ОПРЕДЕЛЕНИЕ 340

гр. Варна, 22.05.2015г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                             ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 239/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба на адв. Ч. като представител на П.М.П. от гр. Варна срещу решение402/09.03.2015г., постановено по в.гр.д. 400/2015г. по описа на ВОС, в частта му, с която е прекратено производството по делото, образувано по подадената от П. М. П. жалба с вх. № 4219/19.12.14г. В жалбата се сочи, че съобщението до П. за изготвеното от ЧСИ Постановление за възлагане на имота е било връчено на процесуалния му представител Х. Х.. Последният, ползвайки правна помощ от адвокат е изготвил жалба против посоченото постановление, а самият П. я е одобрил и подписал. Поддържа се, че до настоящия момент никой не е оттеглил пълномощията, предоставени на Х. Х. и съдът не е уведомявал последния за извършените процесуални действия, въпреки, че в жалбата е посочен адрес за кореспонденция. Претендира се отмяна на определението на ВОС, с което е било прекратено производството по жалбата на П. и делото да се върне за разглеждане на жалбата по същество.

В предвидения срок е депозиран отговор единствено от „УниКредит Булбанк” АД, с който жалбата се счита за нередовна /поради липсата на представителни правомощия на адв. Ч. спрямо П. М. П., тъй като е упълномощен от Х. Х./, евентуално неоснователна – налице е надлежно оттегляне на жалбата от самият П.. Претендира се частната жалба да бъде оставена без разглеждане, евентуално – без уважение.

Останалите участници в първоинстанционното производство не са изразили становище по частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, тъй като представителната власт на адв. Й. Ч. спрямо П.М.П. е удостоверена с представено пълномощно, изходящо от Х. И. Х. /л. 7/. За последния пък е представено пълномощно, изходящо З.Д.Д., която в качеството си на пълномощник на П. М. П. по пълномощно рег. № 14233/08.12.14г. е преупълномощила Х. И. Х. с всички права, дадени й от упълномощителя П.М.П. /л. 327 от изпълнителното дело/. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството пред ВОС е било образувано по жалба вх. № 3901/27.11.14г. на З.Д.Д. и В.П.Д., и отделно – по жалба на П.М.П. вх. № 4219/19.12.14г., всички в качеството им на длъжници по изпълнението, против Постановление за възлагане на недвижим имот, собственост на първите двама. С молба вх. № 455/17.02.15г. по описа на ЧСИ и вх. № 5470/18.02.15г. по описа на ВОС, жалбоподателят П.М.П. лично е направил изявление за оттегляне на жалбата си. С постановеното от ВОС решение на 09.03.15. съдът е прекратил производството по делото, образувано по жалбата на П..

Десезирането на съда е било надлежно – изхожда от правния субект, който е подал жалбата и който е напълно дееспособен. Обстоятелството, че същият е имал по делото и упълномощени представители, не изисква съдът да ги уведомява за предприетото от носителя на съответното право процесуално действие, нито пък волята на упълномощителя има значение в настоящия случай. При това положение решението в прекратителната му част , имаща характера на определение, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Настоящото определение е окончателно по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на адв. Ч. като представител на П.М.П. от гр. Варна срещу решение402/09.03.2015г., постановено по в.гр.д. 400/2015г. по описа на ВОС, в частта му, с която е прекратено производството по делото, образувано по подадената от П. М. П. жалба с вх. № 4219/19.12.14г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: