ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

292

гр. Варна,03.05.2016 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 03 май  2016 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 238 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след прекратяване на производството по в.ч.р.д. № 205/2016 г. по описа на Шуменския окръжен съд, поради отводи  на съдиите от всички районни съдилища от района на окръжния съд.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

Доколкото е налице невъзможност за разглеждане на делото, образувано по искова молба на В.И.Й. срещу Д.Н.И., И.П.И., В.П.И. и Р.Г.К., по която първоначално е било образувано гр.д. № 172/2016 г. по описа на ВПРС, поради отводи на всички съдии от районните съдилища (Шуменски районен съд, Новопазарски районен съд и Великопреславски районен съд) от съдебния район на Окръжен съд –Шумен, делото следва да бъде изпратено в друг равен по степен съд - районен съд от района на апелативен съд Варна. Ето защо, делото следва да бъде изпратено на районен съд Търговище, който да го разгледа.

По изложените съображения, Варненския апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, районен съд Търговище, който да разгледа делото, образувано по искова молба на В.И.Й. срещу Д.Н.И., И.П.И., В.П.И. и Р.Г.К., образувана първоначално в гр.д. № 172/2016 г. по описа на ВПРС.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд Търговище.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: