Р Е Ш Е Н И Е № 99

гр. Варна, 01.07.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, Гражданско отделение, в съдебно заседание на единадесети юни през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                                       ПЕНКА ХРИСТОВА

            при участието на секретаря Ю.К., като разгледа докладваното от съдия М. Славов в.гр.д. № 233 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба на ЗК „Приморец”, с. Тюленово, общ. Шабла срещу решение № 53/20.02.2014г., постановено по гражданско дело № 96 по описа за 2013г. на Окръжен съд – Добрич, в частта, с която е прогласена нищожността на договор № 522/27.02.09г. за продажба на право на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, а именно – земя с площ 8953 кв.м., прилежаща площ на „Овчарник 1”, „Овчарник 2” и „Овчарник 3”, представляваща ПИ № 83017.57.31 по КККР на гр. Шабла, сключен между Държавата, представлявана от  Областен управител на област с административен център гр. Добрич, като продавач и ЗК „Приморец”, с. Тюленово, общ. Шабла, като купувач, поради противоречие със закона, на осн. чл. 26, ал. 1 от ЗЗД; и ответникът е осъден да заплати на ищеца такси, разноски и юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция. Счита се, че решението е необосновано и незаконосъобразно, тъй като с придобиването на правото на собственост върху сгради /посочените овчарници/ от имуществото на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за кооперацията е възникнало правото по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ във вр. с чл. 45а от ППЗСПЗЗ да ползва и придобие без провеждане на търг собствеността върху прилежащите на сградите земи. Поддържа се, че процесния договор  от 27.02.09г. е валиден, съответен на действащия към датата на сключването му материален закон. Оспорва се, че компетентността за сключване на договора към посочената дата е принадлежала на Министъра на земеделието и храните, тъй като според чл. 44, ал. 2 от ЗДС, компетентен да извършва продажба на земя частна държавна собственост, върху която законно е построена сграда, е именно областният управител по местонахождението на земята, при условия и ред, определени в ППЗДС. Поддържа се, че нормата на § 17, ал. 4 от ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 10/2009г.), сочеща компетентност на областния управител до 15.02.09г. за недовършените производства по § 35 от ПР на ЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 99/02г., изм. бр. 38/04г., бр. 87/05г. и бр. 13/07г.), всъщност не урежда производствата по разпореждане с прилежащите и застроени земи, а само дължимостта на сумите за ползване на прилежащите и застроени земи /и то ако в 5-годишен срок от влизането на този закон в сила, правоимащите лица не подадат искане до Министъра на земеделието и горите за придобиване на право на собственост върху прилежащите и застроени земи по чл. 27, ал. 6, в който случай дължат суми за ползване на земите/ Така или иначе, § 35, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ определя условията и реда на ЗДС за придобиване на земите по ал. 1. Оспорва се и извода на първоинстанционния съд, че цената по сделката не е била платена, тъй като това е станало с поименните компенсаторни записи, но и самото плащане не променя извода за компетентността на областния управител да сключи процесния договор. Претендира се отмяна на решението в обжалваната му част и отхвърляне на иска, ведно с присъждане на направените по делото разноски. В с.з. жалбата се поддържа чрез процесуален представител. 

В предвидения срок е постъпил отговор на въззивната жалба от Министъра на земеделието и храните чрез гл. юр.к. в Областна дирекция „Земеделие”, гр. Добрич, с който последната е оспорена като неоснователна. Поддържа се, че по делото е установено, че към датата на сключване на процесния договор не е било налице плащане чрез поименните компенсаторни записи, тъй като уведомлението за плащане с компенсаторни инструменти е едва от 23.03.09г. Изцяло се споделят правните изводи на ДОС, че към момента на сключване на договора 27.02.09г. е действала нормата на § 17, ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ, бр. 10/09г./, сочеща, че недовършените производства пред областния управител по § 35 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост върху земи по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ се довършват по досегашния ред от съответния областен управител, но до 15.02.09г. Заповед от 04.02.09г. на областния управител на Добрич, въз основа на която е сключен и процесния договор, е мотивирана именно с разпоредбата на § 35, ал. 2 от ПР на ЗИД на ЗСПЗЗ. Доказано е по делото и недовършването на производството по закупуването на прилежащата земя към 15.02.09г., тъй като депозитарната разписка е издадена след този срок – на 19.02.09г., а процесния договор е сключен преди да е било получено потвърждение за плащане от Централния депозитар, доказващо прехвърлянето на компенсаторните инструменти по сметката на МЗХ. Разпореждането с процесния договор е осъществено в противоречие на закона по см. на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД вр. § 17, ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, поради което се претендира от въззивния съд да потвърди обжалваното решение и да се присъди юрисконсултско възнаграждение. Отговора се поддържа чрез процесуален представител пред настоящата инстанция.

За да се произнесе настоящият състав на съда съобрази следното:

Първоинстанционното производство е образувано по искова молба, подадена от  Министъра на земеделието и храните в качеството си на упражняващ правото на собственост на Държавата върху земи от ДПФ  /като процесуален субституент,  съгласно уточнението, извършено с молба от 11.06.2013г./, срещу ЗК”Приморец” с.Тюленово, общ. Шабла. Предявеният иск, по който е висящо образуваното исково производство и е предмет на въззивното производство, е с правно основание чл. 26, ал.1, пр. 1 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договор № 522/27.02.2009г. за продажба на право на собственост върху описания недвижим имот – частна държавна собственост, сключен между Държавата, представлявана от Областния управител на гр. Добрич като продавач, и посочената ЗК ”Приморец”, като купувач, поради противоречие на закона - с пар.17, ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ., бр.10/2009/. Решението в частта му, с която е отхвърлен иска за прогласяване нищожността на посочения договор, основан на твърдението за сключване на договор с невъзможен предмет на осн. чл. 26, ал. 2 от ЗЗД не е обжалвано и е влязло в сила.  Наведените в исковата молба твърдения от ищеца по този иск са, че процедурата по продажба на имота е започнала въз основа на заповед на Областния управител на Добрич с №  РД-11-04-20 от 04.02.2009г. и на 27.02.09г. е сключен процесния договор № 522 от Областния управител на Добрич като представител на Държавата и посочената кооперация за продажбата на правото на собственост върху земя, описана в АДС № 4630/21.01.09г., представляваща ПИ с идентификатор 83017.57.31 (стар идентификатор парцел І) по КККР на гр. Шабла, с площ от 8953 кв.м., представляваща прилежаща площ към сгради „Овчарник 1”, „Овчарник 2” и „Овчарник 3” в „Овцекомплекс Тюленово”. Не се оспорва, че ответната кооперация е собственик на посочените постройки, за които са издадени и КНА № 84/08.04.03г. и НА № 148/12.03.08г. за поправка на първия КНА. Поддържа се, че предприетите действия от Областния управител на Добрич за промяна на КККР на с. Тюленово по искане на ответника, касаещо промяна в имотните граници, промяна на пътна връзка, придаване на части от имоти и придаване на част от площта на имот с идентификатор № 83017.57.40 към имоти с № 83017.57.31 и № 83017.57.39, излизат извън неговите правомощия, дадени му с § 36, ал. 1, и 2 от ПМС № 85/08г. за ИД на ППЗСПЗЗ /за разпореждане със земите по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ/, тъй като промените в имотните граници на имота-предмет на сделката е в правомощията на МЗХ – чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ. Липсата на потвърждение на плащането, извършено от кооперацията чрез компенсаторни инструменти и заличаването на компенсаторните инструменти по сметката на кооперацията, прави производството недовършено и въпреки това сделката е сключена. Процесния договор от 27.02.09г. е сключен след определения срок по § 17, ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ, бр. 10/09г/ - до 15.02.09г., когато областния управител не е бил компетентен и при липсата на потвърждение на плащането, поради което е нищожен поради противоречие на закона.

В отговора на исковата молба ответникът поддържа, че искът е недопустим, тъй като ищецът може да се защитава с по-силна форма на защита – чрез ревандикационен иск. Оспорват се твърденията за нищожност на договора, считайки че същият е валиден, тъй като съответства на действащия към датата на сключването му материален закон. Предмет на договора е земя, представляваща прилежаща площ към сгради и съоръжения, придобити от ответника от организация по пар.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, разпореждането с които към момента на сключване на договора 27.02.2009г. е в компетентността на областния управител. Твърди се, че молба за покупка на прилежащата площ е била подадена до МЗГ с вх.№АО-03-3284/18.10.2006г. Цената за имота е била определена общо и за платеното в повече за прилежащата площ, която следва да му бъде продадена, купувачът може да иска разваляне на договора или намаление на цената по общото правило на чл. 210 от ЗЗД. Оспорва се като неоснователно твърдението за недовършено производство по сключване на договора поради липса на потвърждение за плащане от Централния депозитар. Изпълнена е била изцяло процедурата по покупка на законно допустими инструменти за плащане, извършено е било плащане по предвидения за това начин, в договора било отразено извършеното плащане.

От събраните по делото доказателства се установява следната фактическа обстановка:

Видно от съставения констативен нотариален акт (КНА) за собственост на недвижими имоти въз основа на писмени доказателства № 84/08.04.03г., поправен с НА № 148/12.03.08г. и двата съставени от нотариус С. Андреева, рег. № 091 на НК и с район на действие – района на РС-Каварна, че ЗКПУ „Приморец”, с. Тюленово е призната за собственик на Овчарник № 1 със застроена площ от 676 кв.м., Овчарник № 2 със застроена площ 78кв.м. /след поправката/ и Овчарник № 3 със застроена площ от 670кв.м., построени в поземлен имот  І по плана на стопански двор-„Овцекомплекс”-гр.Шабла /преди поправката – с. Тюленово/. При съставянето на КНА е представен договор за покупко-продажба от 29.11.1993г., протокол от същата дата за проведен търг и фактура за плащане.

За територията, където се намират описаните овчарници, придобити от ответника, е изготвен парцеларен план. С протокол от 27.12.1994г. са установени нормативно определените прилежащи площи на сгради от бившето ТКЗС, като за Овчарници 1, 2 и  3 установената прилежаща площ е 8 087кв.м., представляваща имот І по парцеларен план. Така образувания парцел І по парцеларен план, според заключението на вещото лице по изслушаната съдебно-техническа експертиза от първоинстанционния съд, в одобрените със заповед № РД-18-15/29.03.2006г. КККР на землището на гр. Шабла е нанесен като ПИ с идентификатор № 83017.57.31 с площ 8111кв.м., т.е. с 24 кв.м. повече от площта по парцеларния план. Разликата се явява в южната имотна граница и е в рамките на 0.20м., въпреки, че парцел І по парцеларен план е нанесен в кадастралната карта по координати. След извършена промяна на КК, касаеща този имот /инициирана от ответната кооперация чрез областния управител на Добрич - искане от 10.12.08г. – л. 9 от делото на РС-Каварна/, площта му е станала 8953 кв.м. /увеличена с 866 кв.м./ и е вследствие на присъединяването на площи от асфалтови пътища, намиращи се северно и южно от имота. Последният е извън регулацията на населеното място гр. Шабла. Към момента на извършване на процесната продажба – 27.02.09г., в имота има две сгради с обща застроена площ от 1346 кв.м. и съобразно броя на отглежданите животни необходимата нормативно прилежаща площ следва да е 15371 кв.м. – не е налице придобита с процесната сделка повече площ, а е налице недостиг на прилежащата площ. В с.з. е допълнено от вещото лице още, че територията е урбанизирана и представлява стопански двор с ПУП, тъй като парцеларния план е ПУП – това е регулация на имота, но не е план на новообразуваните имоти.

            Видно от приложената по първоинстанционното дело молба с вх. №АО-03-3284/18.10.2006г., подадена от ЗК „Приморец”, с. Тюленово, че кооперацията е поискала от Министъра на земеделието и горите да й се разреши закупуването на земя от ДПФ по реда на чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ на прилежащи площи към сгради в стопански двор - общо 8 броя  имоти, индивидуализирани с кадастрални номера и площи, сред които и имот с кадастрален № 83017.57.31 с площ 8111кв.м.

След промяната за ПИ с идентификатор № 83017.57.31, вече с площ 8953кв.м., на 21.01.2009г. е съставен Акт № 4630 за частна държавна собственост /л. 15 от делото на РС-Каварна/. Като основание за актуването е посочен чл. 68 от ЗДС, чл.104, ал.1 от ППЗДС, чл.45, ал.10 от ППЗСПЗЗ, отразен е вида на имота-прилежаща площ на Овчарници 1, 2 и 3, с правото на управление на Министъра на земеделието и храните, както и застрояването му с трите сгради.

Със Заповед РД-11-04-20/04.02.2009 г. на Областен управител на област с административен център гр. Добрич, издадена на основание чл. 36 от ЗС, пар. 35 ал.2 от ПР към ЗИД на ЗСПЗЗ, пар. 36, ал.2 от ПЗР към постановление № 85/30.04.2008г. за ИД на ППЗСПЗЗ, чл.44, ал.2 от ЗДС и чл.84, 85 и 90 от ППЗДС и във връзка с молба вх. № ДС-10-03-3693/11.12.08г., е наредено да се продаде на ЗК ”Приморец” с.Тюленово правото на собственост върху земя, описана в АДС № 4630/21.01.09г., цялата с площ 8953кв.м., прилежащата площ на Овчарници 1, 2 и 3, представляваща ПИ с идентификатор № 83017.57.31 по КККР на гр. Шабла. Определената със заповедта  продажна цена на имота в размер на 32 153.40лв./без ДДС/ е посочено, че може да се изплати и с поименни компенсационни бонове съгласно ЗСПЗЗ и ЗСКИ.

Въз основа на тази заповед е сключен и процесния договор № 522/27.02.2009г. на осн. чл. 48, ал. 1 от ЗДС между Областен управител на област с административен център гр. Добрич и ЗК „Приморец”, с. Тюленово за продажба на ПИ с идентификатор № 83017.57.31 по КККР на гр. Шабла, с площ 8953кв.м. Посочено е в договора, че цената на имота от 32153.40лв. без ДДС е платена от купувача с депозитарна разписка № 271274770 от 19.02.2009г. в полза на Министерство на земеделието и горите. Копие от тази депозитарна разписка е на л. 18 от делото на РС-Каварна, а нареждането за плащане с компенсаторни инструменти, изходящо от кооперацията до „Централен депозитар” АД е от 25.02.09г. /л. 21/. В тази връзка е попълненото на 23.03.09г. от областен управител на Добрич уведомление за плащане с компенсаторни инструменти, адресирано до „Централен депозитар” АД – обр. 03/П17.

Със заповед № РД-11-02-108/10.06.09г. на областния управител на Добрич и въз основа на сключения договор № 522/27.02.09г., на осн. чл. 78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 и чл. 109 от ППЗДС е наредено да се отпише от актовите книги за недвижими имоти – частна държавна собственост и да се предаде на ЗК „Приморец” недвижимия имот, описан в АДС № 4630/21.01.09г., представляващ ПИ с идентификатор № 83017.57.31, с площ 8953кв.м.

С писмо от 10.03.10г. от „Централен депозитар” АД областния управител на Добрич е уведомен, че не може да му бъде издаден Образец № 3 за потвърждаване на плащане с компенсаторни инструменти в полза на Област Добрич, тъй като не е налице валидно плащане към посочения административен орган, тъй като компенсаторните инструменти не са заличени по сметката на ЗК „Приморец”, с. Тюленово. Заличаването не е направено, тъй като не е осъществено плащане с компенсаторни инструменти, тъй като в представения образец под подписа на представляващия кооперацията не е положен печата на кооперацията. Компенсаторните инструменти продължават да са записани по сметка на кооперацията.

На 10.03.10г. председателят на кооперацията е отправил запитване до „Централен депозитар” АД как да се процедира с оглед осъществяване на заличаването, т.е. плащането чрез компенсаторните инструменти, тъй като е констатирана липсата на положен печат на кооперацията върху един от образците.

Видно от писмо изх. № 01 – 2010 – 1223/11.03.2010 г. на „Централен депозитар” АД гр. София, адресирано до председателя на кооперацията и областния управител на Добрич, че с оглед потвърждаване на плащането с компенсаторни инструменти на процесния недвижим имот и заличаването на компенсаторните инструменти по сметката на кооперацията, следва да се снабди депозитаря с надлежно попълнени и подпечатани документи – образец № 1 по чл. 13, ал. 2 от ЗСКИ и писмо от областния управител, че заповедите въз основа на които се извършва продажбата не са отменени и че все още поддържа приемането на плащането по тези заповеди да бъде осъществено.

На 17.03.10г. е попълнен и подпечатан нов образец 01/П17 от представляващия кооперацията, представляващ Нареждане за плащане с компенсаторни инструменти и същият е изпратен на „Централен депозитар” АД.

Заявлението на представляващия кооперацията от 17.03.10г. за потвърждаване от областния управител на плащането с компенсаторни записи и цялата преписка по сключването на процесния договор е била изпратена на основание § 17, ал. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ, бр. 10/09г./ на Министъра на земеделието и храните с писмо от 19.04.10г.

От съвкупния анализ на събраните по делото пред първата инстанция доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

За да се отговори на въпроса, представляващ и предмета на спора – кой е бил компетентния държавен орган, който да представлява държавата при сключването на процесния договор, следва да се направи преглед на приложимите правни норми, действали към 27.02.09г.

С нормата на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ, създадена с ДВ, бр. 45/95г. е предвидена възможността за лицата, които са придобили собствеността върху сгради от имуществото на организациите по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, да ползват и незастроената част от земята около тях в нормативно определените размери. Освен това за тези лица е предвидена и възможността да придобият собствеността върху тази незастроена част от земята, както и върху застроената част чрез три възможни способа на плащане, изброени в ал. 6, т. 1, 2 и 3. Успоредно с това е направено изменение на ППЗСПЗЗ и с нова ал. 8 на чл. 52 е предвидено, че придобиването на собствеността или други вещни права върху застроената и незастроената част от земята около тях в нормативно определените размери при условията на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ се извършва въз основа на договор, сключен между министъра на земеделието и хранителната промишленост или упълномощено от него лице и лицето, придобило право на собственост върху сградата. Този договор се сключва при условията на чл. 18 от Закона за собствеността и в него се установяват начинът и сроковете за заплащане на земята.

 С изменението с ДВ, бр. 79/96г. на ЗСПЗЗ, за посочените по-горе лица по чл. 27, ал. 6 е предвидена възможността да ползват безвъзмездно от деня на придобиване на сградите и незастроената част от земята около тях в нормативно определените размери, но в срок от 1 година от влизането в сила на плана за земеразделяне, наред с предвидената възможност за придобиване на собствеността върху тези части от земята.

В нормата на чл. 52, ал. 8 от ППЗСПЗЗ /ДВ, бр. 28/97г./ е било направено изменение, като е предвидено, че при придобиване на собствеността върху посочените земи по реда на по т. 1 на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ, това става въз основа на заповед на областния управител и договор за продажба по реда на чл. 44, ал. 2 и 3 от Закона за държавната собственост, а при придобиване по реда на т. 2 и 3 - въз основа на заповед на министъра на земеделието и хранителната промишленост и договор при условията на чл. 18 от Закона за собствеността .

С последвалото изменение на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ /ДВ, бр. 98/97г./, ползването на посочената незастроена част в бившите стопански дворове от посочените лица е предвидено да е вече възмездно от деня на придобиване на сградите, в срок от 1 година от влизане в сила на плана за земеразделяне. Предвидено е, че размера на наема се определя от областния управител. Запазена е възможността за придобиване на правото на собственост върху тези части от земята, но способа по ал. 6, т. 2 е премахнат чрез отмяната на тази точка, а разсрочването на плащанията, предвидено по т. 1 е намалена за срок от 10 на 3 години.  И в ППЗСПЗЗ е осъществена промяна – отменен е чл. 52, ал. 8 и с новия чл. 45а с ДВ бр. 122/97г. е предвидено, че продажбата на земите по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ се извършва със заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и с писмен договор, който се вписва в СВ. Тази норма е действала и към момента на сключване на процесния договор – 27.02.09г.

С § 35 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ обн. ДВ, бр. 99/22.10.02г. е предвидено, че сумите за ползване на прилежащите и застроени земи по чл. 27, ал. 6 не се дължат в случаите, когато правоимащите лица в 1-годишен срок от влизането в сила на този закон /станало на 26.10.02г./, придобият правото на собственост върху тях. Посочено е в ал. 2, че след изтичането на този срок, правото на собственост върху земите по ал. 1 се придобива при условията и по реда на ЗДС като сумите за ползването са дължими. Тази преходна норма на § 35 е изменяна последователно по отношение на предвидения в нея срок, в който ако правоимащите лица придобият собствеността на земите по чл. 27, ал. 6, няма да плащат суми за ползването им, но е останала регламентацията, че при неспазване на срока, собствеността вече се придобива по реда на ЗДС и се дължат суми за ползването – изм. с ДВ, бр. 38/04г. (3 годишен срок е определен, считано от 26.10.02г.); с ДВ, бр. 87/05г. (4 годишен срок от 26.10.02г.). С последвалото изменение на § 35 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ с ДВ, бр. 13/09.02.07г. е предвидено, че сумите за ползване на прилежащите и застроени земи по чл. 27, ал. 6 не се дължат в случаите, когато правоимащите в 5-годишен срок от влизането на този закон в сила, (т. е. – от 26.10.02г. до 26.10.07г.) подадат искане до МЗГ за придобиването на право на собственост върху тях. Отново е посочена правната последица при неспазването на този срок – правото на собственост ще се придобива по реда на ЗДС и сумите за ползване са дължими. За първи път е предвидено, че Министъра на земеделието и горите прави предложение до областния управител за издаване на АДС при постъпило искане по ал. 1 и областния управител издава такива АДС за тези земи./нова ал. 3 и 4 на § 35/.

В продължение на горната законова уредба е налице и подзаконова регламентация - с § 36 на ПМС № 85/30.04.08г. за ИД на ППЗСПЗЗ, обн. В ДВ, бр. 45/13.05.08г. е предвидено, че когато до 26.10.07г. собствениците на сгради и съоръжения са подали искане до МЗХ за придобиване на собствеността върху земите по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ, сумите за ползване на тези земи не се дължат. Но за лицата, които не са подали исканията в този срок, те могат да придобият собствеността върху тези земи при условията и реда на ЗДС и сумите за ползването се определят от областните управители и са дължими от датата на придобиването на собствеността върху сградите и съоръженията, но не по-рано от влизане в сила на ЗИД на ЗСПЗЗ с ДВ, бр. 98/97г. /когато за първи път е предвидено възмездното ползване на тези земи/. Посочено е какви документи трябва да се представят пред областния управител.

 С § 17 от ЗИД на ЗСПЗЗ - ДВ, бр. 10//06.02.09г. е предвидено, че лицата, които в 2-годишен срок от влизането в сила на този закон подадат искане по чл. 27, ал. 6 до МЗХ или оправомощено от него лице да придобият собствеността върху описаните застроени и прилежащи земи към сгради и съоръжения от имуществото на прекратените селскостопански организации по § 12 от ПЗР, не дължат сумите за ползване на земите. След изтичане на този срок, сумите са дължими и се определят по посочения в ал. 3 начин. С ал. 4 на този § 17 е предвидено, че недовършените производства пред областния управител по § 35 от ПР на ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ, бр. 99, 2002г., изм. бр. 38/04г., бр. 8705г. и бр. 13/07г./ се довършват по досегашния ред от съответния областен управител до 15.02.2009г., а след изтичането на този срок, преписките се довършват от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на този закон /т.е. по реда на ЗСПЗЗ/. Тази промяна очевидно е извършена с оглед създаването на единен ред за разпореждането със земи по чл. 27, ал. 6 и по ал. 8 от ЗСПЗЗ – новата гл. ІVа от ППЗСПЗЗ – ДВ, бр. 62/04.08.2009г.

В обобщение следва да се отбележи, че предвидения привилегирован ред  /на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ – без търг и при друг ред за определяне на цената/ за придобиването на застроената част от сгради и съоръжения и незастроената част от земята около тях в нормативно определените размери за лицата по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ, винаги е определял като компетентен да се разпорежда с тези земи министъра на земеделието и храните /отчитайки промяната в наименованието на този държавен орган/. Изключението, което е предвиждало компетентност и на областния управител по ЗСПЗЗ е било за малък период от време на 1997г. /чл. 52, ал. 8 от ППЗСПЗЗ/. Законодателят обаче е изключил този привилегирован ред в зависимост от сбъдването на условието дали в определения 5-годишен срок, считано от 26.10.02г. правоимащите лица са подали искане до МЗГ за придобиване на правото на собственост върху тези земи по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ. Ако не са подали такова искане /или ако не са придобили в определените срокове според измененията на § 35 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ, бр. 99/02г. собствеността/– редът е по ЗДС. Последният закон регламентира общите правила за разпореждане с правото на собственост върху земи, представляващи държавни такива и поради това същият се явява общ закон спрямо специалния ЗСПЗЗ.

Общата регламентация на продажбата на земя - частна държавна собственост, на лица, притежаващи собствеността върху законно построена сграда, изградена върху нея е в чл. 44, ал. 2 от ЗДС и е предвидено, че компетентен е областния управител по местонахождението на имота без търг и при условия и ред, определени с ППЗДС.

Следователно, с нормата на § 17, ал. 4 на ЗИД на ЗСПЗЗ  /ДВ, р. 10/09г./ се имат предвид именно недовършените производства пред областния управител по § 35 от ПР на ЗИД на ЗСПЗЗ, за закупуването на земите по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ, които се провеждат по общия ред на ЗДС, тъй като към 06.02.09г. /датата на обнародване на промяната на § 35/ срокът за ползване на привилегирования ред по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ чрез подаване на искания до министъра на земеделието и горите, е бил изтекъл още на 26.10.07г. и именно затова е предвидено в ал. 5 на този параграф, че платените до влизането в сила на този закон суми за ползването на тези земи не подлежат на връщане. Та именно тези производства е предвидено да се довършват по досегашния ред - от съответния областен управител и то по общия ред на ЗДС, но до 15.02.09г., а след тази дата – преписките се довършват от МЗХ или от оправомощено от него лице и то по реда на този закон. Целта на тази законодателна промяна е да се внесе единен режим на продажбата и замяната на тези земи, който както се посочи и по-горе подробно е регламентиран с новата гл. ІVа на ППЗСПЗЗ /ДВ, бр. 62 от 2009г./.   

От фактите по делото е безспорно, че ответната кооперация е придобила през 1993г. правото на собственост върху имущество на организация по пар.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ – правото на собственост върху трите овчарника. Поради това за кооперацията е възникнало правото по чл. 27, ал.6 ЗСПЗЗ във вр. с чл.45а ППЗСПЗЗ да ползва и придобие по облекчен ред/без провеждане на търг/ собствеността върху прилежащата земя в размерите, определени  по реда на чл. 45, ал. 4 от ППЗСПЗЗ /тъй като имота е в урбанизирана територия/.

В настоящия случай ответната кооперация е спазила предвидения срок по § 35 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /последно изменение към бр. 13/07г./ и на 18.10.06г. /т.е. преди 26.10.07г./ е било подадено искане до МЗГ за закупуване на прилежащите площи и застроените земи по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ чрез заплащане по реда на т. 1 на посочената норма. Няма данни обаче какво е станало с тази преписка. Кооперацията в края на 2008г. /л. 9 от делото на РС-Каварна / е сезирала областния управител на Добрич за промяна на имотните граници на процесния имот чрез промяна на КК и на 11.12.08г. е подадена молба за закупуване на земи по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ чрез областния управител по местонахождението на имота и то по реда на ЗДС /това недвусмислено личи и от цитираните норми в заповед № РД-11-04-20/04.02.09г., с която е сложено началото на продажната процедура/. Непрецизното цитиране на основанието за съставянето на АДС № 4630/21.01.09г. – чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ вместо § 35, ал. 4 от ПР на ЗИД на ЗСПЗЗ /в редакцията му с ДВ, бр. 13/07г./ не е опорочило надлежно започналата с цитираната заповед процедура по закупуването на имота. Същата обаче не е била завършена до 15.02.09г., тъй като не е бил сключен договора за продажбата – това е станало едва на 27.02.09г. и то при липсата на реално осъществено безкасово плащане на цената на имота с компенсаторни записи. Аргумент за последното е факта, че плащането с компенсаторни инструменти се регистрира в Централния депозитар/чл.3 от ЗСКИ/ и те се заличават/чл.13, ал.4 от ЗСКИ/, а в случая това не е сторено поради нередовност на нареждането за плащане, която не е отстранена към момента на сключване на договора и след това, в който смисъл е и разменената кореспонденция между кооперацията и Централния депозитар.  

            Неосъществяването до 15.02.09г. на елемент от семесения фактически състав, уреждащ производството по продажбата на държавен имот /сключването на самия договор, предпоставящ и надлежното плащане на цената/, налага извода че е било налице недовършено производство по см. на § 17, ал. 4, което след тази дата е следвало да се довърши от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице и то по реда на ЗСПЗЗ.

                Или, извършеното след 15.02.2009г. разпореждане с процесния имот противоречи на закона по смисъла  на чл. 26, ал. 1 ЗЗД във вр. с пар.17, ал.4 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, респективно договор № 522/27.02.2009 г. за продажба на право на собственост върху застроени и прилежащи земи по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ е нищожен. Решението в обжалваната му част, с което е закрепен този правен извод, следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода от спора, право на съдебно деловодни разноски има въззиваемата старна и такива й се следват в размер на 1408.28лв. юрисконсултско възнаграждение /определено по реда на чл. 7, ал. 2, т. 4 в редакцията на Наредба № 1 на ВОС с последно изменение с ДВ, бр. 28/28.03.14г. и при материален интерес от 29276.31лв. – данъчната оценка на имота/.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение 53/20.02.2014г., постановено по гражданско дело № 96 по описа за 2013г. на Окръжен съд – Добрич, в частта, с която е прогласена нищожността на договор № 522/27.02.09г. за продажба на право на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, а именно – земя с площ 8953 кв.м., прилежаща площ на „Овчарник 1”, „Овчарник 2” и „Овчарник 3”, представляваща ПИ № 83017.57.31 по КККР на гр. Шабла, сключен между Държавата, представлявана от  Областен управител на област с административен център гр. Добрич, като продавач и ЗК „Приморец”, с. Тюленово, общ. Шабла, като купувач, поради противоречие със закона, на осн. чл. 26, ал. 1 от ЗЗД; и ответникът е осъден да заплати на ищеца такси, разноски и юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция.

            В отхвърлителната част решението като необжалвано е влязло в сила.   

ОСЪЖДА ЗК”Приморец”, със седалище и адрес на управление с. Тюленово, общ. Шабла, обл. Добрич да заплати на Министъра на земеделието и храните в качеството му на упражняващ правото на собственост на Държавата върху земи от ДПФ, сумата от 1408.28лв. /хиляда четиристотин и осем лева и двадесет и осем ст./, представляваща юрисконсултско възнаграждение, на осн. чл. 78, ал. 8, вр. ал. 3 от ГПК.

            Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от съобщението до страните /чрез процесуалните им представители/ при наличието на предпоставките за допускане на касационното обжалване съобразно чл. 280, ал. 1 от ГПК.

           

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: