ОПРЕДЕЛЕНИЕ

286

Гр. Варна, _27_.04.2016 год.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _27_._04_. 2016 година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

 като разгледа докладваното от съдията П. Христова

 въззивно гражданско дело № 237 по описа за 2016-та година:

 

Производството е по реда на чл. 274 ГПК, образувано по ЧАСТНА въззивна жалба, подадена от С.И.С., срещу определение № 312 /01.02.2016 год. по гр.д. 2308/2015 год. на ОС ВАРНА, с което е оставено без уважение искането му да бъде освободен от задължението за внасяне на д.т. по подадената от него частна жалба № 35008/24.11.2015 год. срещу определение № 3903/17.11.2015 год. на ВОС по същото дело.

Съставът на ВАпС намира, че производството по частната жалба е нередовно, тъй като С.С. не е представил доказателства за внесена д.т., подал е молба до ВОС за освобождаването му от д.т. и по тази частна жалба, по което липсва произнасяне от ВОС. Частната жалба може да бъде разгледана от ВАпС или при заплатена д.т., или при постановен акт за освобождаване от д.т.

Делото следва да се прекрати и да се върне на ВОС за произнасяне по молба от 22.03.2016 год., след което да се изпрати на ВАпС при евентуално отстраняване на нередовността по отношение на държавната такса.

         С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НАСТОЯЩОТО Ч.ГР.Д. И ВРЪЩА частната жалба на и преписката към нея на ВОС за изпълнение на горните указания по редовността й.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: