ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

326

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    16.05.2016 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 245/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от К.Ж.К. чрез процесуалния й представител адв. Б.Ж. срещу определение № 890/07.04.2016 год по гр.д. № 2996/2015 год на ВОС, г.о., с което производството по делото е прекратено поради неотстраняване нередовностите на исковата молба. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдът намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

С определение № 342/03.02.2016 год исковата молба е оставена без движение, като ищцата е задължена да представи доказателства, определящи цената на иска, а именно: удостоверение за размера на дяловия капитал на „Варна парадайс” ООД и „Д.” ООД, както и удостоверения за данъчни оценки на недвижимите имоти, предмет на иска. След допуснато продължаване на срока и издаване на съдебни удостоверения за снабдяване с необходимите доказателства, ищцата с молби вх.№ 8354/21.03.2016 и № 9476/30.03.2016 год представила съответните удостоверения. В последната молба са описани удостоверения за данъчна оценка на недвижими имоти УПИ 014013 и УПИ 014014 по плана на с.Ген.К. в размер съответно: 3950 лв и 1602,50 лв, както и доказателства за разделянето на имота и трансформацията му в цитираните два имота с отделни идентификатори.

Действително, в кориците на първоинстанционното дело не се намира посоченото в молбата удостоверение за данъчна оценка на УПИ 014014, но то е приложено към частната жалба. От представените доказателства се установява, че двете удостоверения са издадени на една и съща дата - 25.03.2016 год, предхождаща датата на подаване на молбата, което е индиция, че страната своевременно е изпълнила изискването за привеждане на исковата молба в съответствие с чл. 127 и чл. 128 от ГПК. Съдът не е съобразил представеното доказателство за разделянето на имота, от който са формирани новите УПИ 014013 и УПИ 014014, а освен това непредставянето на удостоверение за данъчна оценка на единия от тях не дава основание за прекратяване на производството в цялост и връщане на исковата молба.

По изложените мотиви съставът на Апелативен съд Варна намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 890/07.04.2016 год по гр.д. № 2996/2015 год на ВОС, г.о.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.