О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

341

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …25 05.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№245/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Д.И. Димчев против определение №90/19.02.2015г., постановено по в.гр.д.№41/15г. по описа на ШОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане депозираната от Д.И.Д. в качеството му на длъж - ник по изпълнението жалба против постановление от 26.08.2014г. по изп.д.№ 20138770400357 на ЧСИ Асен Тонев, рег.№877, с район на действие ШОС, с което за купувач на нива ЕКНМ №58222, ІІІ категория, в землището на гр. Велики Преслав е обявен Михо Радев Михов, и производството по делото пре - кратено.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ШОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „ОТП Факторинг България”ЕАД, гр.София, пред -ставлявано от изп.директор Илка Георгиева Димова-Мазгалева и прокуриста Емил Димитров Кръстев, чрез процесуалния представител ю.к.М.В. е депозирал отговор по жалбата в срока по чл.436, ал.3, пр.1 от ГПК, в който поддържа становище за неоснователност на същата и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и прило -жимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№41/15г. по описа на ШОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№4827/09.09.2014г., подадена от Д.И.Д. против дейс -твие на ЧСИ Асен Тонев, рег.№877, с район на действие ШОС, по изп. дело № 20138770400357: постановление за възлагане на недвижим имот с площ от 5000 кв.м., находящ се в землището на гр.Велики Преслав, м.”Шумака”, съст -тавляващ имот №282016 по плана за земеразделяне на землището на гр.Велики Преслав, ЕКНМ 58222, парцел 16, масив 282, при съответни граници, пред -ставляващ имот с идентификатор 58222.282.16 по КККР, одобрени 2010г., за който с постановление от 26.08.2014г. на ЧСИ е обявен за купувач Михо Радев Михов.В жалбата се твърди, че действието е незаконосъобразно, т.к. опре - делената от ЧСИ пазарна цена е значително по-ниска от действителната пазар -ната цена на имота, както и защото наддавачът Михо Радев Михов в първото си предложение е предложил цена от 6 187лв., след което се отказва от него и незаконосъобразно е участвал с второ наддавателно предложение от 2 187лв., с което е спечелил търга, като разликата от 4000лв. е във вреда на жалбопода -теля.

Производството по изп.д.№20138770400357 е образувано на 27.03.2013г. въз основа на изп.лист, издаден на 06.02.2013г. по ч.гр.д.№61/13г. по описа на РС-гр.Велики Преслав, с който Д.И.Д. и други лица, са осъдени да заплатят солидарно на „Банка ДСК”ЕАД посочените в листа суми.С дого -вор за цесия от 26.06.2013г. взискателят е цедирал вземането по изп.дело на „ОТП Факторинг България”ЕАД, гр.София.За цесията длъжникът е уведомен със съобщение, изпратено на 06.08.2013г.Задължението не е изпълнено в срока за доброволно изпълнение и принудителното изпълнението е насочено от взискателя към недвижим имот, собственост на длъжника Д.И. Ди -мов съгласно договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№131/03г. /без данни дали е СИО/, находящ се в землището на гр.Велики Преслав, м. ”Шума -ка”, с идентификатор 58222.282.16 по КККР, одобрени 2010г.Върху имота е вписана възбрана на 03.06.2013г. и е извършен опис на 23.10.2013г.С постанов- ление от 05.06.2014г. ЧСИ е определил цена на имота в размер на 2 500лв.

Изпратената от ЧСИ преписка по изп.дело е непълна, като в нея не се съдържат копия от акта за насрочване на публична продан, актовете по чл.487 от ГПК досежно обявяването на проданта, съобщенията до страните, подаде - ните наддавателни предложения, протоколът за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и обявяване на купувач, актовете досежно извър - шената от ЧСИ, съгласно депозираните от него обяснения по жалбата, проце - дура по чл.493, т.2 от ГПК, както и изготвеното постановление за възлагане на имота.Относно изготвеното такова постановление съдът преценява от изпрате- ното съобщение изх.№14061/28.08.2014г. от ЧСИ до жалбоподателя, получено на 02.09.2014г., с което го уведомява, че за удовлетворяване вземането на взискателя с постановление от 26.08.2014г. е обявен за купувач на осн. чл.493, т.2 от ГПК Михо Радев Михов, изготвено е постановление за възлагане на недвижим имот, което може да се обжалва в едноседмичен срок от съобща -ването.

По същество наведените твърдения в жалбата, конкретно във втората им част/изложени по-горе/ са, че се обжалва постановлението за възлагане, т.к. наддаването при публичната продан не е извършено надлежно като имущест -вото не е възложено по най-високата предложена цена.Предвид горното и подадената жалба покрива критериите на чл.435, ал.3 от ГПК и не е недопус -тима.Същата е подадена от процесуално легитимирано лице, в рамките на предвидения преклузивен срок, платена е дължимата държавна такса, насочена е против действие на ЧСИ, подлежащо на обжалване и са формулирани, макар и непрецизно, основанията за обжалване, предвидени в закона.С оглед горното и обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато на ШОС за продължаване на съдопроизводствените действия по същата, вкл. изискване от ЧСИ на пълната преписка по изп.дело, която би следвало да съдържа копие от обжалвания акт на ЧСИ - постановление за възлагане на гореописания недвижим имот /в противен случай - ако такъв акт не е изготвян от ЧСИ, то жалбата би била безпредметна, т.к. самото постановление, с което се обявява за купувач дадено лице, т.е. преди то към този момент да е внесло дължимата продажна цена, т.к цената се внася в едноседмичен срок след това,  не подлежи на самостоятелно обжалване, а на такова подлежи само постанов - лението за възлагане на имота, което се издава след изплащане на цената - чл. 496 от ГПК/.     

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №90/19.02.2015г., постановено по в.гр.д.№41/15г. по описа на ШОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на Шуменски окръжен съд за продължаване на съдопроиз -водствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: