ОПРЕДЕЛЕНИЕ 304

гр. Варна, 14.05.2014г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                           ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 243/14г., намира следното:

Производството е образувано по въззивни жалби на всяка от страните в първоинстанционното гр.д. № 1262/13г. на ВОС и против различни части на постановеното по делото решение № 377/13.03.14г., както следва:

- въззивна жалба от Р.Д.М. *** против решението в частта му, с която е отхвърлен предявения от него иск против Прокуратурата на РБ за разликата над 6000лв. до претендираната сума от 30 000лв. на основание  чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконно повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.152 ал.4 т.1, в вр. ал.3 т.5 в вр. ал.1 т.1 от НК, като наказателното производство, по които е приключило с Постановление за прекратяване на ДП № 1415/2010 г. по описа на Второ РУП при ОД МВР от 17.01.2014 год. поради недоказаност на обвинението.

- въззивна жалба от Прокуратурата на РБ против решението в частта му, с която е осъдена да заплати на Р.Д.М. ***  сумата от 6000лв. на основание  чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконно повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.152 ал.4 т.1, в вр. ал.3 т.5 в вр. ал.1 т.1 от НК, като наказателното производство, по които е приключило с Постановление за прекратяване на ДП № 1415/2010 г. по описа на Второ РУП при ОД МВР от 17.01.2014 год. поради недоказаност на обвинението, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.01.2014 год. до окончателното й изплащане, както и сумата 10.00 лева разноски по делото.

В предвидения срок е постъпил отговор от Р.Д.М. на въззивната жалба, подадена от Прокуратурата на РБ, с което последната е оспорена като неоснователна.

При направената служебна проверка от въззивния съд, съдебният състав констатира, че са налице очевидни фактически грешки в обжалваното решение, а именно: формирани са мотиви за присъждане на обезщетение в размер на 6000лв. и за тази сума ответникът е осъден, но в отхвърлителната част на решението е записано, че предявеният иск се отхвърля за горницата над 5000лв. до предявения размер от 30 000лв.; формирани са мотиви, че в тежест на ответника следва да се присъди да заплати на ищеца направените от него разноски в размер на 10лв., представляваща внесена ДТ, а в диспозитива на решението е налице двукратното присъждане на тази сума (в първия и последния диспозитив).

И тъй като компетентен да се произнесе по поправката на ОФГ в постановеното решение е постановилият го съд, то и настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на ВОС за преценка и произнасяне по констатираните ОФГ.

Воден от изложеното, съдът 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 243/14г. на ВАпС,, ГО и ВРЪЩА делото на ВОС, който като съобрази констатациите в настоящото определение да  прецени и да се произнесе по констатираните очевидни фактически грешки.

Едва след горното, делото следва отново да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивните жалби на всяка от страните, ведно с евентуално постъпили жалби против решението по чл. 247 от ГПК, които предварително да бъдат надлежно администрирани.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: