ОПРЕДЕЛЕНИЕ

64

31.01.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 31.01. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 24 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Р.Д.К., срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3522/19.11.2013 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 3348/2013 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от нея  жалба в качеството й на длъжник срещу действията на СИ по изп.д. 1346/2013 на ЧСИ при ВРС, №716, с взискател Д.Г.А..

В жалбата се излага, че изпълнителното дело е образувано за ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ИМОТ, въз основа на изпълнителен лист, издаден въз основа на решение по извършване на делба на имот след прекратена СИО между същите страни. Твърди се, че по отношение на същия имот е налице решение за предоставяне на ползването на жалбоподателката, като осъществяваща родителски права, тъй като жилището било семейно преди развода. Твърди се, че следва да се разреши въпросът кое решение да се изпълни с предимство.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна в изпълнителния процес – взискателя Д.Г.А., като писмен отговор не е подаден.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на г-жа Р.К. против действия на ЧСИ по изп.д.№20137160401346 по описа на ЧСИ Николай Г. с рег.№716 и район на действие ВОС.В жалбата се излага, че изп.д.№20137160401346 е образувано въз основа на изп.лист, издаден в делбено производство, с влязло в сила решение по което недвижим имот, съсобствен при равни квоти между страните /жалбоподателката и Д.А./ като бивша СИО, е изнесен на публична продан. В уточняващата си молба към жалбата от 15.11.2013г. г-жа К. излага, че съдебният изпълнител не е уважил молбата й за спиране на изпълнителното дело до навършване на 18 годишна възраст на родените от брака деца, предвид което обжалва действието на ЧСИ - отказ от спиране на изпълнителното производство. Мотивите й са, че е налице влязло в сила съдебно решение, с което й е предосатвено ползването на същото жилище като семейно преди развода, до навършване на пълнолетие на децата от брака, а имотът бил изкупен на публичната продан от съпруга й и предстоял въвод във владение.

Съгласно нормата чл.435 от ГПК страните в изпълнителното производство могат да обжалва само лимитативно изброените в посочената норма действия. Отказът на ЧСИ да спре изпълнителното производство не е същинско изпълнително действие, и в този смисъл не е сред действия на СИ, предвидени в чл.435 от ГПК, като подлежащи на обжалване. С оглед на фазата на изпълнителния процес, следва да се приеме, че г-жа К. цели да се спре въводът във владение на изкупилия имота при осъществена публична продан, следователно има качеството на длъжник, а за длъжника не е предвидена възможност да обжалва откази на СИ.

Това прави жалбата недопустима и производството по нея подлежащо на прекратяване.

Поставеният от жалбоподателката въпрос кой съдебен акт следва да бъде изпълнен – този, който й предоставя ползването на семейното жилище или предстоящият въвод във владение по осъществената публична продан, е извън продмета на настоящия спор. Все пак, както и ОС е посочил, купувачът от публичната продан, като страна по решението, влязло в сила на 21.01.2010 г., с което е предоставено ползването на семейното жилище на г-жа К. до навършване на пълнолетие на родените от брака деца, е обвързан от това решение. Пътят за защита на г-жа К. е друг, различен от този по чл. 435 ГПК.

Предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3522/19.11.2013 год. на ОС Варна по ч.гр.д. 3348/2013 год.

 Определението Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: