Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 106/07.07.2017г.

 

гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд - гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и осми юни, двехиляди и седемнадесета година, в състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

          при участието на секретаря Юлия Калчева,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 244/17 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на Г.Ш.С. *** срещу решение № 44/20.04.2017 г. по гр.д.№ 4/17 г. на Окръжен съд - Силистра, с което е отхвърлен иска по чл.124, ал.1 от ГПК, предявен против Община – Дулово. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за уважаване на предявения иск.

В подаден писмен отговор и в съдебно заседание пълномощникът на Община – Дулово оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на обжалваното решение.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

След като прецени доказателствата по делото - поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявен е установителен иск за собственост с правно основание чл. 124 ГПК от Г.Ш.С. с петитум да бъде признато за установено по отношение на ответника Община Дулово, че е собственик на недвижим имот - УПИ – II , с площ от 15552.66 кв.м.,  в кв.38 по регулационния план на с.Окорш, общ.Дулово, одобрен със заповед № РД-09-25/07.08.1987г., подробно описан в исковата молба. Твърденията са, че е придобил правото на собственост по давност, като е владял имота за себе си необезпокоявано повече от десет години – от 1.01.00г. до 25.08.14г. - датата на издаването на АЧОС № 1467/25.08.14г. и че този акт е съставен без да са налице основанията по чл. 2, ал.1 параграф 42 и чл. 58, ал.5 ЗОбС.

Оспорвайки иска, Община Дулово твърди наличието на законова забрана за придобиване имота по давност и че е го е стопанисвала като частна общинска собственост продължително време преди издаването на АЧОС № 1467/25.08.14г.

Предявявайки иска, Г.А. се позовава на първично придобивно основание - изтекла в негова полза придобивна давност, вследствие на упражнявана от него непрекъсната и необезпокоявана фактическа власт върху имота с намерение за своене в периода от 1.01.2000г. до 25.08.14г. /датата на издаване на АЧОС № 1467/. Твърди, че е завзел имота като пустеещ, превърнат в неформално сметище, безстопанствен и с неустановен предишен собственик. Разчистил го е и го обработва като свой повече от 10 години.

Съобразно чл. 68 от ЗС, установилият владение, за да е то явно, трайно и несъмнено, следва да отблъсне владението на действителния собственик на имота, спрямо който го свои и изрично да посочи спрямо кого е отнето владението.

По делото не са наведени фактически твърдения за принадлежността на правото на собственост върху имота към момента на установеното от ищеца владение върху същия, тъй като ищецът твърди, че е бил безстопанствен. Твърди, че ползвал имота като земеделска земя и едва при снабдяването с НА за собственост е установил, че същият е включен в регулационния план на селото, одобрен със заповед № РД-09-25/07.08.1987г. по решение на КЗ – 4 от 23.03.1984г. и по този план е отреден в кв.1, УПИ II – за промишлена зона 1, но е нямало съставени АДС или АОЧС и в разписния лист на плана не е бил записан на ничие име.

Събраните по делото писмени доказателства установяват, че с решение от 23.03.1984 г. на Комисия по земите/ КЗ/ към Национален аграро-промишлен съюз за включване земя в границите на населени места и отчуждаване на земя за държавни нужди съгласно ПМС № 22/1982г. /стр.3 от делото/, е решено да се включат  в границите на застроителните и регулационни планове на селищна система с. Окорш, Силистренски окръг, 43 дка и 600 кв.м. необработваеми земи от четвърта категория и 115 дка и 500 кв.м. некатегоризирана.

Видно от представените скица на имота, писмо от Община Дулово до Г.Ш.С. /стр.22/, ведно с приложените към него заповед № РД-09-251/07.08.1987г. на Председателя на ИК на ОНС - Силистра и заповед № 356/23.10.08г. на Кмета на Община Дулово, теренът е включен в регулационния план на селото като държавен терен, съгласно решението на КЗ от 23.03.1984г., и е отреден за промишлена зона. В писмото е пояснено, че за този имот няма отреден планоснимачен  № и по тази причина не е отбелязан в разписната книга към плана на селото.

Правилен е извода на първоинстанционния съд, че имотът е включен в регулационния план на селото от 1987г. като държавен терен. Към този момент съществуването на общинска собственост не е било регламентирано - това е уредено едва с редакцията на чл. 2 от ЗС, ДВ бр. 31/1990 г.

Дори имотът да е бил с неизвестен собственик, предвид липсата на отбелязване на собственик в разписния лист, съобразно практиката  ако по време на отреждането със съответния план /кадастрален, уличнорегулационен, план за обществени мероприятия, дворищнорегулационен/ имотът е с неизвестен собственик, той се води като безстопанствен и преминава в патримониума на държавата като собственик на всички имоти, които нямат друг собственик. Доводът на ищеца, че през процесния период за имотът е нямало съставен АДС или АОС е несъстоятелен. Актовете за държавна и общинска собственост нямат правопораждащо действие, а само констатират правото на собственост, придобито по някой от предвидените в чл. 77 ЗС способи. Несъставянето на АДС или АОС не може да доведе до извод, че имотът не е държавен или общински /Решение № 541 от 06.07.2010 г. по гр. д. № 661/2009 г. на ВКС, I го, Решение № 8 от 11.02.2014 г. на ВКС по гр. д. № 4244/2013 г., I го/.

По силата на закона - § 42 ПЗР ЗОбС  /в сила от 8.11.1999 г./ на 8.11.1999г. имотът, като отреден за промишлена зона, преминава в собственост на Общината. /Решение № 232 от 23.11.2012 г. на ВКС по гр. д. № 154/2012 г., II г. о./.

Съгласно  чл. 86 от ЗС /в редакцията към ДВ бр. 14 от 19.02.1988 г., действала до 1996 г./, съществува законова забрана за придобиване по давност на държавна, респ. общинска собственост, като от 01.06.1996 г., съгласно редакцията на чл. 86 ДВ, бр. ЗЗ/1996 г. следва, че може да се придобива частна държавна и общинска собственост.

Придобивната давност върху имота, сочена от ищеца за периода от 1.01.2000г. до 25.08.14г. не е породила правния си ефект, тъй като не е изтекъл изискуемият съгласно чл. 79 ЗС 10- годишен период от време на непрекъснато владение. От 1.06.06г., на основание § 1 от ЗД на ЗС  /ДВ бр. 46/2006 г./, е наложен мораториум и давността за придобиване на частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31.12.2017 г.

Правилен е извода на съда за неоснователност на предявения иск за собственост, тъй като  ищецът не е придобил собствеността върху спорния имот на основание придобивна давност.

Обжалваното решение следва да бъде потвърдено, като в полза на въззиваемата страна бъдат присъдени разноските за настоящата инстанция в размер на 360.00 лева.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                              Р     Е     Ш     И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 44/20.04.2017 г. по гр.д.№ 4/17 г. на Окръжен съд – Силистра.

ОСЪЖДА Г.Ш.С. ***, с ЕГН **********,***, с ЕИК/БУЛСТАТ: BG0005654161, представлявана от кмета Ю.О.А., сумата от 360.00 /триста и шесдесет/ лв. - разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                             2.