ОПРЕДЕЛЕНИЕ

331/06.06.2017

гр.Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на шести юни, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 232 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл.274, ал.1,т.1 от ГПК по частна жалба, подадена от пълномощника на Г.Н.К. и К.Н.К. срещу определение № 68/19.04.2017 г. по в.гр.д.№ 81/2017 г. на Окръжен съд - Силистра, с което е прекратено производството по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Становище от противната страна не е изразено.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

От доказателствата по делото се установява, че с обжалваното първоинстанционно решение районният съд е допуснал делба на процесиите недвижими имоти при части: 2/3 ид.ч. за ищеца и по 1/6 ид.ч. за жалбоподатели.

Неправилно въззивният съд е приел, че формулираното във въззивната жалба искане е за допускане на делбата при части: 1/3 ид.ч. за Цона Андреева Кожухарова, която не е страна в производството и не е посочен процесуален ред за конституирането й, 1/3 ид.ч. за ищеца и по 1/6 ид.ч. за жалбоподателите и е направил неправилен извод, че те нямат искане за промяна на определените им квоти и правен интерес от обжалване на решението.

От петитума на въззивната жалба е видно, че първата му част съдържа искане за допускане на делбата при части: 'А за ищеца и по ХА за всеки от жалбоподателите, което не е съобразено от съда при постановяване на определението.

Предвид наличието на формулирано искане за допускане на делбата при части, различни от тези в обжалваното решение, следва извод за допустимост на въззивната жалба.

Съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото - върнато на въззивния съд за произнасяне по съдържащите се във въззивната жалба искания, поради което Варненският апелативен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯВА определение № 68/19.04.2017 г. по в.гр.д.№ 81/2017 г. на Окръжен съд - Силистра и връща делото за даване по-нататъшен ход на въззивното производство.

Определението не подлежи на обжалване.

 


ЧЛЕНОВЕ:!.