О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

288/23.05.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 23. 05.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№235/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от П.И.Х. и М. Н. Х. против определение №747/23.03.2018г., постановено по ч.гр.д.№2223/08г. по описа на ВОС, гр.о., с което по молба на „ИМО Пропърти Инвестмънтс София"ЕАД е отменено допуснатото с определение №35/01.12.2008г./в диспозитива на обжалваното определение е допус -ната ОФГ при посочване номера на определението от 01.12.2008г., като действител -ният такъв е №3596/01.12.2008г./, постановено по ч.гр.д.№2223/08г. по описа на ВОС, гр.о., обезпечение на бъдещи искове на П.И.Х. и М. Н. Х. против „Глория Груп”ЕООД, гр.Варна, представлявано от С. Г. С., за заплащане на обезщетение за пропуснати ползи в размер на 77500 лв. на осн. чл.82 от ЗЗД; за сумата от 72 828 лв., представляваща главница и лихви по иск за връщане на дадено при неосъществено основание - чл.55 от ЗЗД и неустойка по чл.92 от ЗЗД /главница в размер на 2 000 щ.д. и лихва върху тази сума в размер на 4 723 щ.д., считано от 14.07.2004г./; за сумата от 10 000 лв., с която се е увеличила стойността на имота, на осн. чл. 59 от ЗЗД, чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, представляващ апартамент „К” / по проект/, находящ се в гр. Варна, ул.”П.Тодоров” №24, ет.4 и ет.5, с площ 115, 15 кв.м., и изба 11, 46 кв.м. с данъчна оценка  90 612, 40 лв., за който е съставен нот. акт №189, том XI, рег. дело №2190 от 2005г. от 21.12.2005г., вписан в книгите на Службата по вписванията, гр. Варна на 22.12. 2005г., том CXІІ, дело №26377/2005г., на осн. чл. 390 ГПК, както и е обезсилена издадената обезпечителна заповед.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което молбата на „ИМО Пропърти Инвестмънтс София"ЕАД за отмяна на допуснатото обезпечение бъде оставена без уважение.

Въззиваемата страна „ИМО Пропърти Инвестмънтс София"ЕАД, гр.София, редов- но уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

С определение №3596/01.12.2008г., постановено по ч.гр.д.№2223/08г. по описа на ВОС, гр.о., е допуснато обезпечение на бъдещи искове на П.И.Х. и М. Н.а Х. против „Глория Груп”ЕООД, гр.Варна за заплащане на обезщетение за пропуснати ползи в размер на 77 500 лв. на осн. чл.82 от ЗЗД; за сумата от 72 828 лв., представляваща главница и лихви по иск за връщане на дадено при неосъществено основание - чл.55 от ЗЗД и неустойка по чл.92 от ЗЗД /главница в размер на 2 000 щ.д. и лихва върху тази сума в размер на 4 723 щ.д., считано от 14.07.2004г./; за сумата от 10 000 лв., с която се е увеличила стойността на имота, на осн. чл. 59 от ЗЗД, чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, представляващ апартамент „К” / по проект/, находящ се в гр. Варна, ул.”П.Тодоров” №24, ет.4 и ет.5, с площ 115, 15 кв.м., и изба 11, 46 кв.м. с данъчна оценка  90 612, 40 лв., за който е съставен нот. акт №189, том XI, рег. дело №2190 от 2005г. от 21.12.2005г., вписан в книгите на Службата по вписванията, гр. Варна на 22.12.2005г., том CXІІ, дело № 26377/2005г., на осн. чл. 390 ГПК.

Възбраната върху недвижимия имот, собственост на  „Глория Груп”ЕООД, е вписана на 19.02.2009г.

Обезпечените бъдещи искове са предявени в срок против „Глория Груп”ЕООД съответно по гр.д.№2224/09г. по описа на ВОС, гр.о./първоначално образувано пред ВРС под гр.д.№9995/08г. по описа на ВРС и изпратено в една част по подсъдност на ВОС/ и гр.д.№9995/08г. по описа на ВРС.С влязло в сила през 2013г. в тази му част решение по гр.д.№2224/09г. по описа на ВОС е уважен искът на П.И.Х. и М. Н. Х. с пр.осн. чл.55, ал.1, пр.2 от ЗЗД за връщане на дадената на неосъществено основание сума в размер на 17 000 щ.д., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска - 29.12.2008г.С влязло в сила през 2013г. решение по в.гр.д.№223/13г. по описа на ВОС е уважен искът на П.И.Х. с пр.осн. чл.92 от ЗЗД за сумата от 2 000 щ.д., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска - 29.12.2008г.Всички останали искове, за които е допуснато обезпечение, са отхвърлени с влезли в сила решения.

Недвижимият имот, върху който е била наложена обезпечителната възбрана, е бил предмет на принудително изпълнение по изп.д.№20118080400438 по описа на ЧСИ З.Д., рег.№808 и район на действие ОС-Варна, образувано по молба на взискателя „Юробанк И ЕФ Джи България”АД против длъжника „Глория Груп”ЕООД въз основа на изп.листи, издадени в заповедни производства, съответно по ч.гр.д. №2155/11г. и ч.гр.д.№2160/11г., двете по описа на ВРС.В изпълнителното производ -ство възбрана върху имота е вписана на 03.05.2011г.

С постановление за възлагане от 22.08.2011г., издадено по посоченото изп.д.№ 20118080400438, влязло в сила на 07.10.2011г., вписано в СВ-Варна на 28.05.2013г., недвижимият имот, собственост на длъжника „Глория Груп”ЕООД, представляващ апартамент „К”/ по проект/, находящ се в гр. Варна, ул.”П.Тодоров” №24, ет.4 и ет.5, с площ 115, 15 кв.м., и изба 11, 46 кв.м., съставляващ по КККР самостоятелен обект с идентификатор 10135.1026.146.3.6, е възложен на купувача от публичната продан, проведена в периода 11.07.2008г. - 11.08.2011г., „ИМО Пропърти Инвестмънтс София"ЕАД, гр.София за сумата от 160 759, 45лв.

С молба от 28.02.2018г., депозирана по ч.гр.д.№2223/08г. по описа на ВОС, „ИМО Пропърти Инвестмънтс София"ЕАД, легитимирайки се с цитираното постановление за възлагане като собственик на недвижимия имот, върху който е наложена въз -брана с допуснатото обезпечение на бъдещи искове, е претендирало отмяна на допуснатото обезпечение по реда на чл.402 от ГПК, с твърдения, че понастоящем не съществува причината, поради която е допуснато обезпечението.

В депозираното в срока по чл.402, ал.1, изр.3 от ГПК възражение по молбата П.И.Х. и М. Н.Х. са посочили, че и понастоя -щем съществува причината, поради която обезпечението е било наложено, т.к. тяхното вземане не е удовлетворено, поради което обезпечението не следва да бъде отменяно.Поддържали са, че възбраната по изпълнителното дело е вписана след тази, наложена в обезпечителното производство, както и, че неправилно в изп.произ - водство сумата не им е била разпределена в качеството им на присъединени по право взискатели с допуснато обезпечение, а цялата продажна цена от проданта е била преведена на „Юробанк И ЕФ Джи България”АД, който е взискател със следваща тяхната по ред привилегия.

Страните не спорят относно обстоятелството, което се установява и от предста -вените по делото доказателства, че възбраната, допусната по ч.гр.д.№2223/08г. е вписана преди възбраната по изп.д.№20118080400438.Не се е оспорило от „ИМО Пропърти Инвестмънтс София"ЕАД и обстоятелството, че по частично уважените искове на П.И.Х. и М. Н. Х., на които е допус -нато обезпечение, вземанията им понастоящем не са изцяло удовлетворени.Спорно между страните е дали понастоящем Х. могат да удовлетворяват тези си вземания предвид възбраната от 19.02.2009г. върху имота след осъществената през 2011г. публична продан за него по искане на взискателя „Юробанк И ЕФ Джи България”АД и възлагането му на „ИМО Пропърти Инвестмънтс София"ЕАД с влязло в сила постановление за възлагане, като съответно, ако при разрешаване на конкуренцията на права се установи, че те имат такова право, то причината, поради която е допуснато обезпечението продължава да съществува, а съответно, ако нямат, то и следва да се приеме, че тази причина не съществува и неоснователно обезпечението тежи в правната сфера на дружеството, собственик на недвижимия имот.

На осн. чл.459, ал.1 от ГПК П.И.Х. и М. Н. Х.имат качеството присъединени по право взискатели в изп.д.№ 20118080400438, като в настоящото производство страните не са ангажирали доказателства относно участието на Христови в това изпълнително производство.Първоначалният взискател по него „Юробанк И ЕФ Джи България”АД е насочил принудителното изпълнение върху горепосочения собствен на длъжника „Глория груп”ЕООД недвижим имот, върху който за обезпечение на вземането, за което впоследствие са издадени посо -чените изп.листи, е имал учредена в полза на банката върху същия имот договорна ипотека, вписана на 26.09.2008г.Съгласно нормата на чл.496, ал.2 от ГПК в действа - щата й към датата на издаване на постановлението за възлагане редакция, а именно към ДВ, бр.59/07г., от деня на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота, правата, които трети лица са придобили върху имота, не могат да бъдат противопоставени на купувача, ако тези права не могат да бъдат противопоставени на взискателите.Ипотеката, учредена в полза на „Юробанк И ЕФ Джи България”АД върху недвижимия имот, е вписана преди вписването на обезпечителната възбрана в полза на Х..Предвид горното и вземането на банката при удовлетворяването му в изп.производство се ползва с привилегията по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД, съответно не се включва в реда за удов -летворяване на хирографарните кредитори.Възбраната в полза на Х., поради по-късното си вписване не може да се противопостави на „Юробанк И ЕФ Джи Бълга -рия”АД, вписало по-рано ипотека, съответно и на купувача от проданта.Х. е следвало да участват в извършеното разпределение по изп.д.№ 20118080400438 и ако е имало оставаща и за тях сума от продажбата на имота при отчитане на приви - легиите, то с нея е следвало да се процедира съобразно предвиденото в чл. 459, ал.1 от ГПК, но независимо от това дали Х. са участвали в изп.производство и как е било извършено разпределението по него, след придобиване на собствеността върху имота от обявеното за купувач на проданта „ИМО Пропърти Инвестмънтс София"ЕАД с постановлението за възлагане Х. не могат да се удовлетворя -ват от същия имот, насочвайки принудително изпълнение към него.Предвид горното и съдът приема, че след придобиване на собствеността от дружеството, обявено за купувач на публичната продан, с постановлението за възлагане недвижимият имот не може да служи за удовлетворяване вземането на Х., поради което и следва да се приеме, че е отпаднала причината, поради която е било допуснато обезпече - нието, а именно съществувалата възможност Х. да удовлетворят вземанията си от този недвижим имот.С оглед горното и съдът приема, че подадената от „ИМО Пропърти Инвестмънтс София"ЕАД молба по чл.402, ал.1 от ГПК като трето за обезпечителното производство лице, имащо правен интерес, за отмяна на допусна - тото обезпечение е основателна, предвид което и следва да бъде уважена.     

Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на обжалваното опреде - ление, същото следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №747/23.03.2018г., постановено по ч.гр.д. №2223/08г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: