ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

234

 

Гр.Варна, 13. 05.2019 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …. 05.2019 г., в закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

                                                            ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                                                                               Мария Маринова                                               

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 234 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2 ГПК вр. чл. 220, пр.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Д.Н.Л. против определение № 180/05.03.2019 г., постановено по гр.д.№ 566/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което не е допуснато за участие по делото “ДОНИКА 62“ ЕООД,  като трето лице помагач на страната на ответницата   Д.Н.Л..

Жалбоподателката е сочила, че определението на окръжния съд е неправилно – незаконосъобразно, предвид отказа на съда да допусне привличането на помагача при наличието на предпоставките за това и е немотивирано, като е молила за отмяната му и за уважаване на искането за допускане до участие по делото на трето лице помагач -“ДОНИКА 62“ ЕООД.

Насрещната страна – ищецът Н.С.Н. е подал отговор на частната жалба, с който е оспорил същата и по съображения за правилността на обжалваното определение е молил за потвърждаването му.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, с което е оставено без уважение искането му за привличане на трето лице – помагач, редовна е и допустима при изрично предвидена в чл.220 ГПК възможност за въззивно обжалване. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следите съображения:

 С обжалваното определение, окръжният съд е оставил без уважение искането на ответницата – Д. Л., обективирано в отговора й на исковата молба, за привличане на нейна страна на трето лице помагач –“ДОНИКА 62“ ЕООД.

Съгласно разпоредбата на чл. 219, ал.1 от ГПК, в първото заседание за разглеждане на делото ищецът, а с отговора на исковата молба – ответникът, може да привлече трето лице, когато това лице има право да встъпи, за да помага. Съгласно чл. 218 ГПК, трето лице може да встъпи в делото до приключване на съдебното дирене в първата инстанция, за да помага на една от страните, ако има интерес решението да бъде постановено в нейна полза. Следователно, условието за привличане на трето лице е това трето лице да има интерес от привличането, който се определя от постановяване на решението в полза на страната, поискала привличането. Т.е. привличащата страна трябва да има интерес от привличането, а лицата, които могат да бъдат привлечени, са тези които могат да встъпят в процеса като подпомагаща страна. Материалноправните отношения, които са повод за встъпване на трето лице помагач по делото, за да помага на едната или другата страна в процеса са и основание за привличане на трето лице помагач също конкретно от едната или от другата страна. Преценката дали ответникът има правен интерес от привличане на трето лице помагач се прави по отношение на него с оглед на установените между страните правоотношения и затова тя е конкретна. Привличащата страна и привлеченото лице трябва да имат общ интерес, решението да е изгодно за привличащия.

В случая, Д.Н.Л. е ответница по предявения от Н.С.Н. иск по чл. 108 от ЗС за установяване собствеността му, на основание договор за продажба сключен с “ДОНИКА 62“ ЕООД с нотариален акт № 88, т.IX, рег.№13916, д.№1560 от 23.12.2015г. на нотариус с рег.№160 в НК, върху недвижими имоти – земя и сграда, представляващи комплекс „Дъбовете“ в местността „Кобаклъка“ гр.Добрич и за осъждане на ответницата, която ги владее понастоящем, да предаде владението им. В отговора на исковата молба ответницата е обосновала правния си интерес от привличането на “ДОНИКА 62“ ЕООД като нейн помагач с обстоятелствата, че дружеството на което самата тя е била управител към датата на сделката 23.12.2015 г. и до 26.01.2016 г., е продавач по договора, с който ищецът се легитимира като собственик и дружеството е негов праводател, като установяването на твърдяната от нея  недействителност на договора за продажба ще засегне правната сфера на това трето лице – продавач по договора, както и с необходимостта да бъде подпомагана от третото лице в процеса на доказване на възраженията за нищожност на същия договор.

Привличането на трето лице – помагач в процеса е средство за защита и право на привличащата страна, чрез което тя цели да улесни защитата си срещу противната страна с помощта на привлеченото лице, като при неблагоприятен за нея изход на делото да подчини привлеченото лице на задължителната сила на мотивите. И в двете хипотези конституирането на трето лице – помагач има за цел да обвърже третото лице – помагач в отношенията му със страната, на която помага или която го е привлякла със задължителната сила на мотивите на решението /чл. 223, ал. 2 ГПК/. В случая такъв резултат не може да бъде постигнат с привличането на “ДОНИКА 62“ ЕООД като помагач на ответницата по предявения срещу нея иск по чл.108 от ЗС. Това е така, тъй като няма твърдения по делото между Д.Н.Л. и дружеството “ДОНИКА 62“ ЕООД да са налице такива материалноправни правоотношения, които да обосновават интереса на “ДОНИКА 62“ ЕООД от встъпването му в процеса, за да помага на Д.Н.Л. за благоприятен за нея резултат от делото (представляващи такива и за привличането му в него) и които да позволяват при неблагоприятно решение по главния иск, ответницата да предяви иск против “ДОНИКА 62“ ЕООД, в който последното да бъде подчинено на мотивите на постановеното решение. Такива твърдения, обосноваващи правна възможност, чрез участието му в процеса третото лице да съдейства за постановяване на благоприятно за ответницата съдебно решение по спора по чл.108 от ЗС, което да въздейства и върху неговото правно положение, като предотврати евентуалната регресна отговорност или обвързаността му от решението за ревандикация, няма изложени по делото. Ответницата не е обосновала и твърдения за наличие на общ с третото лице-праводател на ищеца интерес, решението да е изгодно за нея. Доколкото твърдения в посочения смисъл липсват по делото, наведените в частната жалба оплаквания и съображения за наличен правен интерес от привличането са неоснователни.

Липсата на правен интерес от привличането на “ДОНИКА 62“ ЕООД – праводател на ищеца, като помагач в процеса на страната на ответницата, води до извода за неоснователност на искането й.

В този смисъл, като е оставил без уважение молбата на ответницата за привличане на “ДОНИКА 62“ ЕООД като нейн помагач в процеса, окръжният съд е процедирал правилно и обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Затова и по изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 180/05.03.2019 г., постановено по гр.д.№ 566/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което не е допуснато за участие по делото “ДОНИКА 62“ ЕООД,  като трето лице помагач на страната на ответницата   Д.Н.Л..

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: