ОПРЕДЕЛЕНИЕ

350

_26_.05.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _25_.05. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА ;

МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.237 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от С.Г.И., лично и като съуправител в „Тераплам” ООД, с. Брестовене, община Завет, обл. Разград, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 229/17.03.2015 год. на ОС Разград по гр.д. 53/2015 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от него като длъжник жалба по изп. № 20137610400612 по описа на ЧСИ Гюнеш Солаков с район на действие РОС, вписан под № 761 на КЧСИ, против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в насрочване и извършване на публична продан на недвижим имот, бензиностанция в с. Осенец, и движими вещи в сщия обект, проведена от 09.12.2014 г. – 09.01.2015 г., протокол за обявяване на наддавателните предложения от 12.01.2015 г. и общо четири постановления за възлагане. В жалбата се излага, че изводът на съда за липса на предпоставките за допустимост на жалбата в някоя от хипотезите на чл. 435 ГПК е неправилен, тъй като е налице хипотезата на чл. 435, ал.3 ГПК – имуществото не е възложено на най-високата предложена цена и е извършено ненадлежно наддаване. Твърди се в тази връзка, че са опорочени подготвящите публичната продан действия, като не е връчена надлежно призовка за доброволно изпълнение, тъй като е починал съдружник в ООД и не е избар управляващ на негово място. Твърди се, че е било налице основание за спиране на изпълнителното производството, поради процесуална недееспособност на дружеството при липса на надлежно представляващ орган или лице. Излагат се подробни доводи по наличие на други процесуални нарушения при уведомяването на страните и провеждането на публичната продан.

Преписи от жалбата са връчени на насрещните страни, изразено е писмено становище за неоснователността й от „Алианц банк България” АД, гр. София.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалби на С.И. – лично и като съдружник в „Тераплам” ООД, с. Брестовене, община Завет, Разградска област, срещу описаните действия на ЧСИ Солаков: насрочване и извършване на публична продан на недвижим имот /самостоятелен търговски обект „Бензиностанция , газстанция с търговки обект” ,находящ се в с.Осенец ,обл.Разград/ и движими вещи ,находящи се с същия обект /цистерни -4 бр. ,бензиноколонки-2бр. и съоръжения за втечнен газ/ ,проведена от 09.12.2014 год. по определяне на дължимите такси и разноски по изпълнението ,обективи до 09.01.2015 год. , приключила с Протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач на същите  от 12.01.2015 год.- издадени общо четири постановления за възлагане. С втората жалба са атакувани постановление за възлагане от 20.01.2015 год. на недвижимия имот и постановление за възлагане на движими вещи от 27.01.2015 год. Жалбата е подадена на 26.01.2015 година. В нея се твърдят процесуални нарушения при конституирането и призоваването на длъжниците в изпълнителния процес, поради смъртта на единия съдружник и съуправител на „Тераплам” ООД, с. Брестовене. Твърди се, че е следвало да се спре изпълнението поради процесуалната недееспособност на длъжникът – ООД, тъй като само единият управител не можел сам да изразява правно-валидна воля на дружеството, а не бил избран нов управителен орган. Твърди се още, по отношение на публичната продан, че не е изготвена съответстваща на пазара оценка на вещите. Претендира се отмяна на всички, на практика , действия на ЧСИ по връчване на ПДИ, призовка за доброволно изпълнеие и т.н.

Пред ОС е депозирано възражение от взискателя „Алианц банк България” АД, гр. София, ЕИК 128001319, с което жалбата се ОСПОРВА като недопустима поради просрочие и евентуално неоснователна.

Частният съдебен изпълнител е изложил мотиви съобразно чл. 436, ал. 3 от ГПК по обжалваните действия в смисъл, че жалбата е недопустима в някои части, неоснователна като цяло. Твърди се, че е конституирал наследниците на починалото лице като длъжници в производството, уведомил ги е и с тяхно участие е извършил изпълнителните действия, а уведомяване на дружеството е извършено надлежно по реда на чл. 50, ал.2 ГПК.

       Изпълнително производство е образувано на  18.11.2013 год. по молба на взискателя „Алианц Банк България”АД, гр.София , въз основа на издаден в полза на банката изпълнителен лист в заповедното производство срещу  длъжниците „Тераплам”ООД ,с.Брестовене ,област Разград ,  „ЕТ”Диватон-Димитър Димитров ,гр.Варна ,представляван от собственика Димитър Димитров, Димитър Димитров и С.Г., като физически лица за дължима главница в размер на 217 000  лв.,ведно със законната лихва върху нея ,считано от 05.08.2013 год. до окончателното й заплащане, 17 055.04 лв.просрочени лихви, 4 131.80 лв.наказателни лихви  , 4 765.28 лв. неустойка, 1 782.66 лв. такса за управление, 4 894.70 лв. ДТ и 2 898 лв. разноски, дължими по договор за инвестиционен кредит от 22.03.2007 год. и сключените към него анекси. За обезпечаване на вземането по договора в полза на банката  „Тераплам”ООД е учредило ипотека върху недвижимия имот с .Осенец в нейна полза.

       След образуването  на ИД ЧСИ изпратил до  всеки от длъжниците покана за доброволно изпълнение , получена лично от длъжника Димитър Димитров на 14.01.2014 год. и съответно от жалбоподателя на 27.01.2014 год., по отношение на „Тераплам”ООД  съобщението е върнато в цялост и приложено по делото на осн.чл.50,ал.2 от ГПК. На 07.01.2014 год. е наложена и възбрана на недвижимия имот Бензиностанция, собственост на дружеството в с.Осенец, посочен по-горе. Опис на този недвижим имот е извършен на 31.01.2014 год., като в съобщенията до длъжниците е вписано, че ще бъде извършен опис на имота, ипотекиран в полза на взискателя.

Първа публична продан на същия е насрочена с Обявление от ЧСИ на 14.03.2014 год. за периода 09.04.2014-09.05.2014 год. ,която е била отменена. Насрочена е за имота и втора публична продан с обявление от 22.04.2014 год. за периода  23.05.2014 год.-23.06.2014 год., като отново за същата са изпратени съобщения до длъжниците, като тези до Димитър Димитров и „Тераплам” ООД са върнати в цялост. Видно от Протокол от 24.07.2014 год. за тази насрочена втора публична продан не са постъпили наддавателни предложения.На 26.08.2014 год. ЧСИ извършил с Протокол от същата дата  опис на цистерни, резервоар и бензиноколонки /движими вещи/  в имота, като преди  извършването на  описа били  изпратени съобщения до длъжниците ,като съобщението до С.Г. е получено от трето лице. По отношение на същите била насрочна публична продан  от 01.10.2014 г. До 03.11.2014 год.На 29.09.2014 год. по изп.дело постъпило удостоврение за смъртта и наследниците на Димитър И., собственик на ЕТ „Диватон-Димитър Димитров” , съдружник в „Тераплам” ООД, с.Брестовене и длъжник по делото и като физическо лице. Видно от същото той е починал на 11.04.2014 год. и е оставил за свои наследници по закон съпруга и син. На същата дата ЧСИ отменил насрочената по отношение на недвижимият имот в с.Осенец публична продан, както и насрочената такава на движими вещи до установяване адресите на неговите наследници.На 30.10.2014 год. той насрочил трета публична продан по отношение недвижимият имот Бензиностнация, газстанция и търговски обект и движимите вещи, описани в него  за времето от 09.12.2014 год. до 09.01.2015 год. ,като за същите били изпратени съобщения до длъжниците , съответно и на  наследниците на Димитър Димитров, съпруга и син. Преживялата съпруга е получила лично съобщението, а по отношение на сина на Димитров същото е върнато в цялост с отбелязване, че Иван Димитров е в чужбина. На 12.0-1.2015 год. били обявени от ЧСИ постъпилите наддавателни предложения по отношение на недвижимия имот, както и обявен за купувач, участвалия в проданта, предложил най-високата цена. Приключила и насрочената продан на движими вещи, като били съставени и съответните постановления за възлагане на участвалите, обявени за купувачи.

На 20.01.2015 год.ЧСИ издал и постановление за възлагане на недвижимия имот, предмет на публичната продан.

       Атакуваните действия по първата жалба  не са измежду тези  лимитивно изброени в чл.435,ал.2 от ГПК, които длъжникът може да обжалва в изпълнителното производство. Никое от посочените обжалвани действия не попада в хипотезите на чл. 435 ал. 2 и ал.3 от ГПК, уреждащи правото на жалба на длъжника в изпълнителния процес срещу действията на СИ: не се касае до постановление за глоба, отнемане на движима вещ или отстраняване от имот, поради това, че длъжникът не е уведомен надлежно за изпълнението, както и до постановление за разноските.

                         Недопустима е и допълнителната жалба, касаеща  публичните продани на недвижимият имот в с.Осенец и движимите вещи, описани по-горе. С жалбата не са въведени основания за обжалване на постановлението за възлагане от тези по чл. 435, ал.3, ГПК, които биха я направили допустима - не се твърди ненадлежно извършване на наддаването при публичната продан или съответно възлагането на имуществото по различна от най –високата предложена цена, в които случаи длъжникът може да атакува постановлението за възлагане. Надлежността на наддаването действително касае спазване на процедурата при извършване на публичната продан, но процедурата касаеща наддаването, разписана чл. 488 и сл. От ГПК, а не насрочването, описа и оценката на имота, които не могат да бъдат обект на проверка по жалба с посоченото основание. 

Ето защо и съдът приема, че макар и да възпроизвежда текст на чл. 435, ал.3 ГПК, длъжникът не е релевирал същински основания за обжалване на постановлението за възлагане, които да направят жалбата му допустима съобразно посочената законова разпоредба.

Щом попадените жалби не съдържат твърдения за изчерпателно изброените от законодателя хипотези, в които обжалването е процесуално допустимо, то тези жалби не подлежат на разглеждане, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено.

       Извън горните съображения, жалбоподателят С.И. е бил надлежно уведомяван от ЧСИ за всяко извършвано от него действие, такова уведомяване е налице и по отношение на „Тераплам” ООД, с. Брестовене в което съдружници са били той и Димитър Димитров. По отношение на връчване на съобщенията до дружеството е налице хипотезата на чл.50, ал.2 от ГПК, като съобщенията следва да се приложат по делото и да се считат за връчени, тъй като са изпратени на адреса на дружеството, вписан в ТР. ГПК не въвежда изискване  връчването на книжа на търговци да става чрез представляващите ги физически лица лично, както счита жалбоподателя. От образуването на ИД и двамата съдружници в дружеството са получили покана за доброволно изпълнение, като не са възразили срещу заповедта за изпълнение, издадена в полза на взискателя. Настъпилата в хода на изпълнителното производство смърт на единия от съдружниците Димитър Димитров, не води след себе си до „процесуална недееспособност” на дружеството, както се сочи в жалбата. Съдружникът, сега жалбоподател, е следвало сам да предприеме действия по вписване на съответното обстоятелство в ТР, а разпределението на дяловете с наследниците на починалия съдружник няма отношение към правосубектността на дружеството. «При смърт на съдружник в ООД имуществените му права – дяловете на капитала се наследяват, но не и правото на членство.» - така Решение № 161/11.01.2011 г. на ВКС, Търговска колегия, Първо отделение, по т.д.№ 28 по описа за 2010 г. Със смъртта на единия управител, жалбоподателят е останал единственият съдружник и управител на дружетвото. За ЧСИ не съществува в този случай задължение за спиране на изпълнителното производство, но той е отменил редовно насрочена публична продан, като за следващата и последна такава са изпратени съобщения до наследниците на Димитър Димитров, които не са депозирали  жалба срещу действията на ЧСИ.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

В полза на въззиваемата страна следва да се присъдят и разноски в размер на 200 лв., за които са представени доказателства с допълнителна молба.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №229/17.03.2015 год. на ОС Разград по гр.д. 53/2015 год.

ОСЪЖДА С.Г.И., ЕГН **********, лично и като съдружник в „Тераплам” ООД, с. Брестовене, община Завет, обл. Разград, ДА ЗАПЛАТИ на „Алианц банк България” АД, гр. София, ЕИК 128001319, разноски в размер на 200 лв. за настоящото производството.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: