ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 305

 

                                     09.05.2016 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 09. май 2016 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова     

                  Мария Маринова                                   

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 233 по описа на Апелативен съд Варна за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на ЕАД „Олд Тауър”, подадена чрез адв. И.П.Т., против разпореждане № 92 от 20.01.2016 г. по в.гр.д. № 658/2015 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е върната жалбата му срещу постановеното по същото дело решение № 297/15.10.2015 г.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното разпореждане е неправилно, като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и е необосновано. Молил е за отмяната му. Навел е оплаквания, че съобщението за внасяне на дължимата държавна такса не е адресирано до дружеството и не е надлежно получено от него, не е спазена формата за съобщаване, съгласно утвърдените образци и не са дадени конкретни указания.

Лицата на насрещната страна не са подали отговор на жалбата.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото и доводите на жалбоподателя, намира следното:

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК вр. чл. 279 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 262, ал.3 от ГПК, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за неоснователна по следните съображения:

С обжалваното разпореждане № 92 от 20.01.2016 г., окръжният съд е върнал, подадената от ЕАД „Олд Тауър” чрез адв. И.П.Т., жалба вх. № 7438/24.11.2015 г. против решение № 297 от 15.10.2015 г. по в.гр.д. № 658 от 2015 г. (с което е потвърдено постановление за разпределение на събрани суми по изпълнително дело на ЧСИ Н.Ж.), поради неотстраняване в срок на недостатъка й - липсата на доказателства за внесена държавна такса от 15 лв. по сметка на Варненския апелативен съд.

След като е констатирал нередовността на жалбата срещу решението, окръжният съд с разпореждане № 1610 от 27.11.2015 г. е дал указания на страната за поправянето му. Съобщението е адресирано до жалбоподателя ЕАД „Олд Тауър” чрез неговия процесуален представител адв. И.П.Т., пратено е на посочения от жалбоподателя адрес в гр.София и е оформено на бланка по утвърдения образец на съобщение по ГПК. В съобщението е посочено, че жалбата с вх.№ 7438/24.11.205 г. е оставена без движение и съгласно разпореждане № 1610/27.11.2015 г. по в.гр.д. № 658/2015 г. жалбоподателят следва да внесе по сметка на Варненския апелативен съд сумата от 15 лв. държавна такса в едноседмичен срок от връчването, като представи банков документ за това и са указани неблагоприятните последици при неизпълнението – връщане на жалбата като нередовна. С оглед изложеното,  неоснователни са оплакванията в настоящата частна жалба за липсата на точни указания на съда за поправяне на нередовността на жалбата, адресирани до жалбоподателя и съобщени в предвидената от ГПК форма по утвърден образец на бланка. Неоснователно е и оплакването, че съобщението не е надлежно получено от жалбоподателя, защото то е било връчено в кантората на процесуалния му представител адв. И.Т.  (посочен офис 337) и получено от лице, което работи там - адвокат С. Й., чието име и качество длъжностното лице по призоваването е удостоверило съгласно чл. 51, ал.1 от ГПК. Последното се подкрепя и от обстоятелството, че преписа от решението по делото също е бил пратен на дружеството, чрез адв. И.Т. на адреса на кантората му и получен там от адв. Й., както и от отрязъците от товарителниците за изпращане на въззивната жалба и на настоящата частна жалба от същия адрес и офис от адвокатско съдружие  Т. и Й..

При наличието на редовно връчено съобщение с указанията на съда за поправяне на нередовността на жалбата в едноседмичен срок с предупреждение за връщане на жалбата при неотстраняване на недостатъка и изтичане на срока, правилно окръжният съд е преценил, че нередовността на жалбата не е била поправена в срока и е върнал жалбата на основание чл. 262, ал.2, т.2 от ГПК.

Обжалваното разпореждане не страда от визираните в настоящата частна жалба пороци и като правилно то следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА  разпореждане № 92 от 20.01.2016 г. по в.гр.д. № 658/2015 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва съгл. чл. 274, ал.4 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: