ОПРЕДЕЛЕНИЕ

377

Гр. Варна, _26_.06.2017 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _26_.06. 2017 година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

 като разгледа докладваното от съдията П. Христова

 въззивно гражданско дело № 241 по описа за 2017-та година:

 

Производството е по реда на чл. 274 ГПК, образувано по ЧАСТНА жалба, подадена от Ю.И.А. ***, срещу разпореждане № 208/14.03.2017 год. по в.гр.д. 202/2016 год. на ОС Разград, с което е върната подадената от него касационна жалба срещу решението по същото въззивно дело.

Съдът е констатирал, че по ЧЖ не е заплатена д.т. по сметка на Апелативен съд Варна. Внесена е д.т. по сметка на ВКС, което представлява нередовност по жалбата. На страната е дадена възможност да поправи тази нередовност с определение от 25.05.2017 г., съобщено на страната на 14.06.2017 г., сряда, работен ден.

Страната не е извършила указаните й действия по отстраняване на нередовността: да представи доказателства, че е заплатил д.т. от 15 лв. по сметка на ВАпС или да поиска от ВКС превеждане на внесената сума по сметка на ВАпС и да представи доказателства за този превод. Следователно, производството пред ВАпС следва да се прекрати като недопустимо.

         С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по делото и ВРЪЩА на Ю.И.А. частната жалба като недопустима.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страната с ЧЖ пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: