О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

323

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 12. 06.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№244/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от В.Н.Н. против определение №1127/09.05.2018г., постано -вено по гр.д.№978/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по делото и молба вх.рег.№7793/25.04.2018г. по описа на Административен съд -Варна изпратена по компетентност на Инспекторат при ВСС.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството по гр.д.№978/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано след из -пращане по подсъдност от Административен съд - Варна на ВОС с определение №1422/27.04.2018г. на адм.д.№1259/18г., последното образувано по подадена от В.Н.Н. искова молба вх.рег.№7793/25.04.2018г.

В исковата молба е изложено, че се предявява против Държавата иск за присъж -дане на обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди/уронване на престижа му в обществото, душевни болки и страдания/ в размер от 300 000лв., причинени му от незаконосъобразните определения, вкл. и протоколни/посочени като съдържание/, и решения, постановени, съответно по гр.д.№659/16г. по описа на ВРС, ХІV състав, по гр.д.№476/17г. по описа на ВОС и по ч.гр.д.№556/17г. по описа на ВАпС, довели до несправедливото отхвърляне на предявения от ищеца иск за делба на наследствения му имот, до лишаването му от наследство и оставяне на целия наследствен имот на Красимира Михалева Димитрова.Посочено е, че искът се основава на чл.2б от ЗОДОВ и вр. чл.6, §1 от КЗПЧОС.

С обжалваното определение е прието, че цитираната искова молба не съдържа оплакване, което да може да бъде квалифицирано като основание по чл.2, ал.1 от ЗОДОВ или вр. чл.6, §1 от КЗПЧОС.В титулната й част като ответник е посочена Държавата, а са изложени твърдения за извършени от съдилищата деяния по кон -кретни дела, липсва осъдителен петитум, посочено е, че ищецът е депозирал жалба, но не получил съдействие, предвид което е прието, че делото следва да бъде прек -ратено и изпратено на Инспектората при ВСС, който е компетентен да се произнесе по исканията на молителя.

Подадената от В.Н.Н. молба вх.рег.№7793/25.04.2018г. съставля- ва искова молба, надлежно сезираща съда с искане за разрешаване на гражданско- правен спор за защита на посоченото от ищеца субективно материално право, накърнено от спора.Ищецът е посочил фактите и обстоятелствата, от които твърди, че произтича спорното право и искането си към съда за неговата защита - цитираните актове на съдилищата, постановени съответно по гр.д.№659/16г. по описа на ВРС, ХІV състав, по гр.д.№476/17г. по описа на ВОС и по ч.гр.д.№556/17г. по описа на ВАпС, противоправни според ищеца, са му причинили посочените неимуществени вреди, за които вреди претендира ответникът Държавата да бъде осъдена да му заплати обезщетение в размер на 300 000лв.Молбата не съставлява жалба до Инспектората при ВСС, а искова молба до съд и в тази връзка неправилно ВОС е прекратил производството по делото и го е изпратил до Инспектората при ВСС.Ако първоинстанционният съд е считал, че исковата молба не отговаря на изискванията на чл.127 от ГПК поради констатирани противоречия в нея, то следва да се процедира по реда, уреден в чл.129 от ГПК.  

Обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1127/09.05.2018г., постановено по гр.д.№978/18г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизвод -ствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: