Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№   1030/19.07.2017г.               

 

 

Подадена е частна жалба от Несбия А.Е. вх.№ 3137/25.05.2017 год без посочване на акта, който се обжалва и основанията за това. С оглед отстраняване на нередовностите на частната жалба, с определение № 389/03.07.2017 год е назначен особен представител за осъществяване на правна помощ. В изпълнение на указанията, дадени с определението, адв. В.С. е депозирала молба вх.№ 4364/17.07.2017 год, с която уточнява, че предмет на обжалване е определение № 269/07.12.2016 год по гр.д. № 239/2016 год на СОС, с което е оставена без уважение молбата на ищцата за предоставяне на правна помощ. Срокът за обжалване на определението е изтекъл на 14.12.2016 год, а частната жалба е депозирана чрез Окръжен съд Силистра на 17.05.2017 год.

Въззивната частна жалба е подадена след изтичане на срока по чл.275 ал.1 ГПК, поради което и на осн. чл. 275 ал.2 вр. чл. 262 ал.2 т.1 ГПК съдът

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ВРЪЩА въззивна частна жалба вх.№ 3137/25.05.2017 год срещу определение № 269/07.12.2016 год по гр.д. № 239/2016 год на СОС.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 245/2017 на Апелативен съд Варна.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

Апелативен съдия :

                                                                /М.Дончева/