Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

94

 

гр.Варна,  06.06.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на двадесет и пети май, двехиляди и шестнадесета година в открито заседание в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 243/16 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от „Летище Пловдив” ЕАД, с. Крумово срещу решение № 257/26.02.2016 г. по гр.д.№ 1663/2015 г. на Варненския окръжен съд, с което е уважен иска по чл.59 от ЗЗД, предявен от Община - Аксаково за сумата от 137561.16 лева, представляваща разходи за управление, поддръжка и ремонт на общите части на десететажна административна сграда, описана в исковата молба, ведно със законната лихва, считано от предявяването на иска. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за отхвърляне на иска.

В подаден писмен отговор и в съдебно заседание въззиваемата страна оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на решението.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

Предявен е иск от Община – Аксаково срещу Летище Пловдив” ЕАД, с. Крумово за сумата от 137561.16 лв., с правно основание чл.59 от ЗЗД. Исковата претенция е заявена като направени разходи за управление, поддръжка и ремонт на общите части на десететажна административна сграда, описана в исковата молба, за периода от 01.06.2010 г. до 31.12.2013 г., съобразно притежаваните от ответника идеални части, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяването на иска.

Оспорвайки иска, ответникът твърди липса на постигнато съгласие по отношение на управлението на общите части на сградата и на покана  за участие във вземане на решения относно разходите /охрана, почистване, поддръжка на асансьор/. Възразява срещу претендирания размер на разходи за ел.енергия, газ и вода. В пледоарията по съществото на спора се позовава на влязло в сила решение по гр.д.№ 954/13 г. на Окръжен съд – Варна, с което е уважен предявен от него иск срещу настоящия ищец за присъждане на обезщетение за невъзможността „Летище Пловдив” ЕАД да ползва собствените му етажи от сградата.

Не се спори между страните, установява се с решение № 1044/16.07.2009 год. по в.гр.дело № 1845/2008 год. на ВОС правото на собственост на ответника върху недвижим имот: осми, девети и десети етажи от десететажна административна сграда със застроена квадратура от общо 338, 00 кв. м., находяща се в град Аксаково, парцел VІ в кв. 14 по плана на града, в качеството му на универсален правоприемник на “Летище Варна” ЕООД – Варна, както и правото на собственост на ищеца върху останалите етажи от същата сграда.

Заключението на вещото лице инж. Кирил Д. Малеев установява, че съотношението между идеалните части от „общите части" на сградата е 70,8548% за ищеца и 29,452% за ответника.

По делото е назначена СИЕ, установяваща, че за процесния период ищецът е заплатил разходи за асансьор, за доставка на природен газ и отопление, за електрическа енергия, за почистващи препарати, за поддръжка и ремонт, за ВиК, за охрана, дежурни, хигиенисти и портиери в общ размер на 472140.26 лева. Припадащата се част от тази сума, отговаряща на ид.чести от общите части на ответника е 137.606.22 лева. 

С решение по гр. дело № 954/2013 год. на Окръжен съд – Варна, влязло в сила на 4.04.2016 г. – след постановяване на обжалваното решение, Община Аксаково – ищец по настоящия спор е осъдена да заплати на „Летище Пловдив” ЕАД, с.Крумово сумата от 53 741,37 лева,  представляваща обезщетение за невъзможността ищецът да ползва собствените му  осми, девети и десети етаж от десететажната административна сграда поради държането й от ответника, ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на исковата молба, на основние чл. 59 вр. чл. 86 от ЗЗД.

Постановеното решение има значение за настоящия правен спор, тъй като установява със сила на пресъдено нещо, че през процесния период ответникът по спора е бил лишен от възможността да ползва собствените си обекти в процесния имот поради еднолично ползване от Община Аксаково на притежаваните от него осми, девети и десети етажи. Създавайки пречки за упражняване на права върху имота от ответника, неоснователна е претенцията за присъждане на разходи за управление, поддръжка и ремонт на общите части на сградата. Ответникът не се е обогатил неоснователно с исковата сума, спестявайки си тези разходи, тъй като е бил лишен от ползването на имота. Искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен, а обжалваното решение – отменено изцяло. В полза на въззиваемото дружество следва да бъдат присъдени разноски за двете инстанции в общ размер на 14031.22 лева. По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

ОТМЕНЯВА решение № 257/26.02.2016 г. по гр.д.№ 1663/2015 г. на Окръжен съд - Варна и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ ИСКА, предявен от Община Аксаково срещу „Летище Пловдив” ЕАД, с.Крумово за заплащане на сумата от 137 561.16 лв., представляваща направени от ищеца разходи за управление, поддръжка и ремонт на общите части на десететажна административна сграда с пакетоповдигаща конструкция, находяща се в гр. Аксаково, парцел VІ, квартал 14 по плана на града, за периода от 01.06.2010 год. до 31.12.2013 год., съобразно притежаваните от ответника идеални части от общите части на сградата, с правно основание чл. 59 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска, до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Община Аксаково с ЕИК:115007069, с адрес: гр. Аксаково, ул. Георги Петлешев“ № 58Б, представлявано от Кмета инж. А.К.С., ДА ЗАПЛАТИ на „Летище Пловдив” ЕАД, с.Крумово сумата от 14031.22 лева – разноски по водене на делото за двете инстанции.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                             2.