ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 316

 

                                   29.05.2017 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на  29. 05.2017 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова     

                  Мария Маринова                                   

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 234 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК, вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано по частна жалба на И.К.В., подадена чрез адв. Б.Д., против определение № 702/15.03.2017 г., постановено по в.гр.д. № 234/ 2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото.

Жалбоподателката е настоявала, че определението на окръжния съд е неправилно – незаконосъобразно и необосновано, като е молила за отмяната му  и връщане на делото за продължаване на производството по него. Изложила е съображения, че доколкото дължимата държавна такса за въззивното обжалване е била внесена изцяло, въззивната жалба не е била нередовна и окръжният съд не е имал основание да я остави без движение, а впоследствие и да прекрати производството, поради непоправяне на нередовността. Неизпълнението на останалите указания, касаещи претенциите за подобрения имали за резултат прекратяване на производството единствено в тази част и обезсилване на първоинстанционното решение частично.

Ж.С.Ж. - насрещна страна по жалбата, е подал писмен отговор, с който е оспорил частната жалба и е настоявал за потвърждаване на обжалваното определение по съображения за правилността му.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, доводите на жалбоподателя и на насрещната страна, намира следното:

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за основателна по следните съображения:

С обжалваното определение № 702 от 15.03.2017 г. по в.гр.д. № 234/2017 г., Варненският окръжен съд е прекратил въззивното производство, като е приел, че въззивницата И.К.В. не е изпълнила в срока, дадените й с определение от 13.02.2017 г. указания за довнасяне на държавна такса за въззивното производство.

С  определение № 393/13.02.2017 г., с оглед обжалваните части от първоинстанционното решение, окръжният съд е преценил, че дължимата  държавна такса от въззивницата е в размер на сумата от 1 434,12 лв., като по делото е внесена такса от 1 416,12 лв. Затова е оставил без движение  производството по въззивната жалба и е указал на И.В. да довнесе още 18 лв. допълнително държавна такса в едноседмичен срок. Видно, обаче от приложения по делото платежен документ, още на 13.12.2016 г. въззивницата е внесла държавна такса от 1 500 лв. въпреки, че при администриране на въззивната й жалба от първостепенния районен съд, са й били дадени указания за внасяне на сума от 1 416,12 лв. Т.е., определеният от окръжния съд по-висок размер на дължимата държавна такса от 1 434,12 лв. вече е бил внесен. Въззивната жалба не е била нередовна и окръжният съд не е имал основание да я остави без движение и след това и да прекрати въззивното производство, поради неизпълнение на указанията.  В този смисъл, обжалваното определение е неправилно и следва да бъде отменено, а делото – върнато на въззивния съд за продължаване на производството по въззивната жалба.

Неизпълнението на указанията на окръжния съд, касаещи уточняване на претенцията за подобрения, не са във връзка с редовността на въззивната жалба и допустимостта на въззивното производство, а са предмет на въззивната проверка по същество – във връзка с допустимостта на обжалваното решение на районния съд. Затова и съображенията на насрещната страна в отговора на частната жалба за правилността на обжалваното определение предвид неизпълнение от въззивницата и на останалите указания на окръжния съд, не могат да бъдат споделени.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 702/15.03.2017 г., постановено по в.гр.д. № 234/ 2017 г. по описа на Варненския окръжен съд и връща делото на окръжния съд за продължаване на производството по въззивната жалба на И.В..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ