Р Е Ш Е Н И Е

120/09.07.2013 г.                                                                  гр. ВАРНА

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Апелативен съд – Варна                                              Гражданско отделение

На 19 юни                                                                   2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

  ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Секретар: В.Т.

Като разгледа докладваното от съдия С. Илиева в. гр. д. № 232 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК и е образувано по жалбата на адв. Н. Т. – пълномощник на „Нов Дом- С.”*** и „Петекс и Ко” ЕООД-София срещу решението на Варненския окръжен съд № 193 от 06.03.2013 г., постановено по т. д. № 816/2012 г., с което на основание чл. 135 от ЗЗД е обявен за недействителен спрямо „ОББ” АД-София сключеният между „Ном Дом- С.” ЕООД и „Петекс и Ко” ЕООД договор за покупко - продажба на описания в нот. акт № 49, т. VІ, д. № 1033/2009 г. на нотариус с рег. № 147 недвижим имот. В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност и необоснованост на обжалвания съдебен акт и постановяването му при съществени процесуални нарушения и се моли да бъде отменен и вместо него постановено ново решение, с което искът да се отхвърли с произтичащите законни последици. 

В срока по чл. 263, ал. 1 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответната страна, в който се изразява становище за неоснователност на жалбата и се моли първоинстанционното решение да бъде потвърдено с произтичащите от това законни последици.

Въззивната жалба е подадена в срок от процесуалния представител на надлежни страни и е процесуално допустима.

Настоящото производство не е контролно-отменително, а въззивно, поради което съдът следва да направи свои фактически констатации и правни изводи. След съвкупна преценка на всички събрани по делото доказателства с оглед разпоредбата на чл. 235 от ГПК, Варненският апелативен съд приема  за установено следното:

ВОС е сезиран с иск с правно основание чл. 135 ЗЗД, предявен от „ОББ” АД-София срещу „Нов дом – С.”*** и „Петекс и Ко” ЕООД-София за прогласяване относителната недействителност спрямо ищеца на сключения с нот. акт № 49, т. VІ,  д. № 1033/2009 г. на нотариус с рег. № 147 между ответниците договор за покупко-продажба на недвижим имот - ПИ с ид. № 10135.4024.75 по КК на гр. Варна с площ от 5 106 кв. м., находящ се в гр. Варна, м. „Боклук тарла”, при съседи: имоти ид. №№ 10135.4024.135, 10135.4024.76, 10135.4024.69, за сумата от 100 000 лв. без ДДС, като е запазено правото на ползване върху имота в полза на Т.С.С.. Ищецът твърди, че е кредитор на първия ответник по множество договори за кредит, които е престанал да обслужва и непосредствено преди това с атакуваната сделка първият ответник със знанието на втория предвид трудово-правните му отношения – „финансов мениджър” на първия ответик, го е увредил.

Ответниците оспорват иска като неоснователен и молят за отхвърлянето му. Не оспорват качеството на кредитор на ищеца по силата на обезпечени банкови сделки, но твърдят, че нито едно от вземанията по договорите за кредит не е безспорно установено с влязъл в сила съдебен акт; че по договора от 27.08.2008 г. ищецът няма качеството на кредитор по отношение на първия ответник; че този договор е нищожен, поради противоречие със закона - липса на писмено решение на едноличния собственик на капитала за сключването на договора, както и че клаузата на чл. 5, ал. 10, б. „б” е нищожна поради противоречие с добрите нрави. Твърдят, че са налице достатъчно обезпечения по задълженията в полза на кредитора – ищец и че вторият ответник е трето добросъвестно лице.

            Видно от приложените писмени доказателства /л. 4592/ между „ОББ” АД и „Нов Дом-С.” ЕООД са сключени няколко договора за банков кредит за различни суми / 500 000 евро, 183 000 евро, 1 014 660 евро/.  

          На 27.08.2008 г. между „ОББ” АД като кредитор и "Пропърти Сим" ЕООД, представлявано от Т.С.С. - кредитополучател и "Нов Дом - С." ЕООД, представлявано също от Т.С.С. - съдлъжник е сключен договор за "Бизнес ипотечен кредит", по силата на който на кредитополучателя е предоставен кредит в размер на 1 000 000 евро.

          На 16.12.2009 г. с нот. акт № 49, т. VІ, д. № 1033/2009 г. на нотариус с рег. № 147 /л. 13 и 14/ Т.С.С. в качеството си на управител на „Нов Дом-С.”*** продава на „Петекс и Ко” ЕООД-София, представлявано от едноличния собственик П.Д.Т. описания в нотариалния акт недвижим имот, като продавачът запазва правото на ползване върху продавания имот в полза на Т.С..

От заключенията в. л. Б. Б. по назначената от ВОС ССЕ /л. 332-340 и л. 485-493/ се установява, че през периода 01.12.-16.12.2009 г. "Петекс и Ко" ЕООД е придобило от "Нов Дом - С." ЕООД 12 бр. недвижими имоти, измежду които и имота по атакуваната сделка, като придобиването е извършено с  получени в заем от физически лица средства, в т. ч. от лицето Д. А. М., чиито образец от подпис е предоставен на Банката, като лице, което има право да се разпорежда със суми по банковите сметки на "Нов Дом - С." ЕООД, наред с П.Т. и Т.С.. Вещото лице е установило още, че "Петекс и Ко" ЕООД за периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. е реализирало общо приходи от основната си дейност в размер на 0.02 лв.

От заключението на в. л. Н. М./л. 543-578/ по назначената СИЕ се установява, че между „ОББ” АД и "Нов Дом - С." ЕООД са налице седем договора за кредит с общ размер на задълженията по договорите 3 398 776.56 евро, 408 052.09 лв. и 114 828.06 щатски долара, като по всеки един от тях са налице просрочени задължения. Установява се още, че по всеки един от договорите е налице обезпечение чрез учредяване на договорни ипотеки върху недвижими имоти, като три от имотите обезпечават повече от един договор за кредит. От заключението и допълнителното такова /л. 589-592/ се установява още, че към датата на сключване на атакуваната сделка - 16.12.2009 г. и към настоящият момент, стойността на обезпеченията значително е намаляла.

          На 20.12.2010 г. е издаден изпълнителен лист /л. 16/ по издадена заповед по реда на чл. 417 ГПК, по ч. гр. д. № 56333/2010 г. на СРС, 55 с. /л. 307 и 308/, по силата на която "Пропърти Сим" ЕООД, "Нов Дом - С." ЕООД и Т.С. са осъдени да заплатят солидарно на „ОББ” АД сумата 936 616.47 евро-главница по договор за "Бизнес ипотечен кредит" от 27.08.2008 г., сумата 30 305.32 евро-договорна лихва за периода 27.06.2010 г. - 17.11.2010 г., сумата 1 363.39 евро-наказателна лихва за периода 27.06.2010 г. - 17.11.2010 г., сумата 4 634.34 евро-такса по договора, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.11.2010 г., както и сумата 57 535.95 лв.-разноски по делото. С влязло в сила на 27.07.2012 г. решение № 1039/05.06.2012 г. /л. 304 и 305/, постановено по т. д. № 1140/2011 г. по описа на СГС, ТО, VІ-5 с., е уважен предявеният от „ОББ” АД иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимостта на сумите по договор за "Бизнес ипотечен кредит" от 27.08.2008 г., предмет на издадената заповед по реда на чл. 417 ГПК, по цитираното по-горе ч. гр. д. № 56333/2010 г. на СРС, 55 с.

На 09.08.2011 г. е издаден изпълнителен лист /л. 16/  по издадената заповед по реда на чл. 417 ГПК, по гр. д. № 33239/2011 г. на СРС, 64 с., по силата на която "Нов Дом - С." ЕООД е осъден да заплати на "ОББ" АД, сумата 66 844.70 евро-главница по договор за кредит от 01.11.2006 г., сумата 230.22 евро-такси по договора, сумата 4 189.87 евро-договорна лихва за периода 01.07.2010 г. - 28.07.2011 г., сумата 4 800.36 евро, наказателна лихва за периода 01.07.2010 г. - 28.07.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 29.07.2011 г. и сумата 5 300.93 лв.- разноски по делото.

Видно от молба от 22.11.2011 г. /л. 40-43/ до СГС ответникът "Нов Дом - С." ЕООД е поискал да бъде открито производство по несъстоятелността му, като е изложил твърдения, че 01.01.2004 г. е в невъзможност да изпълнява финансовите си задължения към кредитори. По молбата е образувано т. д. № 4888/2011 г. на СГС.

По делото е представено пълномощно от 19.01.2009 г., рег. № 333 на Нотариус № 432 /л. 21/, по силата на което Т.С., в качеството на Управител и Едноличен собственик на "Нов Дом - С." ЕООД е упълномощил П.Д.Т. с правата да извършва разпоредителни сделки и действия с откритите при „ОББ” АД банкови сметки на дружеството - упълномощител и със сумите по тях, без ограничения, както и да получава извлечения и друга кореспонденция от Банката. Представени са и спесимени на подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по 6 бр. банкови сметки с титуляр "Нов Дом - С." ЕООД, разкрити при ищцовата банка – на Т.С.С., П.Д.Т. и Д. А.М.  /л. 17-20/. Представени са вноски бележки /л. 22-39/, от които е видно, че лицето П.Т. е извършвал действия по захранване на банкови сметки с титуляр "Нов Дом - С." ЕООД..

Видно от писмото изх. № 13356/04.10.2012 г. от НАП, ТД - В. Търново, офис Ловеч /л. 329 и 330/ управляващият и едноличен собственик на втория ответник „Петекс и Ко” ЕООД - П.Т. е бил в трудовоправни отношения с ЕТ "С. - Т.С." за периода 01.08.1999 г. - 01.09.2003 г. и с "Нов Дом - С." ЕООД за периода 01.09.2003 г. - 01.12.2009 г.

По делото са представени и справки от Агенцията по вписванията /л. 93-149/, в които са отразени извършените вписвания на прехвърлянията на недвижими имоти по партизите на двамата ответници.

Разпитаната по делото свидетелка К. К.- юрисконсулт в „ОББ” АД установява, че познава Т.С., като управител на "Нов Дом - С." ЕООД - кредитен клиент на Банката, с когото е имала контакти  по повод отпускането на кредитите. Свидетелката заявява, че познава и П.Т. като служител – финансов мениджър на "Нов Дом - С." ЕООД, който почти постоянно е представлявал дружеството с входирано в Банката пълномощно за извършване на всякакви операции със сметки. Според свидетелката С. и Т. са присъствали съвместно на срещите в Банката, последните от които през периода април - юли 2010 г., проведени във връзка с предоговаряне на кредитната позиция и във връзка с искане на Банката за предоставяне на допълнително обезпечение по кредитите, предвид предявен ревандикационен иск за имот находящ се в гр. София, бул. "Цариградско шосе", който служел като обезпечение на няколко кредита. Свидетелката сочи, че след извършена справка в Имотен регистър по партидата на "Нов Дом - С." се установило, че всички имоти, с изкл. на един апартамент, били продадени на "Петекс и Ко" ЕООД. Свидетелката заявява, че веднага след разговорите за дообезпечаване на кредитите "Нов Дом - С." ЕООД окончателно спряло плащанията.

От така установената фактическа обстановка настоящият съдебен състав прави следните п р а в н и  изводи:

С разпоредбата на чл. 135 от ЗЗД е уредена правната възможност на едно лице - кредитор да поиска да бъдат обявени за недействителни спрямо него онези правни действия, с които неговият длъжник уврежда интереса му за удовлетворяване при принудително изпълнение спрямо този длъжник. Материално легитимиран ищец по делото следва да е лице, което има качеството на кредитор на лицето - ответник. "Кредитор" по смисъла на чл. 135 от ЗЗД е всяко лице, спрямо което длъжникът е обвързан със задължение за престиране съобразно уговореното помежду им или определеното от закон /Решение № 535 от 13.09.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1224/2009 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Бойка Ташева, по чл. 290 от ГПК/. Увреждането на кредитора като елемент от фактическия състав на иска е от категорията на обективните предпоставки и предполага, че чрез извършеното правно действие, длъжникът създава или увеличава неплатежоспособността си. Искът по чл. 135 от ЗЗД не би могъл да се уважи, ако макар и да е извършена разпоредителна сделка, длъжникът разполага със средства, с които може да удовлетвори задължението си към кредитора /така Решение № 1142 от 13.11.2008 г. на ВКС по гр. д. № 4433/2007 г., I г. о., ГК, докладчик съдията Емануела Балевска/.

Тоест може да се обобщи, че кумулативно дадените предпоставки за уважаване на иска по чл. 135 от ЗЗД са следните:

От  о б е к т и в н а страна: 1/ наличие на вземане, което не е прекратено или погасено по давност; 2/ извършено действие, което да уврежда кредитора, а такова е налице, когато създава или увеличава неплатежоспособността на длъжника, респ. длъжникът да не разполага със средства, с които може да удовлетвори задължението си към кредитора. От  с у б е к т и в н а  страна /в зависимост дали действието е възмездно или безвъзмездно/ - 3/ понеже в случая действието е възмездно, е необходимо да е налице знание за увреждането както от длъжника, така и от лицето, с което длъжникът е договарял..

            В случая, не е спорно между страните, че ищецът има качеството на кредитор по отношение на първото от ответните дружества по силата на банкови сделки, както и че цялото имущество на длъжника служи за обезпечеване на неговите задължения. Оспорва се качеството на длъжник на първия ответник само по отношение на договор за "Бизнес ипотечен кредит" от 27.08.2008 г. Така направеното възражение е неоснователно, тъй като по цитирания договор първият ответник има качеството на съдлъжник, чиято отговорност е наред с тази на кредитополучателя по договора и се различава от акцесорната отговорност на поръчителя..

От заключението на СИЕ и събраните гласни доказателства се установява, че към датата на атакуваната сделка вече са били налице просрочени задължения по сключените от първия ответник договори за кредит, както и че след това плащанията окончателно са били прекратени. Безспорно е установено също и че за период от 15 дни в началото на м. декември 2009 г. първият ответник е продал на втория ответник всички свои недвижими имоти, в т.ч. и процесния, като към този момент стойността на обезпеченията дадени по договорите за кредит е била намаляла, и освен това едни и същи имоти са служели за обезпечаване на задължения по повече от един договор. Безспорно установено е и обстоятелството, че П.Т. - едноличен собственик на капитала и управител на ответното "Петекс и Ко" ЕООД /купувач по атакуваната сделка/ е бил в трудовоправни отношения с първия ответник - "Нов Дом - С." ЕООД и е осъществявал като финансов мениджър представителство на работодателя си пред "ОББ" АД. Следователно, същият е бил наясно в пълнота с финансовото състояние на своя работодател. Трудовият му договор е прекратен на 01.12.2009 г., а съгласно ССЕ няколко дни след това са започнали отчуждителните сделки на имотите от "Нов Дом - С." в полза на "Петекс и Ко" ЕООД. Последвала е и молба до СГС от първия ответник за откриване производство по несъстоятелност.

Въз основа на изложените факти може да се направи извод, че с извършеното отчуждаване "Нов Дом - С." ЕООД, в качеството на длъжник на "ОББ" АД е увеличил неплатежоспособността си и е ограничил възможността на своя кредитор да получи удовлетворение в пълна степен. От своя страна третото лице "Петекс и Ко" ЕООД, чийто едноличен собственик е бившият финансов мениджър на „Нов Дом-С.” ЕООД, е било наясно с това. Следователно, прехвърлителната сделка е увреждащ кредитора акт на длъжника, тъй като намалява длъжниковото имущество, служещо за общо обезпечение на кредитора.

По направените възражения от ответниците, че нито едно от задълженията по договорите не е установено с влязъл в сила съдебен акт, както и за действителността на договора за "Бизнес ипотечен кредит" от 27.08.2008 г. първоинстанционното решение е постановено след достигане до фактически и правни изводи, съобразени изцяло със събраните по делото доказателства и в съответствие с изискванията на закона и съдебната практика, поради което настоящият съдебен състав възприема изцяло изложените в него мотиви при постановяване на въззивното решение на основание разпоредбата на  чл. 272, пр. 2-ро от ГПК и препраща към тях. В производството по Павловия иск съдът изхожда от положението, че вземането съществува, ако то произтича от твърдените факти, което в случая ищецът успешно установява със събраните доказателства /Решение № 552 от 15.07.2010 г. на ВКС по гр. д. № 171/2009 г., IV г. о., ГК, постановено по реда на чл. 290 ГПК/. Законосъобразно окръжният съд е приел и че възраженията на ответниците за действителността на договора за "Бизнес ипотечен кредит" от 27.08.2008 г. не следва да бъдат обсъждани, тъй като същите е следвало да бъдат направени в производството по иска с правно основание чл. 422 ГПК за установяване съществуването на вземанията по договора, за които е била издадена заповед по реда на чл. 417 ГПК, предмет на приключилото с влязло в сила решение по т. д. № 1140/2011 г. по описа на СГС, ТО, VІ-5 с.

Предвид изложеното предявеният Павлов иск като основателен следва да се уважи, а решението на ВОС като законосъобразно и обосновано - да се потвърди. С оглед направеното искане за присъждане на разноски и на основание чл. 81 във връзка с чл. 78 от ГПК въззивниците следва да заплатят на въззиваемата страна направените за настоящата инстанция разноски в размер на 5 684,57 лева.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 271, ал. 1 от ГПК, Варненският апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И   :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решението на Варненския окръжен съд № 193/06.03.2013 г., постановено по т. д. № 816/2012 г.

          ОСЪЖДА „НОВ ДОМ - С.”*** и „ПЕТЕКС И КО” ЕООД-София да заплатят на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД-София сумата 5 684,57 /пет хиляди шестстотин осемдесет и четири 0,57/ лева - разноски по делото за настоящата инстанция..

          Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.                    

 

2.