О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

170/14.03.2019г.

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на … 13.03.2019г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      М. МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№242/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.248 от ГПК.Образувано по подадена от П.М.А. и Т. П. К., двамата чрез процесуалния им пред -ставител адв.Г.А., молба вх.№904/12.02.2019г. за изменение на решение № 162/07.12.2018г., постановено по в.гр.д.№242/18г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските.Претендира се решението в частта му относно разноските да бъде изменено като на молителите, въззиваеми пред ВАпС, бъдат присъдени в пълен размер сторените от тях разноски във въззивното производство при двете разглеждания на делото от въззивна инстанция, както и в пълен размер сторените разноски пред касационна инстанция, съобразно представените по делата списъци с направени разноски.

Насрещната страна по молбата КПКОНПИ, въззивник пред ВАпС, редовно уведомена, не е депозирала отговор по молбата в срока по чл.248, ал.2 от ГПК.

Молбата вх.№904/12.02.2019г. е депозирана по пощата на 11.02.2019г., с връ- чено на молителите въззивно решение на 11.01.2019г. и съответно начало на срока по чл.248, ал.1 от ГПК, и е допустима.

С решение №162/07.12.2018г., постановено по в.гр.д.№242/18г. по описа на ВАпС, гр.о., е потвърдено решение №1306/01.11.2016г., постановено по гр.д.№871/ 15г. по описа на ВОС, гр.о., в цитираната в решението на ВАпС част, с която са отх -върлени предявените от КПКОНПИ против П.М.А. и Т.П.К. искове за отнемане в полза на държавата на посоченото имущес -тво, както и КПКОНПИ е осъдена да заплати на П.М.А. и Т.П.К. сумата от 54 000лв., представляваща съдебно-деловодни разнос -ки, сторени пред въззивна и касационна инстанция, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК и чл.294, ал.2 от ГПК.

При второто разглеждане на делото от въззивна инстанция, при което е постано- вено решение №162/07.12.2018г., въззиваемите са претендирали да им бъдат присъдени сторените от тях разноски за въззивно и касационно производство, а именно 1/ адв.възнаграждение за въззивното производство в размер на 26 996, 72лв./с включен ДДС/ съгласно договор №4250/25.06.2018г., платимо по банков път,  с представени доказателства за заплащането му; 2/ заплатената пред ВКС дър -жавна такса в размер на 14 000лв.; 3/ адв.възнаграждение за касационното произ -водство в размер на 27 053, 84лв./с включен ДДС/ съгласно договор №3796/10.04. 2017г., платимо по банков път, с представени пред ВКС доказателства за запла -щането му и представен пред тази инстанция списък.

В представения от тях списък по чл.80 от ГПК в последното о.с.з., проведено пред ВАпС на 07.11.2018г., тези разноски са посочени в пунктове 5-7.Разноските по пунктове 1-4 от същия списък са такива, сторени пред първа инстанция и съответно не са предмет на произнасянето на ВАпС.При първото разглеждане на делото от въззивен съд, а именно по в.гр.д. №39/17г. по описа на ВАпС, гр.о., въззиваемите не са представили доказателства за направени от тях разноски и съответно не са претендирали присъждането на такива.

КПКОНПИ е възразила своевременно за прекомерност - както пред ВАпС, така и пред ВКС на така претендираните като разноски адвокатски възнаграждения. Материалният интерес по делото, определен като сбор от стойностите на иму -ществото, което се претендира за отнемане, възлиза на 704 938, 50лв.Съобразно този интерес минималното възнаграждение за една инстанция, определено по реда на чл.7, ал.2, т.5 от Наредба №1/04г. на ВАдвС, възлиза на 15 628, 77лв. и с вклю -чен ДДС на 18 754, 52лв.

Съдът в решението, чието изменение в частта за разноските се претендира, е приел, че съобразно фактическата и правна сложност на делото, съответно и броя проведени заседания пред въззивната и касационната инстанция, така претенди -раните възнаграждения, съответно от 26 996, 72лв./с включен ДДС/ и от 27 053, 84лв./ се явяват прекомерни, поради което следва да бъдат редуцирани до сумите от по 20 000лв. за всяка от двете инстанции или общо на въззиваемите, с включ -ване изцяло на заплатената пред ВКС държавна такса от 14 000лв., следва да бъдат присъдени разноски в размер на 54 000лв.

С молбата, инициирала настоящото производство, се претендира присъждане на разликата над 20 000лв. до 26 996, 72лв. и разликата над 20 000лв. до 27 053, 84лв.Съобразно фактическата и правна сложност на делото при разглеждането му от въззивната и касационната инстанция в по едно проведено о.с.з. и при мини -мално предвидено в цитираната наредба възнаграждение от 18 754, 52лв. с вклю -чен ДДС съдът приема, че действително претендираните възнаграждения се явяват прекомерни и следва да бъдат редуцирани.Същите се редуцират не на предви -дения минимум, а при отчитане сложността на делото над минимума се присъжда още сумата от по 1250лв.При горните съображения съдът приема, че молбата за изменение на решението в частта относно разноските чрез присъждане на посочените адв.възнаграждения в пълен размер се явява неоснователна, предвид което следва да бъде оставена без уважение.  

  Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от П.М.А. и Т. П. К., двамата чрез процесуалния им представител адв.Г.А. молба вх.№904/12.02.2019г. с пр.осн. 248 от ГПК за изменение на решение №162/ 07.12.2018г., постановено по в.гр.д.№242/18г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските.

 

Определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: