РЕШЕНИЕ

 

87

 

гр.Варна, 11.06.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение – втори състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми май, двехиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                     ИВАН ЛЕЩЕВ

Секретар Ю.К.                      

Прокурор,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр. дело № 242/14 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от Н.Х.М. *** срещу решението на Окръжен съд-Силистра от 20.03.2014 г. по гр.д.№ 152/2013 г., с което е отхвърлен иска му, предявен срещу Г.Ю.О. за заплащане на сумата от 32774.00 лева, представляваща увеличената стойност на недвижим имот, подробно описан в диспозитива на решението в резултат от извършени в него подобрения и са присъдени разноските по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушения на материалния и на процесуалния закони, с молба за обезсилване на решението и за връщане на делото за ново разглеждане. В съдебно заседание въззивникът не се явява и не изразява становище по въззивната жалба.

В подаден писмен отговор и в съдебно заседание въззиваемата, чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на подадената жалба и за правилност на решението.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:     

Не се спори по делото, установява се от приложените писмени доказателства, че ищецът и ответницата по настоящия спор са брат и сестра. По предявен от Г.Ю.О. срещу Н. И. О. иск с правно основание чл.108 от ЗС, предмет на гр.д.№ 31/12 г. на Районен съд-Дулово, ответникът е предявил насрещен иск с правно основание чл.72 от ЗС за сумата от 32774.00 лева.

С решение на Окръжен съд – Силистра от 14.06.2013 г. по в.гр.д.№ 128/13 г. е обезсилено постановеното решение на Районен съд-Дулово по насрещния иск и производството по двата иска е разделено.

Предмет на настоящия спор е претенцията на Н.Х.М. срещу Г.Ю. О. с правно основание чл.72 от ЗС за присъждане на увеличената стойност на недвижим имот: застроено дворно място с площ от 1950 кв.м., съставляващо по ПУП на с.Полковник Таслаково, общ.Дулово от 1955 г. УПИ-І-8 в кв.3, ведно с построените в него две полумасивни жилищни сгради, в резултат от извършени в него подобрения: застрояване на две стаи с изграждане на вътрешна баня; събаряне на стара постройка; подсилване на стари основи и изливане на нови основи; измазване с хоросан – вътрешно и външно;  две външни мазилки и покривна козирка; изграждане на витрини от стъкло и винкели и подово покритие с теракот; масивен гараж; преграждане на салона на втория етажи изграждане на баня и кухня; теракот и фаянс на банята, таван фибран, в кухнята – фаянсови плочи, плоскости МДФ, мивка, теракот, ВИК инсталация.

   Оспорвайки изцяло иска, ответницата твърди, че е придобила имота по силата на договор за покупко-продажба срещу задължение за издръжка и гледане, сключен с нейните родители през 2011 г. и не е надлежна страна в процеса. Оспорва твърденията, че подобренията са извършвани със средства на ищеца и със съгласието на родителите им.

Приложеният като доказателство по н.д.№ 269/11 г. нотариален акт № 124, том І, н.д.№ 93/2001 г. на ДРС установява правото на собственост на родителите на страните -  И. О. И. и съпругата му З. Ю. И. върху процесния недвижим имот: застроено дворно място с площ от 1950 кв.м., съставляващо ПУП на с.Полковник Таслаково, общ.Дулово от 1955 г. УПИ І-8 в кв.3, ведно с построените в него две полумасивни сгради.

 С решение по гр.д.№ 70/01 г. на Районен съд-Дулово, влязло в сила на 4.03.2004 г. е отхвърлен установителния иск за собственост, предявен от Н. Х. М. срещу И. О. И. и З. Ю. И. по отношение на ½ от описания имот. 

С договор за продажба на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, предмет на нотариален акт № 127, том ІІ, рег.№ 1706, н.д.№ 269/11 г. имотът е прехвърлен на тяхната дъщеря – ответница по настоящото дело.

По делото са събрани гласни доказателства, заключения на СТЕ и обяснения на ищеца по предходното, водено от него дело, от които се установява, че претендираните подобрения са извършвани преди 2001 г., когато собственици на имота са били неговите родители. След изповядването на прехвърлителната сделка през 2011 г. твърдения и доказателства за извършване на подобрения  не са представени, поради което изводът е, че исковата претенция по отношение на ответницата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Постановеното от първоинстанционния съд решение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено, като в полза на въззиваемата следва да бъдат присъдени направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 1000.00 лева, на основание чл.78, ал.2 от ГПК.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решението на Окръжен съд-Силистра от 20.03.2014 г. по гр.д.№ 152/13 г.

ОСЪЖДА Н.Х.М., ЕГН ********** от с.Полковник Таслаково, ДА ЗАПЛАТИ на Г. Ю. О. сумата от 1000.00 /хиляда/ лева -  разноски по водене на делото пред настоящата инстанция, на основание чл.78, ал.2 от ГПК.

  Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                ЧЛЕНОВЕ:          1.

                                                                   2.