Р Е Ш Е Н И Е

81

гр. Варна, _26_.05.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на двадесет и пети май две хиляди и петнадесетата година в закрито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;     

ЧЛЕНОВЕ : ПЕНКА ХРИСТОВА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

 като разгледа докладваното от съдията Христова

 въззивно гражданско дело № 243 по описа за 2015-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Производството е по реда на чл. 463, ал.2 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от  И.С.А. ЕГН **********,от гр.Шумен срещу решение от № 81/02.04.2015 г. по в.гр.д.№ 207/15 г. на Окръжен съд-Шумен, с което е оставена без уважение жалбата му против протокол за разпределение №1/10.02.2015 г. по изп.дело № 20138760400805 НА чси Д З. Оплаквания са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за извършване на исканото от жалбоподателя прихващане.

В подаден писмен отговор „УниКредит Булбанк” АД, гр. София, ЕИК 831919536, изразява становище за неоснователност на подадената жалба.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството по изп.дело №  20138760400805 на ЧСИ Даниела Златева с рег.№ 876 на Камарата на ЧСИ е образувано по молба на „УниКредит Булбанк” АД, гр.София срещу А И.С., Н.Ш.И. и „Ц” ООД по издаден изп.лист по гр.д.№ 618/2013 г. на ШРС. На 11.12.2014 г. към производството по изп.дело се е присъединил И.С. А с вземане за сумата от 8519,16 лева по изп.лист, издаден по гр.д. № 3014/14 г. на РС Шумен, като същият е обявен за купувач на обявения на публична продан имот.

От изготвения по изп.дело протокол за разпределение, обжалван с настоящата жалба, е видно, че с постъпилите от проданта суми се удовлетворяват вземания на Община Шумен и на ипотекарния кредитор като лица, имащи право на предпочтително удовлетворение по реда на чл.136, ал.1,т.1, 2 и 3 от ЗЗД.

Сума за присъединения взискател И.с. А не е определена, тъй като няма данни неговото вземане да се ползва с право на предпочтително удовлетворение по чл. 136, ал.1 ЗЗД.

Макар че жалбоподателят е лице, платило продажната цена на изнесен на публична продан имот, правото да се извърши прихващане по чл.461 от ГПК не е абсолютно – то се прилага само ако вземането на другите взискатели не се ползва с права по чл.136, ал.1 от ЗЗД или ако самият купувач има право на предпочтително удовлетворение, изключващо правата на другите взискатели.

Не е налице е основание за отмяна на постановеното решение от ОС, поради което и то следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното, съдът

           

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение от № 81/02.04.2015 г. по в.гр.д.№ 207/15 г. на Окръжен съд-Шумен

Решението НЕ подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: