О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                 №  310        /16.05.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети май две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                ПЕНКА ХРИСТОВА

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 244 по пописа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал1, т.1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на адв.П.С. ***, в качеството му на процесуален представител на О.Е.Т. ***, срещу определение № 1688/24.02.2014 година (в ч. ж-ба погрешно посочено от 18.02.2014 година) на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 2044/2013 година, с което е върната като недопустима подадената преди това частна жалба срещу определение № 512/13.02.2014 година, с което предявения от жалбоподателя обратен иск срещу третото лице-негов помагач „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД гр.София  не е приет за съвместно разглеждане с главния иск. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска обезсилването му, а евентуално отмяната му и връщане на делото на ВОС с указание да администрира подадената частна жалба.

Насрещните страни В.Н.В. ***-ищец по главния иск и „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД-помагач на жалбоподателя не са изразили становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Първоинстанционният съд няма правомощие да връща поради недопустимост  подадена в срок частна жалба срещу постановено от него определение (разпореждане). Съгласно чл.262, ал.2 от ГПК той може да върне само нередовни или просрочени жалби. В настоящият случай основанието за връщане на подадената частна жалба е недопустимост. Преценката по този критерий е прерогатив на решаващия (сезирания със жалбата) съд - т.е.на ВАпС.

По изложените съображения следва да се приеме, че частната жалба е основателна, а обжалваното определение следва да се отмени, като се даде указание на ВОС да администрира по надлежния ред подадената частна жалба срещу определение № 512/13.02.2014 година.

Водим от горното, ВАпС

                                                  О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 1688/24.02.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 2044/2013 година и ВРЪЩА делото на същия съд за администриране на подадената преди това частна жалба с вх.№ 4952/17.02.2014 година.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                          2.