РЕШЕНИЕ№78

гр.Варна,22.05.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Славов ч.гр.д.№ 244/15г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от Х.П.С. от гр. Шумен чрез адв. Ж.Ж. /с представено пълномощно на л. 8 от делото на ШОС/ срещу решение на № 67/23.03.2015г. по в.гр. д. № 143/15г. на ШОС, с което е оставена без уважение жалбата му, подадена против Протокол за разпределение № 3/05.01.15г. по изп.д. № 20138760400805 по описа на ЧСИ Д. З., рег. № 876 на КЧСИ и район на действие – района на ШОС, като неоснователна. Счита се, че решението е незаконосъобразно и неправилно. Поддържа се, че обжалваното разпределение неправилно, тъй като не е отчетено вземането на С. против длъжника по изпълнението Н. Ш. И. в размер на 9616.95лв., установено въз основа на изпълнителен лист от 28.02.14г., издаден по ч.гр.д. № 569/14г. на ШРС, което е следвало да бъде приспаднато /прихванато/ от продажната цена от 64 200лв., предложена от него като купувач по извършената по делото публична продан за имот с идентификатор № 83510.660.312.1.1 в гр. Шумен, така че дължимата от него сума за внасяне да е в размер на 54 583.05лв.

В предвидения срок е постъпил отговор от взискателя „УниКредит Булбанк” АД, гр. София, с който жалбата е оспорена като неоснователна, споделйяки изцяло решаващите мотиви на съда. Претендира се потвърждаване изцяло на обжалваното решение.

Останалите страни по изпълнителното дело не са депозирали отговор на жалбата.

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване, в рамките на установения преклузивен срок и при удовлетворяване изискванията за надлежна представителна власт. Разгледана по същество обаче жалбата, с която е сезиран настоящият съд е неоснователна по следните съображения:

С обжалвания разпределителен протокол № 3 посоченият ЧСИ по посоченото изпълнително дело е взел предвид, че взискатели по същото са „УниКредит Булбанк” АД срещу длъжниците А. И. С., Н. Ш. И. и „Цитрон” ООД за сума в размер на 345 910.56лв. /подробно описана като главница, лихви, такси, разноски и адвокатски хонорари/; „УниКредит Булбанк” АД – обезпечен кредитор с възбрана, вписана по изп.д. № 20128760400732, което към 05.01.15г. е в размер на 1 290 289.43лв.; „Наид” ООД – обезпечен кредитор с възбрана, вписана по изп.д. № 20128760400732, което към 05.01.15г. е в размер на 297 449.74лв.; „Юро Банк България” АД - обезпечен кредитор с възбрана, вписана по изп.д. № 20118760400905, което към 05.01.15г. е в размер на 415 041.82лв.; присъединени взискатели в лицето на ТД на НАП Шумен и Община Шумен с посочени размери на вземанията, Х.П.С. за вземането си в размер на 9616.95лв. срещу Н. Ш. И. и за вземането си в размер на 13 406.05лв. срещу Н. Ш. И. и У. Х. Ш., както и вземания на И. С.А. и Рейхане Тасимова Ибрямова – с посочени длъжници и размери. На 30.12.14г. е била проведена публичната продан на имот с идентификатор № 83510.660.312.1.1 в гр. Шумен, собственост на длъжниците А. И. С. и Н. Ш. И., който е ипотекиран в полза на взискателя „УниКредит Булбанк” АД, като за купувач е бил обявен Х.П.С. при цена от 64 200лв. При направеното разпределение на така заплатената цена на имота, ЧСИ е посочил удовлетворяване на вземанията, които са с ред на привилегиите по т. 1, т. 2 и т. 3 от ал. 1 на чл. 136 от ЗЗД – за разноски за принудителното изпълнение, за МДТ в полза на общината и за изплащане на част от обезпеченото с ипотека вземане на„УниКредит Булбанк” АД. Разпределение на покупната цена между хирографарни кредитори не е извършено. ЧСИ е спазил точно разпоредбата на чл. 460 от ГПК и тъй като жалбоподателят Х.П.С. е взискател с непривилегировано вземане, то и поради недостатъчност на сумата за погасяване дори на вземането на банката, което е обезпечено с ипотека, то и разпределение на сума в полза на С. не се извършва. Поради това пък и не е възможно да се извърши прихващане на дължимата покупна цена с част от вземането му, припадаща му се по съразмерност /просто защото такава припадаща му се по съразмерност сума към този момент не му се дължи/.

От горното следва, че релевираните пред настоящия съд оплаквания за неспазване разпоредбата на чл. 461 от ГПК са изцяло неоснователни и обжалваното решение следва да се потвърди.

Воден от горното, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 67/23.03.2015г. по в.гр. д. № 143/15г. на ШОС, с което е оставена без уважение жалбата на Х.П.С. от гр. Шумен чрез адв. Ж.Ж., подадена против Протокол за разпределение № 3/05.01.15г. по изп.д. № 20138760400805 по описа на ЧСИ Д. З., рег. № 876 на КЧСИ и район на действие – района на ШОС, като неоснователна.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: