О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

319/29.05.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 29. 05.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№237/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от А.Г.Д. чрез процесуалния й представител адв.Ж.Ч. против определение №87/21.03.2017г., постановено по в.гр.д.№235/16г. по описа на ТОС, с което е върната на осн. чл.286, ал.1, т.3 от ГПК касационна жалба вх.№964/ 14.03.2017г., подадена от А.Г.Д. против решение №44/03.02.2017г., постановено по в.гр.д.№235/16г. по описа на ТОС.В жалбата се твърди, че определе -нието е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ТОС за продължаване на съдопроизводстве - ните действия по администриране на касационната жалба.

Въззиваемите М.В.П. и Б.Ю.П., двете чрез процесуалните си представители адв.М.Р. и адв.С.Йл в депозирания в срока по чл.276, ал.1 от ГПК отговор по жалбата поддържат становище за нейната неоснователност и молят обжалваното определение да бъде потвърдено.Претен -дират разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№235/16г. по описа на ТОС е образувано по подадени от М.В.П. и Б.Ю.П. въззивни жалби против реше -ние №136/15.08.2016г., постановено по гр.д.№702/15г. по описа на ПРС, с което по предявен от А.Г.Д. против М.В.П. и Б.Ю.П. иск с пр.осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД е обявен за окончателен сключен между страните на 25.06.2014г. предварителен договор за покупко-продажба на нед -вижим имот, находящ се в с.Гагово, община Попово, подробно индивидуализиран в решението.

С решение №44/03.02.2017г., постановено по в.гр.д.№235/16г. по описа на ТОС, е обезсилено решение №136/15.08.2016г., постановено по гр.д.№702/15г. по описа на ПРС и производството по делото прекратено.В диспозитива на същото е посочено, че решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните.В рамките на указания срок/при условията на чл.62, ал.2 от ГПК/ А.Г.Д. е депозирала против решението касационна жалба вх.№964/14. 03.2017г., която е върната с обжалваното определение на осн. чл.286, ал.1, т.3 от ГПК като подадена против въззивно решение, неподлежащо на касационно обжал -ване по чл.280, ал.2 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл.280, ал.2, т.1 от ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000лв.-за граждански дела, и до 20 000лв.-за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост.

Постановеното от ТОС въззивно решение от 03.02.2017г. е решение по иск с пр. осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД.Цената на предявения иск, определена на осн. чл.69, ал.1, т.4, вр. т.2 от ГПК в размера на данъчна оценка на недвижимия имот, предмет на пред -варителния договор, чието обявяване за окончателен се претендира, е 1 007, 80лв., т.е. под 5 000лв, която е под минимума, предвиден в чл.280, ал.2, т.1 от ГПК.Предя - веният иск не попада в изключението, посочено в цитираната разпоредба, т.к. не представлява иск за собственост или други вещни права върху недвижим имот.Без- спорно искът е конститутивен и има вещноправни последици като с уважаването му се прехвърля право на собственост върху недвижим имот, но същият не е иск за собственост или други вещни права върху недвижими имоти, а има облигационен характер.От своя страна искът не е съединен с иск за собственост или други вещни права върху недвижим имот, така щото да се приеме за приложимо последното предложение от нормата на чл.280, ал.2, т.1 от ГПК.В смисъл за определяне каса -ционната обжалваемост на въззивните решения по искове с пр.осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД от цената на иска по реда на чл.280, ал.2, т.1 от ГПК е и съдебната практика -напр.определение №144/15.06.2016г. по т.д.№485/16г., ВКС, II т.о., потвърдено с определение №554/31.10.2016г. по ч.т.д.№1898/16г., ВКС, II т.о. и определение № 242/21.09.2016г. по гр.д.№3404/16г., ВКС, III гр.о., потвърдено с определение №226/ 07.11.2016г., постановено по ч.гр.д.№4539/16г., ВКС, II гр.о.Неоснователно е позова -ването от жалбоподателката на посоченото в частната й жалба определение №15/ 09.01.2017г. по гр.д.№3691/16г., ВКС, IV гр.о., т.к. по същото произнасянето на съда е по подадена касационна жалба против решение, постановено в производство по чл.362, ал.2 от ГПК, като в акта не е посочената цената на предявения иск с пр.осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД, уважен с влязло в сила решение, чието обезсилване се претен -дира поради невнасяне на цената, а е посочена само сумата, която ищецът е след- вало да заплати в срока по чл.362, ал.1 от ГПК и която сума е по-малка от 5 000лв.

По изложените съображения съдът приема, че постановеното от ТОС въззивно решение с оглед цената на предявения иск с пр.осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД не подлежи на касационно обжалване.Подадената против същото от страната касационна жалба подлежи на връщане на осн. чл.286, ал.1, т.3 от ГПК.Постановеното в този смисъл обжалвано определение като правилно следва да бъде потвърдено.На осн. чл.78, ал.3 от ГПК и направеното искане на въззиваемите следва да бъдат присъдени сто -рените от тях разноски в настоящото производство, които са в размер на по 380лв. за всяка, представляващи адв.възнаграждение съгласно представените договори за правна защита и съдействие от 02.05.2017г.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №87/21.03.2017г., постановено по в.гр.д.№235/16г. по описа на ТОС.

ОСЪЖДА А.Г.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на М.В.П. с ЕГН ********** *** сумата от 380лв., представ -ляваща съдебно-деловодни разноски, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

ОСЪЖДА А.Г.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на Б. Й П. с ЕГН ********** ***8 сумата от 380лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: