ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

339

 

Гр.Варна, 22. 05.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, 22.05.2015 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

 

     ЧЛЕНОВЕ:Маринела Дончева

 

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. П. в.ч.гр.д. № 240 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на М.Ж.М., подадена чрез адв. В.П., против определение № 130/30.04.2015 г., постановено по гр.д. № 106/2015 г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане исковата му молба срещу М.М.П. и В. М. М. за унищожаване припознаването на последната, поради заплашване и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно, като е молил за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството по него. Изразил е несъгласие с изводите на окръжния съд за недопустимост на предявения иск по чл. 67 от СК, по причина, че не твърдял да е продължило заплашването от страна на дядото. Изложил е, че не е сочил в исковата си молба на преустановяване на заплашването, а само че не поддържа контакти с майката и детето. Напротив, заплашването продължило до момента, в който първата ответница го уведомила, че баща й няма нищо против да поиска унищожаване на припознаването, което той сторил няколко дни след това, подавайки исковата молба.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на  прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за него и е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна поради следните съображения:

С исковата си молба ищецът е твърдял, че е бил заплашван от бащата на първата ответница, че ще го осакати, ако не припознае, роденото от нея дете – втора ответница по иска. Вследствие на заплашването ищецът припознал детето. Посочил е, че не е поддържал контакти с майката и детето. Дни преди подаване на исковата молба споделил с М.П., че желае да заведе дело за унищожаване на припознаването, като последната се съгласила, но пожелала да говори и с баща си. Едва след като последният заявил, че вече няма претенции към ищеца и изразил съжаление за стореното, била подадена и исковата молба.

Окръжният съд прекратил производството по делото приемайки, че искът е недопустим, тъй като е изтекъл едногодишния срок от прекратяване на заплашването.

Чл. 67 от ГПК гласи, че припозналият може да иска унищожаване на припознаването поради заплашване – в едногодишен срок от прекратяване на заплашването.

В исковата си молба ищецът не е навел твърдения във връзка с момента, в който е било прекратено заплашването, като доколкото твърдението на този факт е от значение за преценката за допустимостта на иска, съдът е следвало да даде указания в тази насока преди да прекрати производството по делото. Окръжният съд, обаче не е изпълнил това свое задължение, а е прекратил производството, приемайки че ищецът не е твърдял, че заплашването от дядото е продължило. В жалбата си до настоящата инстанция, ищецът поддържа, че заплашването е продължило до момента, в който дядото е дал съгласието си за подаване на иска за унищожаване на припознаването, а и това  кореспондира с изложеното в исковата молба, че за завеждане на делото е искано изричното му разрешение. 

На този етап от производството е достатъчно ищецът да твърди продължилото заплашване, а от доказването на този факт ще зависи допустимостта на иска му. За допустимостта на иска съдът следи служебно в хода на цялото производство и при установяване, че заплашването е било прекратено по - рано от една година преди завеждане на делото, той ще следва да прекрати производството по делото.

Като е достигнал до различен правен извод, окръжният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен и делото – върнато за продължаване на производството по него.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд –Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 130/30.04.2015 г., постановено по гр.д. № 106/2015 г. по описа на Силистренския окръжен съд и ВРЪЩА  делото на Силистренския окръжен съд за продължаване на производството по него.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: