ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№327

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   16.05.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 242/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Р.Б., Д.М., А.Д. Ш. М., А.Х.С., Г.М.С., А.Р.Б., Г.К.М., К.Ф.У., Д.У.К., Л.С., Г.Л.М., К.А.М., Х.М., У.Д., П.Д.В., П.Ч.В. и Б.Д.А. – всички граждани на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Й.М.Х. и Р.С.Х.– граждани на Норвегия, всички чрез процесуалния им представител адв. В. К.Д. срещу разпореждане № 140/29.01.2016 год по в.гр.д. № 131/2015 год на Окръжен съд Добрич, с което е върната касационната им жалба срещу решение № 173/27.05.2015 год по делото. По съображения за незаконосъобразност на разпореждането частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за администриране на касационната им жалба.

В постъпилия отговор от „Б. и.” ООД, „Х. п. с.” ЕООД и „К.” ЕООД чрез адв. М.Я. и В. З. се излагат доводи за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на разпореждането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Със Закон за изменение и допълнение на ГПК, обнародван в ДВ бр. 50/2015 год и влязъл в сила на 03.07.2015 год е изменена разпоредбата на чл. 280 ал.2 от ГПК. Съгласно т.2 от цитираната разпоредба не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела по изчерпателно изброени искове, сред които и тези по чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост.

От формулировката на § 14 от Закона за изменение и допълнение на ГПК (ДВ бр.50/2015 год) следва, че касационни жалби срещу решенията, визирани в чл. 280 ал.2 т.2 от ГПК, подадени след влизане на изменението, не подлежат на касационно обжалване. Текстът е категоричен и не прави разграничение между случаите, когато срокът за обжалване не е изтекъл преди влизане в сила на закона.

Поради това разпореждането за връщане на касационната жалба е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 140/29.01.2016 год по в.гр.д. № 131/2015 год на Окръжен съд Добрич, с което е върната касационната жалба срещу решение № 173/27.05.2015 год по делото.

Определението подлежи на касационно обжалване по реда на чл. 274 ал.3 т.1 от ГПК при наличие на предпоставките по чл 280 ал.1 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.