О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

354/28.05.2014 г.

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 28.05.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. №$ 232/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба вх.№ 2503/08.05.2014 год. от Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството срещу определение № 165/20.03.2014 год по гр.д. № 500/2012 год на ОС гр.Добрич, с което производството е прекратено по отношение „Джитрейд” ЕООД гр.Ловеч. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Както се установява от справка с Търговския регистър, на 13.04.2014 год е вписано заличаването на „Джитрейд” ЕООД на осн. чл. 273 ал.1 от ТЗ.

С факта на заличаването си дружеството е изгубило своята правосубектност. Тя не може да се счита продължена дори и за целите на висящ процес, какъвто е настоящият. С приключването на ликвидацията на дружеството е настъпила последицата по чл. 273 ал.1 от ТЗ. Възобновяване на дейността на заличено дружество може да стане единствено в хипотезите на чл. 273 ал.2, респ. чл.274 от ТЗ, но такива предпоставки в случая не са налице.

Ето защо настоящият състав намира, че определението, с което производството е прекратено по отношение заличеното дружество, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 165/20.03.2014 год по гр.д. № 500/2012 год на ОС гр.Добрич, с което производството е прекратено по отношение „Джитрейд” ЕООД гр.Ловеч.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: