Р Е Ш Е Н И Е

№77

гр. Варна, _11_.05.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на __11__ май през две хиляди и шестнадесетата година в закрито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;  

ЧЛЕНОВЕ :МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 като разгледа докладваното от съдията Христова

 въззивно гражданско дело № 236 по описа за 2015-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Производството е по реда на чл. 463, ал.2 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от  „С.” ЕООД, гр. Шумен, ЕИК ., срещу решение № 24/08.02.2016 г. по в.гр.д. 48/2016 год. на ОС Шумен,  с което е оставена без уважение жалбата им срещу разпределение от 10.11.2015 г., обективирано в протокол на ЧСИ Д. З. с рег. № 876 на КЧСИ по изпълнително дело № 20128760400732. В жалбата се твърди, че решението е неправилно. Твърди се, че дружеството-жалбоподател е присъединен взискател и притежава изискуемо и ликвидно вземане срещу длъжника «Е. с.» ООД в размер на общо 37532,95 лв. по два изпълнителни листа. Твърди се, че в качеството си наддавач «С.» ООД е обявено за купувач по проведена публична проданна недвижим имот, с цена 212000 лв. Твърди се, че при разпределението не е отчетено вземането на дружеството по двата изпълнителни листа, като с разпределението то е задължено да внесе цялата цена по публичната продан. Иска се отмяна на решението и изготвяне на ново разпределение при съобразяване на вземането на купувача към длъжника по делото.

Насрещната страна « У. Б.» АД, ЕИК ., е оспорила основателността на жалбата по мотиви, че жалбоподателят и хирографарен кредитор, а банката и Община Шумен са привилегировани такива.

Останалите страни по делото не са изразили становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, ЧЖ е неоснователна.

Производството пред ОС е образувано по жалба на «С.» ООД, гр. Шумен срещу разпределение от 10.11.2015 г., обективирано в протокол на ЧСИ Д. З. с рег. № 876 на КЧСИ по изпълнително дело № 732/2012, на суми, постъпили от публична продан на недвижим имот. В жалбата са изложени аналогични на описаните по-горе доводи за незаконосъобразност на разпределението.

Насрещната по жалбата взискателят „У. Б.” АД пред ОС е депозирала писмено възражение, с което оспорва жалбата като неоснователна.

Не е изразено становище от длъжниците и Община Ш. по жалбата.

По реда на чл.436, ал.3 ГПК пред ОС са приложени писмени мотиви на ЧСИ. В същите се изразява становище, че депозираната жалба е неоснователна.

Производството по изп.д.№ 732/2012 е образувано по молба на „ У.Б. ”АД срещу множество длъжници, сред които и «Е.с.» ООД, гр. Шумен, въз основа на изпълнителен лист от 19.05.2012 г. по ч.гр.д. № 1703/2012 г. по описа на РС Шумен, за заплащане на сумата от 906000 лв., ведно със законната лихва и разноски. Банката е ипотекарен кредитор. «С.» ООД, гр. Шумен е един от множеството присъединени взискатели по делото, а също така е и обявено за купувач по проведена публична продан на ипотекиран имот.

ЧСИ е изготвил разпределение на основание чл.460, вр. чл. 495 ГПК, което е предявено на страните с протокол от 10.11.2015 г.

В разпределението получената от проданта сума е разпределена между Банката – взискател и Община Шумен, като сумата не е достатъчна за удовлетворяване на всички взискатели. В съответствие с чл.136, л.3 ЗЗД ЧСИ е посочил реда за удовлетворяване.

От гледна точка на процесуалната законосъобразност, не се установява при разпределението ЧСИ да е нарушил императивни правни норми: ЧСИ е определил законосъобразно участниците в разпределението и реда на привилегированите вземания, като правилен е и извода, че при обявяване за купувач на имота на първоначалния взискател и ипотекарен кредитор съгласно разпоредбата на чл.489, ал.1 ГПК, същият не дължи внасяне на задатък при участието си в публичната продан. В разпределението ЧСИ е посочил размера на вземанията и техния характер. Съобразен е реда за удовлетворяване по чл.136 ЗЗД.

В разпоредбата на чл.461 ГПК е предвидена възможност взискателят – купувач, да прихване от дължимата срещу стойността на продадения имот сума, такава част от вземането си, каквато му се пада съразмерно. Това негово право, обаче, може да се осъществи тогава, когато не е налице привилегировано вземане, което да изключва неговите права. В случая, взискателят-купувач е хирографарен кредитор и не се ползва с привилегии, за разлика от банката, която има правото на ипотекарен кредитор по чл. 136, ал.1, т.2 и 3 ЗЗД и Община Шумен, за публичното вземане.

Не е налице е основание за отмяна на постановеното решение от ОС, поради което и то следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното, съдът

          

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 24/08.02.2016 г. по в.гр.д. 48/2016 год. на ОС Шумен.

Решението НЕ подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: