О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

320

Гр. Варна, _12_.06.2018 год.

 

 

       ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на _12_.06. през две хиляди и oсемнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

 В.гр.д. № 231 по описа за 2018 год.:

 

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ВЪЗЗИВНА ЧАСТНА ЖАЛБА на И.Р.И. ***, срещу определение № 124/09.05.2018 по гр.д. 110/2018 год. на ОС Силистра, в частта му, с която е прекратено производството по делото, поради недопустимост на предявените искове. В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено. Твърди се, че изводът на съда за недопустимост на производството е неправилен. Изтъква се правото на ищеца на публичен справедлив процес. Иска се отмяна на определението и гледане на делото по същество.

Срещу ЧЖ не е постъпил писмен отговор, тъй якато в тази фаза на процеса не е връчван препис на насрещната страна.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС производството е образувано по искова молба, с която се претендира обезщетение за неимуществени вреди от ОС Добрич в размер на 7000 лв. поради неказаконосъобразност на решението му по гр.д. 147/2015 год., в сила от 12.12.2015 год. Направено е искане и за заплащане на сумата по отхвърленият от ДОС иск за 50000 лв., за който се твърди, че е основателен, като вреда от постановеното решение. Основанията за вредите, които се изтъкват, са: умишлено не е назначен особен представителумишлено не е предоставена разпечатка на сметка, по която се плаща издръжка; умишлено бил изкаран некоректен платец на издръжката на децата си и сега срещу него имало изпълнително дело. Като основание на иска се посочва чл. 2б ЗОДОВ. С атакуваното определение съдът е освободил ищеца от д.т. и прекратил делото, тъй като е приел, че исковете не са по ЗОДОВ, не се твърди и противоправно поведение, поради което и не могат да се квалифицират като такива по чл. 45/49 ЗЗД.

Съставът на ВАпС намира атакуваното определение за незаконосъобразно.

Исковата молба, по която е прекратено производството е била нередовна и е следвало да се остави без движение, като се даде възможност на ищеца да уточни от какво противоправно поведение на ОС Добрич са произтекли твърдяните вреди, какви по вид и размер вреди се претендират, тъй като петитумът е неясен и едва тогава да квалифицира претенциите и да направи извод за недопустимост. Дали твърдяната противоправност е налице или не е въпрос по съществото на спора, а не основание за преценка на допустимостта на претенциите. Ако се твърдят нарушения на правото на ЕС, съдът следва служебно да квалифицира фактическите твърдения като такива и съответно да съобрази директното приложение на на основание чл. 4, пар.3 ДЕС и евентуално ТР по т.д. 2/2015 на ВКС и ВАС.

Налице отменителните основания, твърдяни в ЧЖ, поради което и обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.

       Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

      

ОТМЕНЯ определение № 124/09.05.2018 по гр.д. 110/2018 год. на ОС Силистра, в частта му, с която е прекратено производството по делото, поради недопустимост на предявените искове и  

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия и съобразяване на указанията на ВАпС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: