О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

340/20.05.2019

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20. 05.2019г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№239/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от „Форест груп”ООД, гр.София, представлявано от управителите М. П. и Р.Т., чрез процесуалния представител адв.С.С. против опре -деление №28/07.01.2019г., постановено по в.гр.д.№2786/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадената от „Форест груп”ООД жалба вх.№ 37685/21.12.2018г./по описа на ВОС/ против действия на ЧСИ Н. Д., рег.№807, по изп.д. №20178070400244, както и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в жал- бата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената жалба.

Въззиваемата страна „Търговска банка Д”АД, гр.София в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител адв.Д. Б. поддържа становище за нейната недопустимост, евент. неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт - чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, вр. т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГТК на ВКС.Същата е допустима.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№2786/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадената от „Форест груп”ООД жалба вх.№13543/27.09.2018г./по описа на ЧСИ, с вх.№37685/21.12.2018г. по описа на ВОС/ против действия на ЧСИ Надежда Ден -чева, рег.№807, район на действие ОС-Варна, по изп.д. №20178070400244.В жал -бата се излага, че на 19.09.2018г. на жалбоподателят е връчено от ЧСИ уведо -мление, с което е уведомен за насрочен опис за 05.10.2018г. на негови недвижими имоти.Това насрочено действие пряко въздейства върху неговия интерес, бидейки длъжник в изп.производство, т.к. извършването му е свързано със заплащане на такси към ЧСИ, които, без значение дали са платени авансово, ще увеличат разноските по изп.дело.Насрочването на опис е извършено без ЧСИ да изиска от взискателя да посочи актуалния размер на дълга, за удовлетворяването на който се иска това действие по изпълнение.След образуване на изп.дело до 18.04.2018г. взискателят е заявил получаване на плащания по дълга в размер от 187 998, 88лв. Липсата на доказателства за актуалния размер на дълга към датата на насрочване на опис препятства установяване законосъобразността на това изп.действие, вкл. неговата съразмерност.Насрочен е опис на 4 недвижими имота, чиято пазарна стойност надвишава двукратно размера на дълга след частичното му погасяване, т.е. предприетият изп.способ е несъразмерен.Предвид изложеното се претендира да бъде отменено обжалваното действие-насрочване на опис на недвижими имоти.   

Въззиваемата страна „Търговска банка Д”АД, гр.София в подаденото в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмено възражение по жалбата поддържа становище за ней -ната недопустимост, евент. неоснователност.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

Изп.дело №20178070400244 е образувано на 09.03.2017г. въз основа на изпъл -нителен лист от 20.02.2017г., издаден в заповедно производство по ч.гр.д.№2154/ 16г. по описа на СРС, 44 състав, с който длъжниците „Бау енерджи”ЕООД, „Форест груп”ООД, Ванюша Христова Димитрова и Александър Стойчков Лазаров са осъдени солидарно да заплатят на „Търговска банка Д”АД посочените в листа суми, дължими по договор за кредит от 05.10.2012г.

За обезпечение вземането на банката по горепосочения договор за кредит от 05. 10.2012г., сключен с кредитополучателя „Фърст инвестмънт”ЕООД /от 16.09.2014г. с наименование „Бау енерджи”ЕООД/, в който като съдлъжници, отговарящи соли -дарно, са встъпили „Форест груп”ООД, В. Х. Д. и А. С. Л., от „Форест груп”ЕООД/след 17.11.2014г. ООД/ е учредена дого -ворна ипотека с н.а.№69/10.10.2012г. на ВН върху собствените на „Форест груп” ООД недвижими имоти, представляващи апартамент №8, ет.2, апартамент №11, ет.3, апартамент №12, ет.3 и апартамент №16, ет.4, със съответна площ и граници, всички находящи се в жилищна сграда с адм.адрес гр.Варна, ул.”Селиолу”№46, тяло Б, вх.Б.По искане на взискателя в молбата за образуване на изп.дело е нало -жена възбрана върху горепосочените недвижими имоти, вписана в СВ-Варна на 13. 03.2017г.С молба от 10.08.2018г. взискателят е насочил принудителното изпълне - ние върху тях с искане за насрочване на публична продан.С молба от 10.09.2018г. е посочил актуалния размер на дълга към 03.09.2018г., а именно 191 983, 25лв. /оставащи главница и законна лихва след извършени частични погашения от длъж -ниците в периода след издаване на изп.лист чрез преводи на суми по сметка на банката/.С разпореждане от 19.09.2018г. ЧСИ е насрочил опис на четирите имота за 05.10.2018г., извършен на посочената дата в присъствието на представител на длъжника „Форест груп”ООД и на взискателя.

В нормите на чл.435, ал.2 и ал.3, чл.462, ал.2 и чл.521, ал.3 от ГПК са лимита -тивно изброени действията на съдебния изпълнител в изпълнителното производ- ство, които длъжникът разполага с правото да обжалва, съответно не е предвидена възможност за общо обжалване на всички извършени действия от СИ.В депозира -ната от страната жалбата на 27.09.2018г. не са посочени действия на СИ, които да попадат в хипотезите на посочените норми от ГПК.Насрочването и извършването на опис/когато не се твърди несеквестриуемост, а в случая не се твърди, доколкото вещите са собственост на ЮЛ/, не са действия, подлежащи на самостоятелно обжалване.Изложените в жалбата възражения за несъразмерност на предприетия изп.способ спрямо актуалния размер на задължението следва да бъдат отнесени към съдебния изпълнител-чл.442а от ГПК.В случай и, че бъдат отнесени, неговото произнасяне по тези възражения не подлежи на самостоятелно обжалване, т.к. не е сред лимитативно изброените в закона действия на СИ, които длъжникът разполага с правото да обжалва.Евентуалната неправилност на това произнасяне чрез отказ да се преустанови принудителното изпълнение към дадени вещи, ако е довела до вреди за длъжника, се преценява на плоскостта на чл.441 от ГПК.   

В жалбата, инициирала производството пред настоящата инстанция, и уточня -ващите молби към нея, съответно от 20.02.2019г. и 21.02.2019г., „Форест груп”ООД поддържа, че жалбата, инициирала производството пред ВОС, е допустима с оглед нормата на чл.435, ал.2, т.7 от ГПК, т.к. със същата се обжалват разноските по изпълнението.С жалба вх.№13543/27.09.2018г. не са се обжалвали разноските по изпълнението.Посочването, че хипотетично, ако бъде извършен опис на недви -жимите имоти, то това би натоварили длъжника с разноски по изп.дело не пред -ставлява жалба против разноските.Съгласно разясненията, дадени в т.2 от ТР №3/2015 от 10.07.2017г. на ОСГТК на ВКС, на обжалване подлежи всеки акт на съдебния изпълнител, в който се определя размера на задължението на длъжника за разноски по изпълнението.Само по себе си авансовото внасяне на дължимите по изпълнението такси и разноски не е достатъчно те да бъдат събрани от длъж -ника.Необходимо е да бъде установено, че внесените суми са действително дължи- мите се, поради което за длъжника е възникнало задължение за възстановяването им.Това става с акт на СИ като орган по изпълнението, поради което той следва да определи същите по основание и размер, като възложи плащането им на длъжника. Към датата на подаване на жалбата, а и към датата на изпращането й за произ - насяне на ВОС, липсват авансово внесени от взискателя разноски за насрочване и извършване на описа, както и липсва какъвто и да било акт на СИ, с който той да е определил по основание и размер разноските по описа като дължими от длъжника. С цитираното разпореждане от 19.09.2018г. единствено е насрочен опис, без произ- насяне по такси и разноски.При липсата на какъвто и да било акт на съдебния изпълнител, с който да се определя по основание и размер задължение на длъж - ника за разноски по насрочения опис така подадената жалба от него не е насочена против подлежащо на обжалване действие на СИ.С уточняващата си молба от 20.02.2019г. до ВАпС дружеството е представило копие от преводното нареждане за внесените от взискателя на 13.02.2019г. такси и разноски по извършването на описа, както и изготвянето и връчване на уведомления, а именно сумата от 10 485, 60лв. с ДДС, съгласно издадената на 14.02.2019г. фактура от СИ с получател „Тър -говска банка Д”АД.Тези разноски са направени на 13.02.2019г., т.е. много след подаването на жалба от страната на 27.09.2018г. и не могат да бъдат неин предмет. Наред с горното следва да бъде посочено, че съгласно цитираните разяснения в ТР самото авансово внасяне на разноски от взискателя не е достатъчно те да бъдат събрани от длъжника, като е необходим акт на СИ, с който същите разноски да се определят като дължими от длъжника, като в случая няма данни, нито твърдения, такъв акт да е бил постановяван, съответно тези разноски да са искани за събиране от длъжника така, щото това действие да бъде обжалвано.

Предвид гореизложеното съдът приема, че подадената пред ВОС жалба е недо- пустима като подадена против неподлежащи на самостоятелно обжалване дейс -твия на съдебен изпълнител, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Постановеното от ВОС обжалвано определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №28/07.01.2019г., постановено по в.гр.д.№ 2786/18г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: