ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

305

 

гр.Варна,09.05.2019 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 09 05.2019 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 231 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 231/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба вх. № 561/09.01.2019 г., уточнена с молба вх.№ 1798 от 26.03.2019 г., на К.К.К. и Н.Б.К. против определение № 3420/27.12.2018 г. по в.гр.д. № 2626/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата им срещу постановление от 14.09.2018 г. за възлагане на недвижим имот, представляващ апартамент №30, находящ се в гр.Варна, кв. „Аспарухово“, ул.“Народни будители“ №43, ет.8 по изп.дело № 20147190400004 по описа на ЧСИ С. Я., рег. № 719 и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателите са изложили съображения за неправилност на обжалваното определение, като са молили за неговата отмяна и за разглеждане по същество на жалбата им срещу постановлението за възлагане.

Лицата на насрещната страна - Банка „ДСК“ ЕАД и Т.М.Ч. не са подали отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лица с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за тях, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателите имат качеството на длъжници по изпълнителното дело, като пред окръжния съд те са обжалвали постановлението от 14.09.2018г. за възлагане на недвижим имот, представляващ апартамент № 30, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 43, ет.8 по изп. дело № 20147190400004 по описа на ЧСИ С. Я., рег. № 719. В жалбата си те са навели оплаквания: за ненадлежно връчване на документи по изпълнителното дело; за незапочване на публичната продан в точния насрочен час и за явяване само на един кандидат, внесъл депозита си в късния следобед на 03.09.2018 г.; за първоначално неточно отразяване на началния час на проданта в съставения протокол от 04.09.2018 г. и последващото му коригиране от ЧСИ по тяхно настояване; за липсата на уведомяване от ЧСИ за възложената нова оценка на имота и за заключението на вещото лице по нея; за занижена първоначална тръжна цена на имота и за отразяването му като тристайно, вместо двустайно жилище в обявлението за публичната продан.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В първата хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК наддаването е надлежно, когато са спазени изискванията на чл. 489, чл. 490 ГПК и чл.492 ГПК. По аргумент от противното следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за възлагане поради ненадлежно извършено наддаване следва да визират случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура - напр. наддавателните предложения не съдържат съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават. При втората хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК, постановлението би било опорочено, ако в него не е обявен за купувач онзи, посочил в предложението си най-високата в сравнение с останалите предложени от другите купувачи цени.

В случая процесните оплаквания на жалбоподателите – длъжници по изпълнителното дело не са в горепосочения смисъл, като нарушенията при връчването на книжа, неуведомяването за назначаването и уведомяването за  оценката на вещото лице и такива  по определянето на началната тръжна цена на имота не попадат в предметния обхват на посочената разпоредба, предоставяща им правото на жалба срещу постановлението за възлагане. В този смисъл са и задължителните указания, дадени в т.8 на Тълкувателно решение 2/2013 г. от 26.07.2015 г. на Върховния касационен съд на Република България, ОСГТК, където е посочено, че действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

В този смисъл, нарушения при определяне на оценката на имота и на началната му тръжна цена не съставляват част от наддаването и нямат отношение към хипотезата на чл. 435, ал. 3 ГПК, поради което тези оплаквания са били недопустими и не са подлежали на разглеждане по същество от окръжния съд. Обстоятелствата, изложени за времето преди проданта на 04.09.2018 г. и закъснението на ЧСИ, за явяването на един купувач с платен задатък в последния ден преди приключване на проданта, за първоначалното неточно отразяване на началния час на публичната продан в протокола и посочването на жилището като тристайно в обявлението за продажбата, също не попадат в хипотезата на чл. 435, ал.3 ГПК и не са подлежали на разглеждане от окръжния съд. Затова и наведените пред настоящата инстанция оплаквания за погрешни правни изводи от окръжния съд, вследствие на неправилно възприемане на изложената от жалбоподателите фактическа обстановка, са неоснователни. Жалбата пред окръжния съд не е била насочена срещу отказ на съдебния изпълнител за извършване на повторно заключение за стойността на имота, в каквато насока не са навеждани твърдения, а позоваването на нарушение на чл.485, ал.2 от ГПК не обуславя право на жалба по чл. 435, ал.3 ГПК. Затова и оплакванията пред настоящата инстанция за наличие на такова искане още на 03.09.2018 г. пред ВОС (по което било образувано ч.гр.д. № 1982/2018 г. на ВОС) и на мълчалив отказ на ЧСИ по същото за изготвяне на повторно заключение са заявени за пръв път, не са били предмет на жалбата пред окръжния съд и затова не могат да бъдат разглеждани. Освен това, видно от служебно извършената справка, с определение от 03.09.2018 г. по ч.гр.д. № 1982/2018 г. окръжният съд се е произнесъл по молба на жалбоподателите за спиране на изпълнителното дело (а не срещу отказ на ЧСИ за повторна оценка) като е оставил същата без уважение. Наведените оплаквания за наличието на основания по чл.22, ал.2, т.6 от ГПК по отношение на докладчика по делото в окръжния съд, също не обосновават незаконосъобразност на постановения съдебен акт, поради което са неоснователни.

В този смисъл като е оставил без разглеждане жалбата на длъжниците и е прекратил производството по нея, окръжният съд е процедирал правилно, поради което и обжалваното пред настоящата инстанция определение следва да бъде потвърдено.

За пълнота на изложението следва да бъде посочено, че във всички случаи на проведено незаконосъобразно изпълнение и незаконосъобразни действия на ЧСИ, необхванати от хипотезите на допустимото обжалване на действията на съдебния изпълнител по чл.435 ГПК, от които са произтекли вреди за страните, защитата им може да бъде реализирана по исков ред – чл. 441 от ГПК.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3420/27.12.2018 г. по в.гр.д. № 2626/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: