1972г./, на Факултетска болница „Д-р Рачо Антгелов“ /в периода от 1972г. до 1976г./, на Първостепенна окръжна клинична болница „Д-р Рачо Ангелов“ /в периода от 1976г. до 1988г./, на Първостепенна общинска клинична болница „Д-р Рачо Ангелов“ /в периода от 1988г. до 1989г./ и на Обединена районна клинична болница „Д-р Рачо Ангелов“ /в периода от 1989 г. занапред/. На 14.05.1999 г. е съставен акт за публична общинска собственост № 1121 касателно подробно описаните в него недвижим имоти, находящи се на бул.“Цар Освободител“ на Обединена районна клинична болница „Д-р Рачо Ангелов“ и ДКЦ.

Със заповед № РД 19-16/18.08.2000 г. на основание чл.101, ал.1, т.5. вр.чл.104 и чл.38 от Закона за лечебните заведения е наредено преобразуването на Обединена районна клинична болница-Варна в лечебно заведение с наименование  „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“-Варна АД със седалище и адрес на управление: бул.“Цар Освободител“ № 100. С решение на ВОС от 01.09.2000г. по ф.д. № 2797/2000г. е разпоредено да се впище в Търговския регистър воден при ВОС Акционерно дружество „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна-Варна“ със седалище бул.“Цар Освободител“ № 100.

Видно е от съдържанието на удостоверение, издадено от Софийски градски съд по ф.д. № 24766/1992 г., че с определение от 27.09.1950г. и последващи решения в периода до 31.03.2016 г. на основание чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел е вписвано съществуването на сдружение с наименование „Български червен кръст“. Същото е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност воден към Министерство на правосъдието под № 3 на 01.09.2001 г.

От заключението на проведената по делото Съдебно-счетоводна експертиза пред ОС се установява, че приходите на СНЦ „Български червен кръст“ от отдаването под наем на процесния обект на бул.“Княз Борис I” за периода от 01.01.2005 г. до 15.03.2017 г., съгласно записванията в счетоводството на СНЦ, без 2010 г., са в размер на общо 215 493,58 лева без ДДС. За периода от 01.2010 г. до 01.2011 г. в счетоводството на БЧК не са отчетени постъпления от наеми за процения обект. Дадено е заключение, че общият размер на средствата разходвани за обществено-полезна дейност на БЧК за периода от 01.01.2012г. до 30.06.2017 г. са в размер на 7 233 671,73 лева. На вещото лице не са представени данни за други отчетни периоди преди 01.01.2012 г. За периода от 01.01.2011 г. до 31.03.2017 г. за заплатени местни данъци и такси са в размер на 687,74 лева, разходите за застраховки – 785,40 лева, както и разход за ремонт  на покрива, документиран през 2011 г. са в размер на 422,50 лева.

За да бъде квалифициран предявеният иск по чл. 59, ал. 1 от ЗЗД, следва да се твърди имуществено разместване, при което е налице намаляване имуществото на едно лице за сметка на увеличаване на имуществото или спестяване на разходи на друго лице, което не може да бъде обезщетено по друг начин. Тоест, претенцията по чл. 59 ЗЗД е субсидиарна и може да се предяви, ако липсва друго основание.

По настоящото дело МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД твърди, че е бенефициент по т.6 от завещанието на К. С. от 10.11.1996 г. в полза на праводателя й Варненска окръжна болница. Или твърди се, че правата на МБАЛ произтичат от задължения по сделка, която обвързва БЧК - завещанието от 10.11.1996 г., на което основава правата си ищеца МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД, завещателят К. С. е възложил в тежест на заветника – Български червен кръст „да събира и внася във фонд на името на баща му Дионисий Станков“ сумите, които получава от отдаването под наем на завещания имот с цел ползването им за закупуване на лекарства от и за Варненска окръжна болница.

При положение, че правата на ищеца се основават на задължение, произтичащо от сделка, искът не може да се квалифицира като такъв по чл. 59, ал.1 ЗЗД. Той може да се кмвалифицир като такъв по чл. 18 Закона за наследството вр. чл. 79 ЗЗД вр. чл. 44 ЗЗД за изпълнение на задължение в полза на бенефициент по завещание.

ОС е разгледал непредявен иск, а предявеният иск е станал неразгледан. Този порок на решението го прави недопустимо и не може да се поправи от въззивната инстанция, тъй като страните ще бъдат лишени от разглеждане на предявения иск на три инстанции.

Ето защо решението следва да се обезсили и делото да се върне на ОС за разглеждане на предявения иск.

Предвид горното , съдът

                                     РЕШИ :

ОБЕЗСИЛВА решение№ 211/09.02.2018 год. по гр.д. 565/2017 год. на ОС Варна И ВРЪЩА делото на ОС за раглеждане на предявения иск.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ :