ОПРЕДЕЛЕНИЕ 319

гр. Варна, 19.05.2014г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН С.

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                               ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията С. в. ч. гр. дело № 237/14г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на „ИСКРА 2003” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич срещу разпореждане382/28.02.2014г., постановено по гр. д. 367/2008г. по описа на Окръжен съд-Добрич, в частта, с която е отказано да се издаде изпълнителен лист за пълния размер на присъдените разноски по делото, осъществено с решение на ВАпС по в.гр.д. № 430/10г. /за разликата над 3561.70лв. до 7122.30лв./. Не се споделят доводите на съда, мотивирали горния акт и основани на съображението, че по отношение на един от ответниците въззивното решение е обезсилено. Посочено е, че в решението на ВКС, което окончателно решава спора между страните, липсва диспозитив, отнасящ се до присъдените разноски с въззивното решение. Прието е само, че отговорността на Община Добрич следва да бъде реализирана по реда на ЗОДОВ. Изложено е, че с разпореждането за издаване на изпълнителен лист съдът възпроизвежда изпълнителното основание – в случая диспозитива на въззивното съдебно решение, който относно разноските не е променен от касационната инстанция. За изменение на решението в частта за разноските е предвиден специален ред по чл. 248 от ГПК и окръжния съд не е компетентен да извършва такова изменение и то с разпореждането си по издаване на изпълнителен лист. Отделно от това е изложено, че размерът на присъдените разноски е формиран на база на цената на иска – заплатената ДТ, възнаграждение на адвокат и вещи лица, който размер не се влияе от броя на ответниците. Поради това е без значение извода на ВКС, че Община Добрич не следва да отговаря по предявения иск, тъй като това не влияе на цената на иска, респ. на разноските, които се формират въз основа на тази цена. Претендира се отмяна на разпореждането в обжалваната му част. 

В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна „КОМУНАЛЕФЕКТ” ЕООД, гр. Добрич.

            Частната жалба е подадена в срок и е допустима, а по същество е основателна, поради следното:

С обжалваното разпореждане първоинстанционният съд е разпоредил да се издаде изпълнителен лист на основание  Решение № 139/01.07.2013 г. по т. д. № 204/2011 г. на Върховния касационен съд на Република България, с което е оставил в сила решение № 143/12.11.2010 г. по в. гр. д. № 430/2010 г. Варненският апелативен съд в частта, в която „КОМУНАЛЕФЕКТ” ЕООД гр. Добрич, ул. „Генерал – лейтенант Пантелей Киселов” № 1 е осъден да заплати на „ИСКРА 2003” ЕООД  гр. Добрич гр. Добрич, ул. „Ком”  № 4, ет. 4, ап. 17, ЕИК  124622271, сторените от ищеца по делото съдебно – деловодни разноски в размер на сумата от 3 561.70 лв. за двете инстанции. Приел е в мотивите си, че молбата за издаване на изпълнителен лист е основателна за този размер, тъй като с решението на въззивната инстанция, „КОМУНАЛЕФЕКТ” ЕООД гр. Добрич е осъдено да заплати на „ИСКРА 2003” ЕООД гр. Добрич ½ част от присъдените разноски в размер на сумата от 7 122.30 лв., а именно 3 561.70 лв.

Горния извод е основан на прегледа на постановените по делото съдебни актове – с решение № 143/12.11.2010 г. по в. гр. д. № 430/2010 г. Варненският апелативен съд е отменил Решение № 283/11.06.2010 г. по гр. д. № 367/2008 г. Добричкият окръжен съд в частта, с която са отхвърлени исковете на „ИСКРА – 2003” ЕООД гр. Добрич срещу ОБЩИНА гр. Добрич и „КОМУНАЛЕФЕКТ” ЕООД гр. Добрич за солидарното им осъждане за заплащане на обезщетение за непозволено увреждане на осн. чл. 49 във вр. с чл. 45 ЗЗД, до размер на сумата от 73 736.50 лв., като вместо това е постановил ОБЩИНА гр. Добрич и  „КОМУНАЛЕФЕКТ” ЕООД гр. Добрич да заплатят солидарно на „ИСКРА 2003” ЕООД  гр. Добрич, на осн. чл. 49 ЗЗД сумата от 73 736.50 лв., представляваща обезщетение за вреди от изгорели при пожар на 05.07.2007г. пшенични посеви на ищеца на площ 550.000 дка, причинени от служители на ответниците, вследствие неосъществяване на възложени им дейности по контрол и обезопасяване на градското депо за отпадъци, ведно със законната лихва от 12.05.2008г. до окончателното изплащане на задължението; потвърдил е решението в останалата му отхвърлителна част; осъдил е ОБЩИНА гр. Добрич и  „КОМУНАЛЕФЕКТ” ЕООД гр. Добрич да заплатят на „ИСКРА 2003” ЕООД  гр. Добрич, поравно сторените от ищеца по делото съдебно – деловодни разноски в размер на сумата от 7 122.30 лв. за двете инстанции и е осъдил „ИСКРА 2003” ЕООД  гр. Добрич да заплати на ОБЩИНА Добрич юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 043.97 лв.

С Решение № 139/01.07.2013 г. по т. д. № 204/2011 г. ІІ ТО ВКС е обезсилило решение № 143/12.11.2010 г. по в. гр. д. № 430/2010 г. Варненският апелативен съд, както и Решение № 283/11.06.2010 г. по гр. д. № 367/2008 г. Добричкият окръжен съд в частта, с която са се произнесли по същество по предявения от „ИСКРА – 2003” ЕООД гр. Добрич срещу ОБЩИНА гр. Добрич иск с правно основание чл. 49 във вр. с чл. 45 ЗЗД за сумата от 117 549.00 лв. и прекратил производството по делото в тази му част; осъдил е „ИСКРА – 2003” ЕООД гр. Добрич да заплати на ОБЩИНА гр. Добрич разноските, направени от касационната инстанция в размер на 1 505.13 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 875.00 лв.; оставил е в сила решение № 143/12.11.2010 г. по в. гр. д. № 430/2010 г. Варненският апелативен съд в останалата обжалвана част; изпратил е делото в прекратената чу част на Административен съд гр. Добрич по компетентност.

С оглед на гореизложеното следва да се приеме, че макар и решението на въззивния съд да е било обезсилено по отношение на единия ответник и производството по делото прекратено по отношение на него от ВКС, то последният не е изменил решението на ВАпС в частта му за разноските. Това от своя страна означава, че независимо от начина на формулиране на осъдителния диспозитив на въззивния съд, че сумата от 7122.30лв. се дължи поравно от двамата осъдени ответници, не променя извода за дължимост от осъдения ответник на всички направени от ищеца разноски, съразмерно на уважената част от иска. Това е така, защото поравно означава разделно, а не солидарно и е поравно защото ответникът не е един. Този пропорционален на уважаването на иска размер на разноските, би се дължал на ищеца и ако беше насочен и уважен иска по чл. 49 от ЗЗД само против осъденото дружество, тъй като нито размера на дължимата ДТ, нито размера на адвокатското възнаграждение, нито размера на възнагражденията на вещите лица, зависят от броя на ответниците.

В рамките на производството по издаване на изпълнителен лист по влязло в сила решение не може да се преценява и дали касационната инстанция е направила пропуск, не произнасяйки се в частта относно разноските, присъдени от въззивната инстанция, тъй като за това е предвидена нарочен процесуален ред - следва да се съобрази единствено, че е налице влязъл в сила съдебен акт, с който е налице осъждане на ответника да заплати направените от ищеца разноски съразмерно на уважената част от иска.

Налице е хипотезата на чл. 404, ал. 1, т. 1 от ГПК и в полза на ищеца следва да се издаде изпълнителен лист за цялата присъдена като разноски сума. Разпореждането в обжалваната му част /независимо от липсата на изричен диспозитив, с който се отказва издаването на изпълнителен лист за горницата над 3561.70лв. до 7122.30лв , следва да се приеме и с оглед формираните мотиви, че е налице разпореждане,  с което се отхвърля молбата за издаване на изпълнителен лист за посочената част/ е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.     

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане382/28.02.2014г., постановено по гр. д. 367/2008г. по описа на Окръжен съд-Добрич, в частта, с която е отказано да се издаде изпълнителен лист в полза на „ИСКРА 2003” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич за разликата над 3561.70лв. до 7122.30лв., представляваща пълния размер на присъдените разноски по делото, осъществено с решение на ВАпС по в.гр.д. № 430/10г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист по гр.д. № 367/08г. на ДОС в полза  „ИСКРА 2003” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич въз основа на влязлото в сила решение на ВАпС по в.гр.д. № 430/10г. за сумата от още 3560.60 /три хиляди петстотин и шестдесет лева и шестдесет ст./лв., представляващи разликата до пълния размер от 7122.30лв. на присъдените в полза на ищеца разноски, на осн. чл. 404, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Техническото издаване на изпълнителния да се осъществи от Окръжен съд-Добрич след връщане на делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на страните, пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: