О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

321

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 1805.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№236/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е образувано по подадена частна жалба от Т. Йор -данова Д. против определение №394/30.04.2015г., постановено по гр.д.№165/15г. по описа на ДОС, гр.о., с което е върната искова молба вх.№ 1894/17.03.2015г. на подателя й Т.Й.Д. и производство - то по делото прекратено.Съгласно мотивите на обжалваното определение производството по делото е прекратено, т.к. ищцата Т.Й. Димит -рова не е изпълнила в указания й от съда срок, изтичащ на 06.04.2015г., а и към датата на постановяване на определението, указанията на съда за вписване на подадената искова молба, дадени с разпореждане №285/23.03.2015г.

В частната жалба, инициирала производството пред въззивния съд, е фор -мулирано и искане за възстановяване на срока за вписване на исковата молба, с твърдения, че пропускането му се дължи на особени непредвидени обстоя -телства: майката на ищцата, която е получила призовката, е в напреднала възраст и недобро здравословно състояние, предвид което е пропуснала да й  предаде съобщението.Компетентен да се произнесе по така подадената молба с пр.осн. чл.64, ал.2 от ГПК е първоинстанционният съд, постановил обжалва -ното определение.Предвид горното производството пред въззивния съд следва да бъде прекратено и делото върнато на ДОС за произнасяне по молбата с пр. осн. чл.64, ал.2 от ГПК, инкорпорирана в частната жалба, като след приключ - ване на производството по молбата за възстановяване на срок с влязъл в сила съдебен акт, делото следва да бъде върнато на ВАпС за произнасяне по подадената частна жалба /произнасянето по молбата за възстановяване на срок е и преюдициално за произнасянето на ВАпС, т.к. обуславя правния интерес на страната от подадената частна жалба/. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№236/15г. по описа на ВАпС, гр.о. и

ВРЪЩА гр.д.№165/15г. по описа на ДОС, гр.о., ведно с ч.гр.д.№236/15г. по описа на ВАпС, гр.о., на Добрички окръжен съд за произнасяне по подадената от Т.Й.Д. с ЕГН ********** молба за възстановяване на срок за изпълнение на разпореждане №285/23.03.2015г., постановено по гр.д. №165/15г., която молба е инкорпорирана в частна жалба вх.№3124/11.05. 2015г., подадена от Т.Й.Д. против определение №394/ 30.04.2015г., постановено по гр.д. №165/15г. по описа на ДОС.

След приключване на производството по подадената от Т.Й.Д. молба за възстановяване на срок с влязъл в сила съдебен акт, делото следва да бъде върнато на ВАпС за произнасяне по подадената частна жалба. 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: