ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№325

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   16.05.2016 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 241/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Б. и.” ООД, „Х. п. салюшънс” ЕООД и „К.” ЕООД чрез адв. М.Я. от Адвокатско дружество”Я.,П.и с-ие” срещу определение № 913/21.10.2015 год по в.гр.д. № 131/2015 год на Окръжен съд Добрич, с което молбата им за изменение и допълване на решението в частта за разноските е оставена без уважение в една част и без разглеждане – в друга. По съображения за незаконосъобразност на определението, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането им по чл. 248 от ГПК бъде уважено.

В постъпилия отговор от насрещната страна са изложени доводи за неоснователност на частната жалба.

Обжалваното определение е постановено от окръжен съд като въззивна инстанция, а от същите страни е подадена и касационна жалба срещу решението, която е в процедура по администриране.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че разпоредбата на чл. 248 ал.3 от ГПК е специална по отношение чл. 274 ал.1 т.2 от ГПК в редакцията й след изменението с ДВ бр.50/2015 год, поради което частната жалба срещу определението по чл. 248 от ГПК, постановено от въззивния окръжен съд следва да се разгледа от ВКС на РБ заедно с касационната жалба срещу решението, а не от апелативния съд.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 241/2016 год на Апелативен съд Варна.

ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Добрич за администриране на частната жалба заедно с касационна жалба вх.№ 4419/01.07.2015 год, подадена от „Б. и.” ООД, „Х. п. с.” ЕООД и „К.” ЕООД чрез адв. М.Я. от Адвокатско дружество”Я.,П. и с-ие” срещу решение № 173/27.05.2015 год по в.гр.д. № 131/2015 год на Окръжен съд Добрич.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.