ОПРЕДЕЛЕНИЕ №345

гр. Варна,  25.05.        .2015г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                                       ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 235/15г., намира следното:

Настоящото производство е образувано по частна жалба на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт” със седалище в гр. Варна против решение № 136/07.05.15г. по ф.д. № 69/09г. на ВОС, с което е отказано вписването в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, сдружения и фондации, воден при ВОС, вписването на промени в персоналния състав на членовете на УС на посоченото сдружение. Счита се, че решението е непълно, неправилно и необосновано. Относно непълнотата се твърди, че с решението си съдът не се е произнесъл нито в мотивите, нито в диспозитива му по искането за вписване на новия председател и представляващ сдружението.

С оглед така наведените в частната  жалба твърдения, че обжалваното решение не се е произнесло по искането за вписване на новия председател и представляващ сдружението, то следва да се приеме, че частната жалба инкорпорира в себе си и искане за допълване на самото решение. Компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на такова искане е съдът, постановил решението. Поради тези обстоятелства и с оглед осигуряване едновременното разглеждане на всички жалби срещу решението, настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на ОС-Варна за произнасяне по допустимостта и основателността на молбата за допълване на решението. Едва след горното, делото следва да се изпрати на настоящия съд за разглеждане на жалбата на сдружението против решението от 07.05.15г., ведно с евентуално постъпила жалба против евентуално допълнително решение.

Воден от изложеното, съдът 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в. ч. гр. дело № 235/15г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Варна, който да съобрази констатациите в настоящото определение и да се произнесе по допустимостта и основателността на инкорпорираното в частната жалба на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт” със седалище в гр. Варна искане за допълване на решение № 136/07.05.15г. по ф.д. № 69/09г. на ВОС

Едва след горното, делото следва да се изпрати на настоящия съд за разглеждане на жалбата на сдружението против решението от 07.05.15г., ведно с евентуално постъпила жалба против евентуално допълнително решение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: