ОПРЕДЕЛЕНИЕ 282

гр. Варна, 25.04.2016г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                             ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 232/16г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на Д.И.Д. *** против определение № 68/04.02.16г., постановено по в.гр.д. № 51/2016г. по описа на ОС-Шумен, с което е оставена без разглеждане жалбата му с вх. № 5885/27.11.2015 г., уточнена с вх. № 2513/21.01.2016г., подадена в качеството му на длъжник по изп. дело № 20148760400228 по описа на ЧСИ Д. З., с рег. № 876, с район на действие ШОС, против действие на ЧСИ, изразяващо се в оценка на недвижими имоти, изнесени на публична продан за периода 11.12.2015г. – 11.01.2016г., като недопустима, и производството по делото е било прекратено. Излага се в частната жалба, че направените оценки са занижени и не отговарят на пазарните цени на имотите, тъй като в същите са извършени множество подобрения. Счита се, че оценките на изнесените на публична продан имоти са несправедливи и жалбоподателят ще бъде ощетен при евентуална продажба. Иска се от съда да разпореди да се извърши СТЕ относно цените на жилищата, обявени за продажба.

В предвидения срок е постъпил отговор на частната жалба от взискателя по изпълнителното дело „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, в който се посочва, че частната жалба е неоснователна. Изложено е, че обжалваните действия на посочените основания не попадат в обхвата на хипотезата на чл. 435, ал. 2 от ГПК.

Частната жалба е подадена в срок, при наличието на интерес от обжалването, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството пред ШОС е било образувано по жалба на Д.И.Д. ***, подадена в качеството му на длъжник на 01.12.15г. и уточнена с жалба от 21.01.16г. по изп.д. №20148760400228 по описа на ЧСИ Д. З.., с рег. № 876, с район на действие ШОС, против действие на ЧСИ, изразяващо се в оценка на недвижими имоти, изнесени на публична продан за периода 11.12.2015 г. – 11.01.2016г. Оплакванията отново са били за занижени цени на имотите, изнесени на публична продан и искането отново е било да се назначи СТЕ за определяне на нови оценки.

            Жалбоподателят е длъжник по посоченото изпълнително дело, образувано по молба на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София и въз основа на изпълнителен лист от 31.01.2014г., издаден по ч.гр.д. № 35/2014 г. на ВПРС, срещу солидарните длъжници Д.И.Д. и А. И.Д., за заплащане на сумата 151371,54 лв. главница по договор за кредит за рефинансиране и ремонт на недвижими имоти от 05.06.2006г., изменен с допълнителни споразумения; сумата 22021,80 лв. договорна лихва за периода 10.01.2013г. – 27.01.2014г.; такси по договора в размер на 637,38 лв., ведно със законната лихва върху главницата от датата па подаване на заявлението – 27.01.2014 г., както и разноски в общ размер на 6108,98 лв. Съдебният изпълнител е пристъпил към изпълнение по молбата на взискателя, чрез посочените в молбата способи. Вписал е възбрана, извършил опис, оценка и насрочил публична продан на ипотекирани в полза на банката недвижими имоти, собственост на жалбоподателя, а именно: ап. 16, находящ се на пл. Стамболийски № 6а; ап. 5,  находящ се на пл. Стамболийски”, № 54 и ап. 5 на ул. Сергей Румянцев, всички в гр. Велики Преслав. На длъжника и настоящ жалбоподател е връчена покана за доброволно изпълнение на 03.04.2014 г. По делото е присъединена като взискател и Държавата, на основание чл.458 ГПК. Насрочената първа публична продан е обявена за нестанала, като е насрочена втора публична продан.

С оглед на всичко гореизложено следва да се приеме, че жалбата на Д.И.Д., подадена на 01.12.15г. и уточнена с жалба от 21.01.16г., действително е била недопустима, тъй като отделното обжалване на оценката на изнесените на публична продан имоти е недопустимо, освен ако е наведено като оплакване в жалбата, че именно това действие е несъвместимо с несеквестируемостта и в този смисъл я нарушава /така и т. 1 от ТР № 2/2013г., постановено на 26.06.15г. от ОСГТК на ВКС/. В настоящия случай жалбоподателят в качеството му на длъжник по изпълнението не е навел такива оплаквания, поради което жалбата му е недопустима.

Постановеното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено като частната жалба бъде оставена без уважение.

Настоящото определение е окончателно по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

                                                                                                                      

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на на Д.И.Д. *** против определение № 68/04.02.16г., постановено по в.гр.д. № 51/2016г. по описа на ОС-Шумен

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: