О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

342/23.05.2014

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 22.05.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 235/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „Оркид мулти комплекс-Варна” ЕООД срещу определение № 605/21.02.2014 год по в.гр.д. № 355/2014 на Окръжен съд Варна. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподателмоли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което бъде отменено обжалваното действие на ЧСИ И. С. рег.№ 712, с район на действие ВОС, а именно – принудително отнемане на движими вещи, отразено в протокол от 18.11.2013 год по изп.д. № 20137120401436.

В постъпилия отговор взискателят „Макском” ЕООД е изложил доводи за неоснователност на жалбата и за потвърждаване на постановеното определение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу, подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е образувано по жалба от „Оркид мулти комплекс-Варна” ЕООД срещу действие на ЧСИ И. С. рег.№ 712, с район на действие ВОС, а именно – принудително отнемане на движими вещи, отразено в протокол от 18.11.2013 год по изп.д. № 20137120401436.

Обжалваното действие е извършено в присъствие на частния жалбоподател, в качеството му на трето лице, в чието държане са намерени движимите вещи на длъжника. Срокът за обжалването му изтича на 25.11.2013 год съгласно правилото на чл. 436 ал.1 от ГПК, а видно от представената товарителница (на л.14) частната жалба е предадена на куриер „Лео експрес” на 26.11.2013 год в 17 часа, следователно същата е просрочена. Пропускането на преклузивния законоустановен срок води до недопустимост на жалбата, поради което правилно първоинстанционния съд е прекратил производството по нея.

В същото време, настоящият състав намира, че възражението на частния жалбоподател относно прекомерността на присъдените разноски, е основателно. Въпреки представените доказателства за заплащане на адвокатско възнаграждение на процесуалния представител на „Макском” ЕООД в размер на 800 лв, то е прекомерно завишено предвид незначителната фактическа и правна сложност на производството. Ето защо, адвокатското възнаграждение следва да се определи въз основа чл. 11 от Наредба № 1  в размер на 100 лв за всяка инстанция.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 605/21.02.2014 год по в.гр.д. № 355/2014 на Окръжен съд Варна в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на „Оркид мулти комплекс-Варна” ЕООД срещу действие на ЧСИ И. С. рег.№ 712, с район на действие ВОС, а именно – принудително отнемане на движими вещи, отразено в протокол от 18.11.2013 год по изп.д. № 20137120401436.. и производството по делото е прекратено.

ОТМЕНЯ определението в частта, с която „Оркид мулти комплекс-Варна” ЕООД е осъдено да заплати на „Макском” ЕООД разноски по делото за разликата над 100 лв до присъдените 800 лв.

ОСЪЖДА „Оркид мулти комплекс-Варна” ЕООД , ЕИК 148009056 да заплати на „Макском” ЕООД с ЕИК 115047786 разноски за тази инстанция в размер на 100 лв.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Макском” ЕООД с ЕИК 115047786 за присъждане на разноски за разликата над 100 лв до 800 лв за първоинстанционното разглеждане, както и за разликата над 100 лв до 300 лв – за въззивното разглеждане на делото.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: