Р       Е       Ш      Е      Н      И      Е

 

95

17.07.2018 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

       Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение, на  четвърти юли две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

Мария Маринова

 

Секретар: Виолета Тодорова

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова въззивно гр.д. № 245 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивни жалби срещу решение № 357/29.12.2017 г., постановено по гр.д. № 670/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд, както следва:

По въззивни жалби на Е.Л.И., Г.Ю.М. и Л.Ю.Г., обективирани в жалба вх. № 1716/13.03.2018 г., подадена чрез адв. И.С., против решение № 357/29.12.2017 г., постановено по гр.д. № 670/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд,  В ЧАСТТА с която окръжният съд е постановил отнемане на имущество от всяка от тях и е осъдил същите за разноски, а именно:

ОТНЕМА от Е.Л.И. имущество на стойност 2954684.50 лв. включващо:

1.СУМАТА от 1 660 лв., от продажба на дружествени дялове в „Н и Н БИЛДИНГ“ ООД, ЕИК 124700460.

2.СУМАТА от 5 000 лв. от продажба на дружествени дялове в „АРХЗОНА“ ЕООД, ЕИК 124702098.

3.СУМАТА ОТ 5 000 ЛВ., представляваща равностойността на дружествените дялове в „АРХСТУДИО“ ЕООД, ЕИК 124701904

4.СУМАТА от 32 725 лв. от продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 095 кв. м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, е идентификатор 35064.501.3456, стар идентификатор: кв. 310, парцел X по кадастралната карта на гр. Каварна, ул. „Черноморска“, общ. Каварна, при съседи: 35064.501.3457,35064.501.34,35064.501.3455, 35064.501.2300,

5.ДВОРНО МЯСТО с площ от 500 кв. м., находящо се в с. Топола, общ. Каварна, съставляваща УПИ № VIII в кв. 17 по плана на селото плана на селото, с пазарна стойност - 30 315 лв.

6.АПАРТАМЕНТ № 3-16, на трети етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.12, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 80.09 кв. м., при съседи на същия етаж:         72693.600.74.1.13, под обекта:         72693.600.74.1.6, над обекта: 72693.600.74.1.18; ведно със СКЛАД № 8 е площ 6. 07 кв.м., ведно с 4,5552 % ид. ч. от общите части на сградата, представляващи 14. 31 кв. м., находящ се в к. к. „Карвуна“, местност „Иканталъка“, с. Топола, общ. Каварна, представляващ УПИ III-9, в квартал 6 по плана на к. к. „Карвуна“, с пазарна стойност - 52 945 лв.

7.АПАРТАМЕНТ № 4-25, на четвърти етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.21, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 70. 55 кв. м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.20, 72693.600.74.1.22, под обекта: 72693.600.74.1.15, над обекта: 72693.600.74.1.26; ведно със СКЛАД № 25 с площ 3. 85 кв. м., ведно с 3,9334 % ид. ч. от общите части на сградата, находящ се в к. к. „Карвуна“, местност „Иканталъка“, с. Топола, общ. Каварна, представляващ УПИ III-9, в квартал 6 по плана на к. к. „Карвуна“, с пазарна стойност - 46 638 лв.

8. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ от 136 кв. м., представляваща част от УПИ № IX, кв. 25 по плана на с. Топола, общ. Каварна, целият с площ от 726 кв.м., където собственика участва с 590 кв.м., с пазарна стойност - 7 714 лв.

9. ПРАЗНО МЯСТО с площ от 611 кв. м., урегулирано в парцел III в кв. 91 по плана на с. Топола, общ. Каварна, при граници на имота: север - УПИ VI, запад - улица, изток - УПИ VII, с пазарна стойност - 34 656 лв.

10. СУМАТА от 33 319. 50 лв., представляваща част от сумата от продажба на ПРАЗНО МЯСТО, цялото с площ от 797. 50 кв. м., представляващо УПИ № 11 в кв. 8, за който е отреден парцел I-11 по устройствения план на к. к. „Карвуна“, местността „Иканталъка“, общ. Каварна.

11. АПАРТАМЕНТ № 41, незавършено строителство - изграден до степен груб строеж, с площ от 80. 60 кв. м., 8. 06 кв. м. от площите за общо ползване на сградата и 4. 44 % участие в общите части на сградата, разположени на кота + 7,00 и 8,40 при съседи: стълбище и от три страни двор, ведно с 287,50 кв.м., представляващи 1/ 2 ид. ч. от дворно място с площ от 575 кв.м., част от УПИ № XXVI в кв. 320, като целият възлиза на 1155 кв. м. по плана на гр. Каварна, „Крайбрежна зона”, общ. Каварна, обл. Добрич, с пазарна стойност - 66 839 лв.

12. СУМАТА от 46 939. 92 лв. от продажба на АПАРТАМЕНТ № 9, находящ се в гр. Каварна, ул. „Пета”, на втори етаж, със застроена площ 66. 50 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35064.501.3654.1.9, идентичен с апартамент № 14, на първи етаж, при съседи на същия етаж: 35064.501.3654.1.8, 35064.501.3654.1.10, по д обекта: 35064.501.3654.1.4, над обекта: 35064.501.3654.1.15, ведно с 6. 81 кв. м. ид.ч. от общите части на сградата и същите ид.ч. от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 35064.501.3654 по кадастралната карта на гр. Каварна, ул. „Пета”, общ. Каварна.

13. СУМАТА от 17 552 лв. от продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 11 492 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, трета категория с идентификатор 35064.24.92, стар идентификатор 024009 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна,

14. НИВА с площ от 14. 500 дка, трета категория, в местността „Камата”, имот № 030030, за който имот е отреден парцел 30 от масив 30 по картата за възстановената собственост на с. Росен, ЕКАТТЕ 63046, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 27 906 лв.

15. НИВА с площ от 66. 000 дка, трета категория в местността „Топчанлъка”, имот № 024008, за който имот е отреден парцел 8 от масив 24 по картата за възстановената собственост на с. Росица, ЕКАТТЕ 63094, общ. Генерал Тошево,с пазарна стойност - 98 879 лв.

16. СУМАТА от 20 474. 50 лв. от продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 13 305 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, трета категория, с идентификатор 35064.25.29, стар идентификатор 025004 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна.

17. НИВА с площ от 16. 201 дка, трета категория в местността „Конакюе”, имот № 162088, за който имот е отреден парцел 88 от масив 162 по картата за възстановената собственост на с. Росица, ЕКАТТЕ 63094, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с пазарна стойност - 24 272 лв.

18. НИВА с площ от 15. 549 дка, трета категория в местността „Бейовата круша”, имот № 094069, за който имот е отреден парцел 69 от масив 94 по картата за възстановената собственост на с. Росица, ЕКАТТЕ 63094, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с пазарна стойност - 23 295 лв.

19. НИВА с площ от 28. 000 дка, трета категория в местността „Конакьой”, имот № 033098, за който имот е отреден парцел 98 от масив 33 по картата за възстановената собственост на с. Красен, ЕКАТТЕ 39534, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с пазарна стойност - 54 270 лв.

20. НИВА с площ от 14. 000 дка, трета категория в местността „Конакьой”, имот № 033096, за който имот е отреден парцел 96 от масив 33 по картата за възстановената собственост на с. Красен, ЕКАТТЕ 39534, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 27 135 лв.

21. НИВА с площ от 28. 000 дка, трета категория в местността „Конакьой”, имот № 033094, за който имот е отреден парцел 94 от масив 33 по картата за възстановената собственост на с. Красен, ЕКАТТЕ 39534, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 54 270 лв.

22. НИВА с площ от 14. 000 дка, трета категория в местността „Конакьой”, имот № 033097, за който имот е отреден парцел 97 от масив 33 по картата за възстановената собственост на с. Красен, ЕКАТТЕ 39534, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 27 135 лв.

23. НИВА е площ от 40. 000 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, трета категория, с идентификатор 72693.11.28, стар идентификатор: 011028 по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна, с пазарна стойност - 71 974 лв.

24. НИВА с площ от 20. 001 дка, четвърта категория в местността „Калпаков чеир”, имот № 010003, за който имот е отреден парцел 3 от масив 10 по картата за възстановената собственост на с. Лозница, ЕКАТТЕ 44179, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 38 767 лв.

25. НИВА с площ от 14. 000 дка, трета категория в местността „Мишовия пояс”, имот № 053008, за който имот е отреден парцел 8 от масив 53 по картата за възстановената собственост на с. Лозница, ЕКАТТЕ 44179, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 27 135 лв.

26. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI,VI в кв. 81 с площ от 786 кв. м. по плана на селищно образувание Топола, общ. Каварна, с пазарна стойност - 44 582 лв.

27. НИВА с площ от 20. 000 дка, находяща се в землището на с. Росица, общ. Генерал Тошево, ЕКАТТЕ 63094, четвърта категория, съставляваща поземлен имот № 118024 по плана за земеразделяне, с пазарна стойност - 29 963 лв.

28. НИВА с площ от 20. 000 дка, находяща се в землището на с. Росица, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, ЕКАТТЕ 63094, четвърта категория, съставляваща поземлен имот № 118025 по плана за земеразделяне, с пазарна стойност - 29 963 лв.

29. ПОЛСКА КУЛТУРА с площ от 13. 002 дка, трета категория, представляващ имот № 120077, съставляващ парцел 077 от масив 120, в местността „Гюченски път”, по КВС на с. Орлова могила, с пазарна стойност - 25 201 лв.

30. НИВА с площ от 16,671 дка, находяща се в землището на с. Тянево, общ. Добрич, обл. Добрич, ЕКАТТЕ 73818, IV категория, съставляваща поземлен имот № 151056, образувано от имот № 151022 по плана за земеразделяне, с пазарна стойност - 32 312 лв.

31. НИВА с площ от 15. 998 дка, IV категория, представляващ имот № 013004, съставляващ парцел 4 от масив 13 по плана на с. Фелдфебел Дянково, ЕКАТТЕ 76064, общ. Добрич, с пазарна стойност - 31 008 лв.

32. НИВА с площ от 26. 000 дка, трета категория в местността „Витошата”, имот № 089055, за който имот е отреден парцел 55 от масив 89 по картата за възстановената собственост на с. Росен, ЕКАТТЕ 63046, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 50 038 лв.

33. НИВА с площ от 20. 000 дка, трета категория, имот № 052140, за който имот е отреден парцел 140 от масив 52 по картата за възстановената собственост на с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 19 989 лв.

34. НИВА с площ от 30. 000 дка, трета категория, имот № 052032, за който имот е отреден парцел 32 от масив 52 по картата за възстановената собственост на с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност към настоящия момент - 29 983 лв.

35. СГРАДА - ГАРАЖ, с идентификатор № 73626.510.322.29 по кадастралната карта на гр. Търговище, с пазарна стойност - 9 435 лв.

36. НИВА с площ от 24. 650 дка, трета категория в местността „Орта Борун”, имот № 147041, за който имот е отреден парцел 41 от масив 147 по картата за възстановената собственост на с. Красен, ЕКАТТЕ 39534, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 47 777 лв.

37. НИВА с площ от 24. 650 дка, трета категория в местността „Орта Борун”, имот № 147042, за който имот е отреден парцел 42 от масив 147 по картата за възстановената собственост на с. Красен, ЕКАТТЕ 39534, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 47 777 лв.

38. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 12173.8.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-52/01.04.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7. 500 дка, с начин на трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор 008024, с пазарна стойност - 14 537 лв.

39. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 12173.8.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-52/01.04.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7. 501 дка, с начин на трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор 008025, с пазарна стойност - 14 539 лв.

40. АПАРТАМЕНТ № Б 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35064.501.2337.1.14, находящ се в гр. Каварна, общ. Каварна, с адрес на имота: гр. Каварна, п.к. 9650, ул. „Осма“, вх. Б, ет. 0 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35064.501.2337, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ по документ 32,65 кв.м., заедно с прилежащи части: мазе № 21 - с площ от 7,80 кв.м.; и 6,89 кв.м. ид.ч. от сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 35064.501.2337.1.34, под обекта - 35064.2337.1.40 и 35064.501.2337.1.41, над обекта-35064.501.2337.1.18, който обект по документ за собственост и одобрени инвестиционни проекти представлява: АПАРТАМЕНТ № Б1, находящ се в секция „Б“ на новострояща се сграда с апартаменти за сезонно ползване, магазини, фитнес, кафене, лекарски кабинет и подземен гараж, състояща се от две секции, на партерен етаж, със застроена площ от 32,65 кв.м., състоящ се от дневна, кухненски бокс, баня - тоалетна и входно антре, при съседи: коридор, лекарски кабинет, двор, стълбище и асансьор, заедно с прилежащо МАЗЕ № 21 с площ от 7,80 кв.м., при съседи: коридор, стълба, машинно помещение за асансьор, двор и рампа, заедно с 3,19 % ид.ч., равняващи се на 6,89 кв.м. от общите части на секция „Б“ от сградата и заедно с припадащите се на този апартамент 1. 45 % ид.ч. от земята, върху която е построен същият, съставляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.501.2337, находящ се в гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, кадастралната карта и кадастралните регистри, с пазарна стойност в завършен вид - 27 076 лв.

41. АПАРТАМЕНТ № А 52 на втори етаж, блок „Е“ в СПА жилищен комплекс „Уайт Коуст“, със застроена площ 62. 21 кв.м., с идентификатор 72693.154.33.7.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Топола, общ. Каварна, представляващ самостоятелен обект в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентификатор № 72693.154.33 по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, заедно с 0,74840 % ид.ч. от общите части на сградата, съответстващи на 9,62 кв.м. от общите части на сградата, както и заедно с 0,74840 % от правото на строеж, съответстващи на 9,62 кв.м. ид.ч. от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, съставляваща имот с идентификатор № 72693.154.33 по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна, целият с площ от 4752 кв.м., с трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на ползване - ниско застрояване, при съседи за поземления имот: имоти с идентификатори: № 72693.154.31, 72693.154.32, 72693.154.1, 72693.154.15, заедно с прилежащото към апартамента ПАРКИНГ МЯСТО № 55, с площ от 20,46 кв.м. в сграда с идентификатор 72693.154.33.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Топола, общ. Каварна, при съседи: колони, зид и ПМ № 56, заедно с 0,24614% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, съответстващи на 3,17 кв.м., с описание на имота по архитектурен план, както следва: АПАРТАМЕНТ А52, в секция „Р“, находящ се на втори етаж, с площ от 62,21 кв.м., при съседи: апартамент № А40, стълбищна площадка, дворно място, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата, съответстващи на 9,62 кв.м. и от правото на строеж върху поземления имот и ПАРКИНГ МЯСТО № 55, разположено в секция „А“ на - 1 етож, с площ от 20,46 кв.м., при съседи: колони, зид и ПМ № 56, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата, съответстващи на 3,17 кв.м., с пазарна стойност - 51 589 лв.

42. СУМАТА от 27 860 лв. от продажба на лек автомобил, марка “Мерцедес”, модел “А180 ЦДИ”, рег. № ТХ 6266 НХ, № на рама WDD1690071J463564, № на двигател 64094030338604, дата на първа регистрация 04.05.2007 г., придобит с договор на 06.05.2007 г. от „Балкан Стар Аутомотив” ЕООД и продаден на 19.05.2011 г.

43. ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка “Фолксваген”, модел “Тигуан”, рег. № ТХ 7666 ХА, № на рама WVGZZZ5NZAW031021, № на двигател CBA636863, дата на първа регистрация 19.11.2009 г., придобит 09.12.2009 г., с пазарна стойност към настоящия момент — 26 000 лв.

44. СУМАТА от 188 786. 68 лв., преминала по банкова сметка *** № BG04 CECВ 9790 2405 5455 00, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

45. СУМАТА от 8 106. 21 лв., преминала по банкова сметка *** № BG67 CECВ 9790 1005 5455 00, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

46. СУМАТА от 2 214. 98 лв., преминала по банкова сметка *** № BG74 CECВ 9790 2405 5455 01, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

47. СУМАТА от 1 073. 96 лв., преминала по банкова сметка *** № BG47 CECВ 9790 2405 5455 02, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

48. СУМАТА от 34 887. 90 лв., преминала по банкова сметка *** № BG11 CECВ 9790 4405 5455 00, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

49. СУМАТА от 20 лв., преминала по банкова сметка № BG47 CECВ 9790 1078 8119 00, открита на 12.03.2007 г. и закрита на 21.06.2013 г. в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр „Архзона“ ЕООД, ЕИК 124702098.

50. СУМАТА от 9. 78 лв., преминала по разплащателна сметка в евро № BG84 BPBI 7938 1453 2356 01, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

51. СУМАТА от 1 417. 97 лв., преминала по депозитна сметка в евро № BG12 BPBI 7938 2453 2356 02, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

52. СУМАТА от 206. 23 лв., преминала по банкова сметка *** № BG64 BPBI 7938 4053 2356 01, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

53. СУМАТА от 3 600 лв., преминала по банкова сметка *** № BG05 BPBI 7938 1053 2356 01, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

54. СУМАТА от 63 168. 25 лв., от които 63 086. 47 лв. вноски и усвоени лихви в размер на 81. 78 лв., преминала по банкова сметка *** № BG46 BPBI 7938 4453 2356 01, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

55. СУМАТА от 831. 23 лв., преминала по банкова сметка *** № BG39 BPBI 7938 2453 2356 01, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

56. СУМАТА от 861 904. 62 лв., преминала по разплащателна сметка в лева № BG45 TTBB 9400 1509 0032 59, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 07.01.2005 г с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

57. СУМАТА от 275. 43 лв., преминала по депозитна сметка в лева № BG95 TTBB 9400 2509 0182 33, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 10.08.2006 г. и закрита на 10.10.2006 г., с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

58. СУМАТА от 1 284. 35 лв., преминала по депозитна сметка в лева № BG63 TTBB 9400 2509 0185 18, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 05.09.2006 г. и закрита на 17.12.2010 г„ с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

59. СУМАТА от 1 068. 14 лв., преминала по депозитна сметка в лева № ВG24 ТТВВ 9400 2509 0193 17, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 26.10.2006 г„ с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

60. СУМАТА от 7. 80  лв., преминала по депозитна сметка в лева № ВG39 ТТВВ 9400 2522 944 57, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 26.04.2007 г. и закрита на 17.12. 2010 г с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

61. СУМАТА от 1 589. 17 лв., преминала по депозитна сметка в евро № ВG73 ТТВВ 9400 2523 1134 08, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 08.08.2007 г. и закрита на 17.12.2010 г с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

62. СУМАТА от 127. 30 лв., преминала по депозитна сметка в евро № ВG89 ТТВВ 9400 2524 0313 22, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 18.03.2009 г. и закрита на 17.12.2010 г., с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

63. СУМАТА от 101. 70 лв., преминала по депозитна сметка в евро № ВG50 ТТВВ 9400 2524 0916 79, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 30.04.2009 г. и закрита на 17.12.2010 г., с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

64. СУМАТА от4 080. 03 лв., преминала по депозитна сметка в евро № ВС18 ТТВВ 9400 2524 1229 07, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 30.05.2009 г. и закрита на 20.05.2011 г., с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

65. СУМАТА от 203 281. 60 лв., преминала по спестовна сметка в евро № ВG69 ТТВВ 9400 4523 1075 92, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 06.08.2007 г., с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

66. СУМАТА от 70 лв., преминала по разплащателна сметка № 5388251 /стар № 17140339609060/ в лева, открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

67. СУМАТА от 76 398. 52 лв., преминала по разплащателна сметка в евро № 15062888, открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

68. СУМАТА от 520. 37 лв., преминала по разплащателна сметка № 16076020 в щатски долари, открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

69. СУМАТА от 4 586. 33 лв., преминала по разплащателна сметка № 16301443 в щатски долари, открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

70. СУМАТА от 57 200 лв., преминала          по спестовен влог № 13465303 в лева,         открит в „Банка     ДСК”  ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********

71. СУМАТА от 720. 33 лв., преминала         по срочен депозит № 14404980 в евро,         открит в „Банка     ДСК”  ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

72. СУМАТА от 369. 49 лв., преминала по срочен депозит № 15084805 в евро, открит в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

73. СУМАТА от 219. 31 лв., преминала по срочен депозит № 160от 380480 в евро, открит в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

74. СУМАТА от 141. 90 ЛВ., преминала по срочен депозит № 16703965 в евро, открит в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

ОТНЕМА от Г.Ю.М., имущество на обща стойност 137254 лв. , включващо:

1. АПАРТАМЕНТ № 1-2, на нулев етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.2.2, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 73. 12 кв. м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.2.1, под обекта: няма, над обекта: 72693.600.74.2.3, 72693.600.74.2.4, ведно с 23,63 % ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 2. 89 кв. м., придобит с нотариален акт № 4, том VIII, рег. № 4919, дело № 1086 от 28.10.2008 г. /вписан в СВ Каварна под № 139, том IХ, дело № 2792, вх. рег. № 4234/, поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за дарение на недвижим имот № 4, том V, рег. № 2211, дело № 398 от 20.08.2010 г. на Нотариус С. А. – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 2455, акт № 149, том VII, дело № 1155, с пазарна стойност в размер на 48 337 лв.

2. АПАРТАМЕНТ № 2-15, на втори етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.11, състоящ се от кухня-столова-дневна, две спални, коридор, WC, баня, две тераси и склад, със застроена площ 82. 67 кв.м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.10, под обекта: 72693.600.74.1.5, над обекта: 72693.600.74.1.17; СКЛАД № 15 с площ 2,94 кв.м., ведно с 4,5261 % ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 14. 22 кв.м., придобит с нотариален акт № 5, том VIII, рег. № 4920, дело № 1087 от 28.10.2008 г. /вписан в СВ Каварна под № 140, том IХ, дело № 1793, вх. рег. № 4235/, поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за дарение на недвижим имот № 3, том V, рег. № 2280, дело № 387 от 20.08.2010 г. на Нотариус С. А. – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 2454, акт № 148, том VII, дело № 1154, с пазарна стойност 54 651 лв.

3. ПРАЗНО МЯСТО с площ от 730 кв. м., представляващо парцел IX, в кв. 78, по плана на с. Божурец, общ. Каварна, одобрен със заповед № 1937/01.2005 г., изм. със заповед № 1389/21.09.2005 г., при граници на имота: север – улица, изток – парцел Х, запад парцел VIII, юг – скат, придобит с нотариален акт за дарение на поземлен имот № 126, том XIV, рег. № 6639, дело № 1470 от 27.12.2005 г. /вписан в СВ – Каварна, акт № 154, том XII, дело № 4596, вх. рег. № 7452/, с пазарна стойност 34 266 лв.

ОТНЕМА от Л.Ю.Г., имущество на обща стойност 180537 лв.,  включващо:

1. АПАРТАМЕНТ № 1-5, на първи етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.1, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 80. 09 кв. м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.2, под обекта: няма, над обекта: 72693.600.74.1.6; СКЛАД № 1 с площ 4,26 кв.м., ведно с 4,4595 % ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 14,01 кв.м., придобит с  нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 162, том VI, рег. № 4227, дело № 898 от 17.09.2008 г. /вписан в СВ Каварна под № 15, том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359/, поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 5, том V, рег. № 2282, дело № 399 от 20.08.2010 г. на Нотариус С. А. – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 2458, акт № 150, том VII, дело № 1156, с пазарна стойност в размер на 52 945 лв.

2. АПАРТАМЕНТ № 1-8, на първи етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.4, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 59. 67 кв. м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.3, 72693.600.74.1.5, под обекта: няма, над обекта: 72693.600.74.1.10, ведно с 3,2958 % ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 10,35 кв.м.,  придобит с  нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 162, том VI, рег. № 4227, дело № 898 от 17.09.2008 г. /вписан в СВ Каварна под № 15, том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359/, поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 5, том V, рег. № 2282, дело № 399 от 20.08.2010 г. на Нотариус С. А. – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 2458, акт № 150, том VII, дело № 1156, с пазарна стойност към в размер на 39 446 лв.

3. АПАРТАМЕНТ № 3-20, на трети етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.16, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 59. 67 кв.м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.15, 72693.600.74.1.17, под обекта: 72693.600.74.1.10, над обекта: 72693.600.74.1.22; СКЛАД № 20 с площ 2,67 кв.м., ведно с 3,2958 % ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 10,35 кв.м., придобит с  нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 162, том VI, рег. № 4227, дело № 898 от 17.09.2008 г. /вписан в СВ Каварна под № 15, том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359/, поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 5, том V, рег. № 2282, дело № 399 от 20.08.2010 г. на Нотариус С. А.– РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 2458, акт № 150, том VII, дело № 1156,  с пазарна стойност в размер на 39 446 лв.

4. АПАРТАМЕНТ № 4-24, на четвърти етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.20, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 55,65 кв.м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.21, 72693.600.74.1.19, под обекта: 72693.600.74.1.14, над обекта: 72693.600.74.1.26, 72693.600.74.1.24, 74693.600.74.1.25; СКЛАД № 24 с площ 2,10 кв.м., ведно с 3,0532 % ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 9. 59 кв.м., придобит с  нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 162, том VI, рег. № 4227, дело № 898 от 17.09.2008 г. /вписан в СВ Каварна под № 15, том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359/, поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 5, том V, рег. № 2282, дело № 399 от 20.08.2010 г. на Нотариус С. А. – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 2458, акт № 150, том VII, дело № 1156, с пазарна стойност в размер на 36 789 лв..

5. ДВОРНО МЯСТО с площ от 210 кв.м., представляваща част от УПИ № III, кв. 91 по плана на с. Топола, общ. Каварна, целият с площ от 821 кв. м., където собственика участва с 611 кв.м., при съседи: УПИ № V, УПИ № VI, скат, улица, придобит с нотариален акт за дарение на поземлен имот № 170, том XI, рег. № 6957, дело № 1599 от 15.11.2005 г. /вписан в СВ – Каварна, акт № 53, том XI, дело № 4117, вх. рег. № 6605, с пазарна стойност в размер на 11 911 лв., и

ОСЪЖДА Е.Л.И. да заплати държавна такса по сметка на Окръжен съд гр. Добрич в размер на 118 187,38 лв,  ОСЪЖДА Г.Ю.М. да заплати държавна такса в размер на 5 490,16 лв. по сметка на Добричкия окръжен съд.

ОСЪЖДА Л.Ю.Г.,  да заплати държавна такса в размер на 7 221,48 лв. по сметка на Добричкия окръжен съд.

ОСЪЖДА Е.Л.И., да заплати на ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ разноски в размер на 6 903,11 лв.

 ОСЪЖДА Г.Ю.М., да заплати на ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ разноски в размер на 32067 лв.

ОСЪЖДА Л.Ю.Г., да заплати на ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ разноски в размер на 843,59 лв.

Въззивниците са навели оплаквания за недопустимост на решението на окръжния съд, поради преклудиране на материалното право на държавата за отнемане на имущество от ответниците: изтичане на преклузивен срок за извършване на проверката - до образуване на производството, освобождаването на проверявания Ю.И. от наказателна отговорност, липсата на образувано срещу въззивниците административно производство пред КОНПИ и по отношение Г.М. и Л.Г., защото същите не са членове на семейството по смисъла на закона, а по отношение на Е.И. в частите от т.42 до т.74 по диспозитива на решението, по съображения за невъзможността да се претендира отнемане на суми, както и оплаквания за неправилност по подробно изложени съображения за нарушения на процесуалния и на материалния закон и поради необоснованост. Молили са за обезсилване на решението на окръжния съд в обжалваните му части, евентуално за отмяната му, за отхвърляне на исковете и присъждане на сторените по делото разноски. Позовали са се на допуснато от първата инстанция процесуално нарушение, изразяващо се в недопускане от съда на повторна съдебно - икономическа експертиза, при наличие на оспорване на първоначалната такава и обосноваване на оспорването с представено становище на експерт – счетоводител, като в тази връзка са  поискали от въззивната инстанция назначаване на повторна експертиза от друго вещо лице, което да отговори на поставените от възивниците въпроси по съдебно-икономическата експертиза.

Насрещната страна Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез процесуален представител Д.С., е оспорила въззивната жалба и е молила за потвърждаване на обжалваното решение като допустимо и правилно по подробно изложени съображения по всяко от оплакванията на въззивниците. Комисията се е противопоставила на доказателственото искане на въззивниците по аргументи за липсата на предпоставките по чл. 266, ал.3 от ГПК – липса на процесуално нарушение от окръжния съд, изразяващо се в недопускане на повторна експертиза, като е посочила, че изготвената такава по делото е в седем варианта, шест от които са били поставени от ответниците.

По въззивна жалба на Ю.Г.И. с вх.№ 1817/16.03.2018 г., подадена чрез адв. Г.А., против решение № 357/29.12.2017 г., постановено по гр.д. № 670/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд,  В ЧАСТТА с която окръжният съд е постановил отнемане на имущество  от него и го е осъдил за разноските, а именно:

ОТНЕМА от Ю.Г.И., с ЕГН **********,***5, имущество на стойност 1 033 551. 29  лв. /един милион тридесет и три хиляди петстотин петдесет и един лева и двадесет и девет стотинки/, включващо:

1. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ 391 кв. м., представляваща част от УПИ представляваща част от УПИ № XLVII, кв. 81 по плана на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, целият с площ 1061 кв.м., където Община Каварна участва със 670 кв.м., при съседи: улица, УПИ № XLVI, XLVIII и скат, придобит с договор за продажба на недвижим имот – прекратяване на съсобственост от 01.08.2005 г. /вписан в СВ – Каварна под № 295, том V от 01.08.2005 г./, с пазарна стойност– 23 706лв.  и скат, придобит с договор за продажба на недвижим имот - прекратяване на съсобственост от 01.08.2005 г. /вписан в СВ - Каварна под № 295, том V от 01.08.2005 г./, с пазарна стойност — 23 706 лв.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - ПОЛСКА КУЛТУРА от 85,003 дка, четвърта категория, представляващ имот № 106019, съставляващ парцел № 19 от масив 106 в местността „Теперкула“, по плана на с. Орлова могила, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти с №№ 106018, № 001014, № 106013, № 106037, № 106036, № 106030, № 106003, № 116010. Имотът е образуван от имот № 106002, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 81, том V, рег. № 8737, дело № 790 от 21.05.2009 г. на нотариус Ю. ***, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 160, вписан в Службата по вписвания - гр. Каварна с вх. рег. № 6669, акт № 2, том XIII, дело № 2192., с пазарна стойност — 160 100 лв. 

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА от 9,190 дка, представляваща имот № 021023, съставляващ парцел 23 от масив 21, трета категория, представляваща имот по КВС на с. Фелдфебел Дянково, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти с номера:021013, 021022, 021032, 021033, 021034, 021024., с пазарна стойност - 17 309 лв.

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА от 9,190 дка, трета категория, представляваща имот № 021022, съставляващ парцел 22 от масив 21, по КВС на с. Фелдфебел Дянково, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи, имоти е номера: 012023,021013, 021005, 021006, 021031, 021032. Имотът е образуван от имот № 012012, с пазарна стойност — 17 309 лв.

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА от 9,190 дка, трета категория, представляваща имот № 021024, съставляващ парцел 24 от масив 21 по КВС на е Фелдфебел Дянково, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти е номера: 021035, 021034, 021023, 021013, 000095, с пазарна стойност— 17 309 лв.

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С начин на трайно ползване - НИВА от 50,001 дка, четвърта категория, представляваща имот № 025003, съставляващ парцел 3 от масив 25, по КВС на е. Фелдфебел Дянково, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти е номера: 025007, 000335, 025005, с пазарна стойност — 94 175 лв.

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА от 20,000 дка, трета категория, представляваща имот № 042019, съставляващ парцел 19 от масив 42, в местността „Голия баир“, по КВС на с. Миладиновци, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти е номера: 042018, 042017, 042014, 000388. Имотът е образуван от имот № 042004, с пазарна стойност — 37 669 лв.

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА от 20,000 дка, трета категория, представляваща имот № 042020, съставляващ парцел 20 от масив 42, в местността „Голия баир“, по КВС на е. Миладиновци, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти е номера: 042035, 042064, 042014, 000388. Имотът е образуван от имот № 042004, с пазарна стойност - 37 669 лв.

9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА от 27,008 дка, трета категория, представляваща имот № 037016, съставляващ парцел 16 от масив 37, в местността „Турските гробища“, по КВС на е. Миладиновци, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти е номера: 037015, 037017, 037002, 037013, с   пазарна стойност — 50 868 лв.

10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е идентификатор 07257.23.183, находящ се в с. Българево, общ. Каварна, с площ 5 000 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор 07257.23.12,    23.12, при съседи: 07257.23.49, 07257.23.101, 07257.23.76, 07257.23.181, 07257.23.182, 07257.23.81, с пазарна стойност  - 39 117 лв.

11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07257.15.174, находящ се в с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, с площ 4 489 кв. м., с начин на трайно ползване, нива, с трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор. 015174, при   съседи имоти с идентификатори 07257.15.59., 07257.15.102, 7257.15.178, 07257.15.17     , с пазарна стойност към настоящия момент — 35 119 лв.

12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 5 707 кв. м., трета категория, с трайно предназначение на територията:    земеделска, в местността „Караманюк“, с идентификатор 83017.33.20, стар идентификатор: 83017.33.14 по кадастралната карта на гр. Шабла, общ. Шабла, с пазарна стойност към настоящия момент — 17 167 лв.

13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 11 416 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, в местността „Караманюк“, трета категория, с идентификатор 83017.33.13, стар идентификатор 33013 по кадастралната карта на гр. Шабла, общ. Шабла, при съседи: 16095.21, 93017.33.14, 83017.33.8, 83017.33.2, 83017 33 31, 83017.33.1, с пазарна стойност към настоящия момент — 34 340 лв.

14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 5 708 кв. м., с трайно предназначение на територията - земеделска, в местността „Караманюк“, трета категория, с идентификатор 83017.33.19, стар идентификатор 83017.33.14 по кадастралната карта на гр. Шабла, общ. Шабла, с пазарна стойност -17 171 лв. 

15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 5 536 кв. м., с идентификатор 83017.74.18, номер по предходен план: 074018, в местността „Баакоюсу“, в землището на гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, при съседи: 83017.73.12, 83017.74.5, 83017.74.9, 83017.74.8, 83017.74.17, с пазарна стойност към настоящия момент — 16 626 лв.

16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 17 339 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, трета категория, с идентификатор 65543.11.107, стар идентификатор: 011094 по кадастралната карта на с. Свети Никола, общ. Каварна, при съседи: 65543.11.70, 65543.11.108, 65543.11.95, 65543.11.235, с пазарна стойност — 32 013 лв.

17. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 3 000 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, трета категория, с идентификатор 65543.11.108, стар идентификатор: 011094 по кадастралната карта на с. Свети Никола, общ. Каварна, обл. Добрич, при съседи: 65543.11.24, 65543.11.58, 65543.11.95, 65543.11.107, 65543.11.70, с пазарна стойност към настоящия момент — 5 539 лв.

18. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение: земеделска земя и начин на трайно ползване: НИВА с площ от 5.100 дка, трета категория, имот № 133068, за който имот е отреден парцел 68 от масив 133 по картата на възстановената собственост на с. Изворово, общ. Ген. Тошево, с пазарна стойност към настоящия момент 8 517 лв.  

19. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с предназначение: земеделска земя и начин на трайно ползване - НИВА с площ от 5,100 дка, трета категория, имот № 133069, за който имот е отреден парцел 69 от масив 133 по картата на възстановената собственост на с. Изворово, общ. Ген. Тошево, при граници: имоти №№ 133038, 000234, 133074, 133073, 133072, 133071, 133070, 133013, 133012, с пазарна стойност към настоящия момент - 8 917 лв.

20. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с предназначение: земеделска земя и начин на трайно ползване: НИВА с площ от 5,100 дка, трета категория, имот № 133067, за който имот е отреден парцел 67 от масив 133 по картата на възстановената собственост на с. Изворово, общ. Ген. Тошево, при граници: имоти №№ 133025, 133012, 133068 000234, с пазарна стойност към настоящия момент - 8 917 лв.

21. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение: земеделска земя и начин на трайно ползване: НИВА с площ от 8,000 дка, трета категория, имот № 133013, за който имот е отреден парцел 13 от масив 133 по картата на възстановената собственост на с. Изворово, общ. Ген. Тошево, при граници: имоти №№ 133014, 000232, 133012, 133069 и 133070, с пазарна стойност към настоящия момент - 13 988 лв.

22. АПАРТАМЕНТ № 2-10         , находящ се в с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, м-ст „Иканталъка”, курортен комплекс „Карвуна”, жилищна сграда „Делфин”, на втори етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.6, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC и баня, тераса и склад, със застроена площ 80. 09 кв. м., при съседи: на същия етаж: 72693.600.74.1.7, под обекта: 72693.600.74.1.1, над обекта: 72693.600.74.1.12, СКЛАД № 6 с площ 6. 39 кв. м., ведно с 4,5721% ид. ч. от общите части на сградата, представляващи 14,36 кв.м. и същите ид. ч. от правото на собственост върху поземлен имот, с идентификатор 72693.600.41, стар идентификатор 9, квартал 6, парцел III по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна, с пазарна стойност - 52 945 лв.

23. ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка “Фиат”, модел “Панда”, рег. № ТХ 2442 ТХ, с № на рама 2РА16900001014856, № на двигател 188А40004061805, дата на първа регистрация 08.11.2007 г., с пазарна стойност към настоящия момент — 6 500 лв.

24. СУМАТА от 77 754. 34 лв., преминала по разплащателна сметка в евро №  № BG75 TTBB 9400 1526 1328 22, открита на 27.11.2012 г. в „Експресбанк” АД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

25.СУМАТА от 9. 97 лв., преминала по разплащателна сметка в евро № BG13 BUIN 9561 1000 2306 16, открита на 02.07.2010 г. в „Алианц Банк България АД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

26. СУМАТА от 96 413. 75 лв., преминала по спестовен влог в лева № BG33 BUIN 9561 4000 0119 04, открит на 05.11.2007 г. в „Алианц Банк България” АД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********. 

27. СУМАТА от 823. 45 лв., преминала по спестовна карта в лева № BG87 BUIN 9561 4000 2578 94, открита на 10.01.2011 г. в „Алианц Банк България” АД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

28. СУМАТА от 6 000 лв.,         преминала по безсрочен влог в лева № BG68 IORT 8088 4000 1569 00, открит    на 10.07.2007 г. и закрит на 25.07.2011 г. в „Инвестбанк” АД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

29. СУМАТА от 625. 86 лв., преминала по безсрочен влог         в евро № BG50 IORT 8088 4400 1569 00, открит     на 21.08.2007 г. и закрит на 25.07.2011 г. в „Инвестбанк” АД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

30. СУМАТА от 1 979 лв., преминала по разплащателна сметка в лева № 14129574, открита на 26.06.2007 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

31. СУМАТА от 79 000 лв., преминала по спестовен влог в лева № 7794397 /стар № 17321300062000/, открит на 11.04.2001 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

32. СУМАТА от 7 907. 45 лв., преминала по срочен депозит в щатски долари № 7790394 /стар № 16243300062000/, открит на 06.08.2002 г. и закрит на 14.03.2009 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

33. СУМАТА от 5 576. 82 лв., преминала по срочен депозит в лева № 13347680, открит на 08.01.2007 г. и закрит на 24.09.2007 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

34. СУМАТА от 964. 28 лв., преминала по срочен депозит в евро № 14289957, открит на 25.07.2007 г. и закрит на 25.09.2008 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

35. СУМАТА от 351 лв., преминала по срочен депозит в лева № 16640350, открит на 13.01.2009 г. и закрит на 11.09.2009 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

36. СУМАТА от 312. 05 лв., преминала по срочен депозит в щатски долари № 16640591, открит на 13.01.2009 г. и закрит на 11.09.2009 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

37. СУМАТА от 1 944. 32 лв., преминала по срочен депозит в щатски долари № 17347905, открит на 13.07.2009 г. и закрит на 13.05.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

38. СУМАТА от 500 лв., преминала по банкова сметка № ВС47 СЕСВ 9790 1078 8119 00, открита на 12.03.2007 г. и закрита на 21.06.2013 г. в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр „Архзона“ ЕООД, ЕИК 124702098.

ОСЪЖДА Ю.Г.И., с ЕГН **********,***5, да заплати държавна такса по сметка на Окръжен съд гр. Добрич е в размер на 41 342. 05 лв.

ОСЪЖДА Ю.Г.И., с ЕГН **********,***5, да заплати на ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ с БУЛСТАТ 131463734 разноски в размер на  2 414. 72 лв.

Възивникът е навел оплаквания за недопустимост на решението на окръжния съд в обжалваната му част, поради преклудиране на материалното право на държавата за отнемане на незаконно придобито имущество - изтичане на преклузивен срок за проверката и за предявяване на иска, липса на основание за започване на производство по чл. 22 от ЗОПДНПИ, доколкото към момента на привличането му като обвиняем, престъплението не е попадало в чл.3 от действащия тогава ЗОПДИПППД (отм.), невъзможност да се направи „обосновано предположение“, нередовност на исковата молба, както и в частта по т.24 -38 от диспозитива на решението, доколкото не могат да се отнемат суми, както и по оплаквания за неправилност на решението на окръжния съд с подробно развити съображения за съществени нарушения на процесуалния закон, нарушения на материалния закон и необоснованост, като е молил за обезсилването му, евентуално за отмяната му и за отхвърляне на исковете с присъждане на разноските. Заявил е искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза с конкретно поставени задачи.

Насрещната страна Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез процесуален представител Д.С., е оспорила въззивната жалба и е молила за потвърждаване на обжалваното решение като допустимо и правилно по подробни съображения по всяко от оплакванията на въззивника. Комисията се е противопоставила на доказателственото искане на въззивника за нова експертиза, по съображения за липсата на предпоставките по чл.266 от ГПК и  липсата на необходимост от изготвяне на нова такава, доколкото по делото са изготвени шест варианта на заключението на вещото лице по задачите на ответниците и са налични всички необходими в тяхна полза данни.

Първоинстанционното решение не е обжалвано единствено и е влязло в сила в частта, с която Комисията е осъдена да заплати разноски на Ю.Г.И. за прекратената част от производството.

Въззивните жалби са подадени в срок от лица с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд като неизгодно за тях в посочените части, редовни са и допустими.

С молба вх. № 3690 от 18.06.2018 г.,  Ю.Г.И. чрез адв. Г.А., е поискал връщане на платената за въззивното производство държавна такса от 20 671,03 лв. като недължимо внесена. Изложил е съображения, че ответникът по иска не дължи държавната такса за обжалване на първоинстанционното решение, като таксата се присъжда  с решението на въззивния съд в зависимост от изхода на делото, като се е позовал на определение № 160 от 02.04.2018 г. на ВКС по ч.гр.д. № 286/2018 г., IV г.о.

В съдебно заседание, страните чрез своите процесуални представители са поддържали съответно въззивните си жалби и отговора. Депозирани са и писмени бележки в срок.

Производството пред Добричкия окръжен съд е било образувано по искове по чл. 74 от ЗОПДНПИ (отм.) на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, понастоящем с наименование Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) против Ю.Г.И., Е.Л.И., Л.Ю.Г. и Г.Ю.М. за отнемане на незаконно придобито имущество на стойност от 4 690 825,19 лв. Ищецът е поддържал, че с решение 381/16.07.2014 г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество  срещу Ю.Г.И., въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ –гр.  Варна уведомление от Софийска градска прокуратура, с рег. № 1991-2013 г./ 2013/ 05.06.2013 г., с вх. № УВ-1413 от 19.06.2013 г. за привличане в качеството му на обвиняем по досъдебно производство № 50/ 2010 г. по описа на ТД „БОП“ – Добрич, пр.пр. № 1973/2010 г. по описа на Окръжна прокуратура – гр. Добрич, за евентуално извършено от него престъпление по чл. 282, вр. чл. 283а, т. 2, вр. чл. 26 от НК. Престъплението, за което на Ю.Г.И. е повдигнато обвинение, попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 20 от ЗОПДНПИ (отм.). С протокол № ТД 04ВА/ УВ-7189/24.06.2013 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на Ю.Г.И.. В хода на проверката е установено значително несъответствие в имуществото на проверянваното лице по см. на чл. 21, ал.2 от ЗОПДНПИ  (отм.) във вр. § 1, т.7 от ДР на закона. В обхвата на проверката е включена и Е.Л.И. като лице във фактическо съжителство с проверявания, а Г.М. и Л.Г. са дъщери на проверявания. С решение 381/16.07.2014 г. на комисията е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу И. и е взето решение за внасяне на мотивирано исконе за допускане на обезпечение на бъдещия иск, а с решение 503/02.10.2014 г. – и за внасяне на исконе в съда за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от настоящите ответници.

С протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 06.02.2017 г.  съдът е прекратил частично производството по иска, поради заявения отказ от комисията.

Ответниците са оспорвали исковете по съображения нза недопустимостта, евентуално по такива за неоснователността на претенциите и са молили за прекратяване на производството, евентуално - за отхвърляне на исковете.

Съдът на осн. чл. 269 от ГПК, след като извърши служебна проверка, намира обжалваното решение за недопустимо в обжалваната му част по следните съображения:

ЗОПДНПИ (отм.) регламентира особено санкционно производство по установяване и отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, което е уредено като единно производство, макар и осъществяващо се в относително самостоятелно обособени фази, първата от които се развива пред Комисията, а другите две – обезпечително и исково производства – пред съда. Трите основни етапа на развитие на процедурата по ЗОПДНПИ са: 1. провеждане на предварителна проверка; 2. внасяне в съда на искане за обезпечаване на бъдещ иск и действия след налагане на обезпечителните мерки, и 3. съдебно производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Провеждането на съдебната фаза е обусловено от направеното от КОНПИ обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито на база резултатите от предварителната проверка по чл.21 и сл. от ЗОПДНПИ (отм.). Съгласно чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ (отм.) обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Предмет на проверката е изясняване на произхода, начина на придобиване и преобразуването на имуществото на проверяваното лице за определения от закона срок от 10 години. Именно в хода на тази проверка, проверяващите събират необходимите им сведения, ползвайки както общодостъпна информация, така и защитена информация, която се съхранява от други органи, институции или отделни лица, анализират събраните данни и на тази база правят преценката и евентуалния извод за наличие на „значително несъответствие” между имуществото и нетния доход на проверявания, надвишаващ за целия проверяван период предвидения в §1, т.7 от ДР на закона размер. Следва да бъде отбелязано, че съгласно чл.30 от ЗОПДНПИ (отм.), освен от органите по чл.13, ал.1 от закона, т.е. директорите на териториалните дирекции и инспекторите в тях, източниците за придобиване на имуществото могат да се установяват и от прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност”, органите по приходите и органите на Агенция „Митници” съобразно предоставената им компетентност. Проверката по чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ (отм.) започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, сезиран с уведомление от предвидените в закона държавни органи (чл. 23, чл.24 и чл. 25 от ЗОПДНПИ (отм.)) при наличие на предпоставките по чл. 22, 23 и 24 от ЗОПДНПИ (отм.), като в приложимата към казуса хипотеза проверката е въз основа на  уведомление на прокурора, че съответното лице е привлечено като обвиняем за престъпление от кръга на изброените в чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ (отм.). Следователно, началото на първия етап от производството по този закон -  проверката, се поставя с изричния акт на директора на съответната териториална дирекция (съгласно чл. 21, ал.2 от ЗОПДНПИ (отм.)). Етапът на проверката приключва: 1. с решението на комисията за образуване на производство и внасяне в съда на искане за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на имущество, когато от проверката са събрани достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито (чл. 37, ал.1 вр. чл. 11, ал.1, т.1 от ЗОПДНПИ (отм.)); 2. с решението на комисията за отказ за образуване на производство по този закон и прекратяване на проверката, когато не са налице достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито (чл. 37, ал.5 вр. чл. 11, т.2 и т.3  от ЗОПДНПИ (отм.). Когато не са налице достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, Комисията може да приеме и решение за връщане на преписката за събиране на допълнителни данни, в който случай проверката продължава (чл. 37, ал.5, пр.2 от ЗОПДНПИ (отм.)).

Във всички случаи, обаче съгласно изричната разпоредба на чл. 27, ал.1 от ЗОПДНПИ (отм.), „проверката по чл.21, ал.2 продължава до една година“, като съгласно чл. 27, ал.2 от ЗОПДНПИ (отм.) „комисията може еднократно да удължи срока по ал.1 с още 6 месеца“ с оглед правомощията й по чл. 11, ал.1, т.2, пр.2 от ЗОПДНПИ (отм.). вкл. и съобразно предложението на директора на съответната териториална дирекция в този смисъл в заключението на мотивирания доклад от проверката - чл. 27, ал.4, т.1 от ЗОПДНПИ (отм.).

Спорният по делото въпрос е дали срокът на проверката по чл. 27, ал.1, ал.2 от ЗОПДНПИ (отм.) е преклузивен и дали производството по ЗОПДНПИ (отм.) като цяло приключва с изтичането на този срок и е недопустимо да се развие впоследствие и исково производство пред съда, поради преклудиране на правомощията на Комисията и на нейните органи спрямо проверяваното лице. По въпроса за характера на аналогичния срок на проверката на Комисията по чл. 15, ал.2 от отменения ЗОПДИППД е налице противоречива практика на ВКС, като в цитираната от комисията по-стара, но многобройна такава се приема, че срокът е инструктивен, докато в най-новата практика – решение на ВКС по чл.290 от ГПК (в редакцията на закона преди ЗИДГПК, обн. в ДВ, бр.86/27.10.2017 г. съгл. § 74 от последния) № 323/18.01.2018 г. по гр.д. № 5291/2016 г., IV г.о. е дадено разрешение, че срокът по чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД (отм.) за извършване на проверката от комисията е преклузивен. Мнозинството на настоящия състав на съда споделя най-новата съдебна практика и се съобразява с разрешението в нея, като приема, че аналогичният срок по чл. 27, ал.1 и 2 от ЗОПДНПИ (отм.) е преклузивен. На първо място това следва от самата формулировка на правната норма на чл.  27, ал.1 и 2 от ЗОПДНПИ (отм.) относно срока за извършване на проверката, като преклузивният характер на срока следва и от категоричния начин на регламентирането с ограничаването му до една година, със забраната за неговото фактическо продължаване, с възможността за продължаване само еднократно от Комисията и то с изрично нейно решение. Същият извод следва и от трайно установената практика на ЕСПЧ по приложението на чл.6 от ЕКЗПЧОС и чл.1 от Допълнителен протокол №1 към нея, съгласно която константна практика, всяко ограничаване на ползването или отнемане на незаконно придобито имущество по пътя на гражданския иск на държавата спрямо неоснователно обогатилите се лица следва да отговаря на три критерия: законоустановеност, необходимост за постигане на легитимна цел и пропорционалност (в този смисъл – и решение №13/13.10.2012 г. по конст.дело №6/2012 г. на КС). Уреждането на този срок като преклузивен е обосновано и с оглед спазването на основния конституционен принцип в чл. 17, ал.1 от Конституцията на РБ за неприкосновеността на частната собственост, имайки предвид че обект на проверката на Комисията е имуществото както на проверяваното лице, така и на други лица, срещу които може да се води иска за отнемане на незаконно придобито имущество. Ако се приеме, че срокът за проверката по чл. чл.  27, ал.1 и 2 от ЗОПДНПИ (отм.) не е преклузивен (а инструктивен), то би се стигнало до нарушение на критериите на законоустановеност и пропорционалност, тъй като териториалните органи на Комисията по чл. 13 ЗОПДНПИ (отм.) биха могли неограничено във времето да осъществяват разширените си правомощия по чл.28 – чл. 34 от ЗОПДНПИ (отм.) като сами събират сведения (по чл.28 от ЗОПДНПИ (отм.) за имуществото, местонахождението му, стойността, правното основание за придобиването му, пазарна стойност, преобразуване, приходи и разходи на юридическото лице, обичайни и извънредни доходи и разходи за издръжка на физическото лице и членовете на семейството му, платените публичноправни парични задължения към държавата и общините, сделките с имуществото на юридическото лице, сделките с имуществото на проверяваното лице и на членовете на семейството му, пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на членовете на семейството му, както и на лицата, които представляват юридическото лице, обезпеченията и тежестите, наложени върху имуществото, както и задълженията, които са поети, други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото, начина на придобиването и на преобразуването му), да искат от съда разкриване на банкова и на търговска тайна (чл. 29 от от ЗОПДНПИ (отм.)), както и да извършват проверката за източниците за придобиване на имуществото при взаимодействие с други държавни органи – прокуратурата, МВР, органите на Държавна агенция „Национална сигурност“, органите по приходите и органите на Агенция „Митници“ съобразно предоставената им компетентност (чл. 30 от ЗОПДНПИ (отм.) и неограничено във времето – извън законоустановения срок да въздействат неблагоприятно по този начин в правната сфера на проверяваното лице и на останалите лица, срещу които може да се води иска, и те да търпят съществени ограничения, без произнасяне по същество от самата Комисия. Поради това, принципите за законоустановеност и пропорционалност не биха били нарушени, само ако в рамките на срока по чл.27, ал.1 и ал.2 от ЗОПДНПИ (отм.) Комисията извърши преценка дали в резултат на проверката са установени законоустановените предпоставки (основания) за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и в резултат на тази преценка вземе решение по чл. 11, ал.1, т.1 ЗОПДНПИ (отм.) за образуване на производство по този закон. Само в този случай производството по ЗОПДНПИ (отм.) би могло да продължи да се развива законосъобразно. Когато, обаче в рамките на преклузивния срок по чл.27, ал.1 и ал.2 от ЗОПДНПИ (отм.) Комисията не е взела решение за образуване на производство по този закон, то не само проверката, но и производството като цяло приключват с изтичането на този срок и е недопустимо да се развие исково производство пред съда, тъй като правомощията на Комисията и нейните органи спрямо проверяваното лице са вече преклудирани и е преклудирано и материалното право на Държавата за отнемане на имущество от това лице и от останалите лица, които могат да бъдат ответници по иска по чл. 74, ал.1 от ЗОПДНПИ (отм.).

В случая, проверката на КОНПИ (сега КПКОНПИ) за установяване на значително несъотвествие в имуществото на Ю.Г.И. е започнала въз основа на решение по протокол № ТД 04ВА/ УВ-7189/24.06.2013 г. на директора на ТД на КОНПИ гр.Варна (приложен на л. 749, том III от делото). Проверката е инициирана по повод постъпило в Комисията уведомление с вх. № УВ -1413/19.06.2013 г. от прокурор при Софийска градска прокуратура, че срещу Ю.И. е повдигнато обвинение за престъпление, попадащо в обхвата на чл.22, ал.1, т.20 от ЗОПДНПИ (отм.). На 16.07.2014 г., комисията е взела решение № 381/16.07.2014 г. за образуване на производство срещу Ю.Г.И.. Преклузивният едногодишен срок чл. 27, ал.1 от ЗОПДНПИ (отм.) е започнал да тече на 24.06.2013 г. и е изтекъл на 24.06.2014 г. като решението на Комисията за образуване на производство е взето (на 16.07.2014 г.) след изтичането му. По делото няма нито твърдения, нито доказателства, за еднократно продължаване на преклузивния срок с още шест месеца, като напротив навсякъде комисията е посочвала, че срокът не е продължаван.

Предвид изложените по-горе съображения се налага извода, че след като не е било взето решение от Комисията за образуване на производството по този закон до изтичане на преклузивния срок на проверката, то образуваното след изтичането на този срок производство срещу ответниците е недопустимо, като такова е и съдебното производство.  Предявеният иск е недопустим и не е подлежал на разглеждане по същество от окръжния съд. Постановеното от окъжния съд решение в обжалваните му части е недопустимо и следва да бъде обезсилено, като производството по исковете – прекратено.

Предвид изхода на делото, първоинстанционното решение следва да бъде отменено в частта на осъждането на ответниците за държавните такси и за разноските на ищеца, като разноските следва да бъдат разпределени съобразно разпоредбата на чл. 78, ал. 4 от ГПК.

Искането на Ю.Г.И. за връщане на държавната такса за въззивното производство от 20 671,03 лв. като недължимо внесена е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение. Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) след приключване разглеждането на делото съдът се произнася с решение, което подлежи на обжалване по общия ред. Според ал. 2 на чл. 78 ЗОПДНПИ (отм.) с решението съдът присъжда държавна такса и направените разноски в зависимост от изхода на делото. Съгласно празпоредбата на чл.80 ЗОПДНПИ (отм.), за неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на ГПК. Съдът намира, че доколкото специалните искове по този закон могат да бъдат предявени единствено от Комисията и същата не внася държавна такса, разпоредбата на чл. 78, ал.2 от ЗОПДНПИ (отм.) за присъждането на държавната такса с решението касае производството пред първата инстанция, а за производството пред следващите инстанции и образувани по жалби на ответниците следва да се прилагат разпоредбите на ГПК. В тази насока е и трайната и постоянна практика на ВКС, като цитираното от молителя определение е единственото такова в обратна насока.

С оглед изхода от настоящото производство и на осн. чл. 78, ал.4 от ГПК, Комисията следва да бъде осъдена да заплати на ответниците сторените от тях съдебно-деловодни разноски за производството пред първата инстанция и за въззивното производство. Сторените от Ю.Г.И. съдебно-деловодни разноски за първоинстанционното производство, отразени в списъка по чл. 80 от ГПК (л. 5 388) са за заплащане на депозити за възнаграждения за вещо лице от 6 345 лв. и от 1 636,68  лв. и за заплащане на адвокатски хонорар от 14 900 лв, като същите са и доказани по делото. Разноските за пощенски услуги, такси към други служби и институции, за частни експертизи, разходи за копирни услуги, за командировки и пътни не съставляват съдебно-деловодни разноски, а разходите посочени като такива за такси към съдилищата не са уточнени и доказани по делото,  поради което не подлежат на възлагане в тежест на насрещната страна. Адвокатското възнаграждение е присъдено в размер под минималния предвиден по Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, поради което и възражението по чл. 78, ал.5 от ГПК е неоснователно и то не подлежи на редуциране. След отчитане на  присъдената в полза на този ответник част от разноските с решението на първата инстанция в необжалваната му част, Комисията следва да бъде осъдена да му заплати сумата от 22 383,47 лв. – разноски за първоинстанционното производство. За въззивното производство, Ю.Г.И. е сторил разноски за заплащане на държавна такса  за въззивното обжалване от 20 671,03 лв., за частни жалби - от 30 лв. и за адвокатско възнаграждение - от 26 400 лв. или общо в размер на сумата от 69 484,50 лв. Адвокатският хонорар е уговорен и платен в минималния размер с ДДС съгласно чл.  § 2а от ДР на Наредбата. За първоинстанционното производство, видно от приложения списък (на л. 5474) и доказателствата, Е.Л.И. е сторила разноски за депозити за вещи лица от 4 500 лв. и 4 910 лв. и за адвокатско възнаграждение от 15 000 лв. или общо за сумата от 24 410 лв. Адвокатското възнаграждение е изчислено под минималния размер, поради което и възражението по чл.78, ал.5 от ГПК е неоснователно. За въззивното производство Е.Л.И. е сторила разноски за заплащане на държавна такса от 59 093,69 лв., които Комисията следва да й възстанови. На Г.Ю.М. и Л.Ю.Г. Комисията следва да заплати разноски за въззивното производство съгласно приложения списък по чл.80 от ГПК (л.225) за държавна такса за въззивно обжалване в размери съответно 2 745,08 лв.  и 3 610,74 лв. Комисията следва да заплати на ответниците Е.И., Г.М. и Л.Г. и сумата от 7000 лв., представляваща сторени общо разноски за заплащане на адвокатско възнаграждение за въззивното производство, което е и под минималния размер по Наредбата.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна,

РЕШИ:

ОБЕЗСИЛВА решение № 357/29.12.2017 г., постановено по гр.д. № 670/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд, В ЧАСТИТЕ, с които по иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, понастоящем с наименование Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, на основание чл. 74 и сл. от ЗОПДНПИ се ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ имущество на стойност 4 306 026. 79 лв. /четири милиона триста и шест хиляди и двадесет и шест лева и седемдесет и девет стотинки/, както следва:

ОТНЕМА от Ю.Г.И., с ЕГН **********,***5, имущество на стойност 1 033 551. 29  лв. /един милион тридесет и три хиляди петстотин петдесет и един лева и двадесет и девет стотинки/, включващо:

1. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ 391 кв. м., представляваща част от УПИ представляваща част от УПИ № XLVII, кв. 81 по плана на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, целият с площ 1061 кв.м., където Община Каварна участва със 670 кв.м., при съседи: улица, УПИ № XLVI, XLVIII и скат, придобит с договор за продажба на недвижим имот – прекратяване на съсобственост от 01.08.2005 г. /вписан в СВ – Каварна под № 295, том V от 01.08.2005 г./, с пазарна стойност– 23 706лв.  и скат, придобит с договор за продажба на недвижим имот - прекратяване на съсобственост от 01.08.2005 г. /вписан в СВ - Каварна под № 295, том V от 01.08.2005 г./, с пазарна стойност — 23 706 лв.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - ПОЛСКА КУЛТУРА от 85,003 дка, четвърта категория, представляващ имот № 106019, съставляващ парцел № 19 от масив 106 в местността „Теперкула“, по плана на с. Орлова могила, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти с №№ 106018, № 001014, № 106013, № 106037, № 106036, № 106030, № 106003, № 116010. Имотът е образуван от имот № 106002, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 81, том V, рег. № 8737, дело № 790 от 21.05.2009 г. на нотариус Ю. ***, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 160, вписан в Службата по вписвания - гр. Каварна с вх. рег. № 6669, акт № 2, том XIII, дело № 2192., с пазарна стойност — 160 100 лв. 

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА от 9,190 дка, представляваща имот № 021023, съставляващ парцел 23 от масив 21, трета категория, представляваща имот по КВС на с. Фелдфебел Дянково, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти с номера:021013, 021022, 021032, 021033, 021034, 021024., с пазарна стойност - 17 309 лв.

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА от 9,190 дка, трета категория, представляваща имот № 021022, съставляващ парцел 22 от масив 21, по КВС на с. Фелдфебел Дянково, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи, имоти е номера: 012023,021013, 021005, 021006, 021031, 021032. Имотът е образуван от имот № 012012, с пазарна стойност — 17 309 лв.

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА от 9,190 дка, трета категория, представляваща имот № 021024, съставляващ парцел 24 от масив 21 по КВС на е Фелдфебел Дянково, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти е номера: 021035, 021034, 021023, 021013, 000095, с пазарна стойност— 17 309 лв.

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С начин на трайно ползване - НИВА от 50,001 дка, четвърта категория, представляваща имот № 025003, съставляващ парцел 3 от масив 25, по КВС на е. Фелдфебел Дянково, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти е номера: 025007, 000335, 025005, с пазарна стойност — 94 175 лв.

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА от 20,000 дка, трета категория, представляваща имот № 042019, съставляващ парцел 19 от масив 42, в местността „Голия баир“, по КВС на с. Миладиновци, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти е номера: 042018, 042017, 042014, 000388. Имотът е образуван от имот № 042004, с пазарна стойност — 37 669 лв.

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА от 20,000 дка, трета категория, представляваща имот № 042020, съставляващ парцел 20 от масив 42, в местността „Голия баир“, по КВС на е. Миладиновци, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти е номера: 042035, 042064, 042014, 000388. Имотът е образуван от имот № 042004, с пазарна стойност - 37 669 лв.

9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - НИВА от 27,008 дка, трета категория, представляваща имот № 037016, съставляващ парцел 16 от масив 37, в местността „Турските гробища“, по КВС на е. Миладиновци, общ. Добрич, обл. Добрич, при граници и съседи: имоти е номера: 037015, 037017, 037002, 037013, с   пазарна стойност — 50 868 лв.

10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е идентификатор 07257.23.183, находящ се в с. Българево, общ. Каварна, с площ 5 000 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор 07257.23.12,    23.12, при съседи: 07257.23.49, 07257.23.101, 07257.23.76, 07257.23.181, 07257.23.182, 07257.23.81, с пазарна стойност  - 39 117 лв.

11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07257.15.174, находящ се в с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, с площ 4 489 кв. м., с начин на трайно ползване, нива, с трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор. 015174, при   съседи имоти с идентификатори 07257.15.59., 07257.15.102, 7257.15.178, 07257.15.17     , с пазарна стойност към настоящия момент — 35 119 лв.

12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 5 707 кв. м., трета категория, с трайно предназначение на територията:    земеделска, в местността „Караманюк“, с идентификатор 83017.33.20, стар идентификатор: 83017.33.14 по кадастралната карта на гр. Шабла, общ. Шабла, с пазарна стойност към настоящия момент — 17 167 лв.

13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 11 416 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, в местността „Караманюк“, трета категория, с идентификатор 83017.33.13, стар идентификатор 33013 по кадастралната карта на гр. Шабла, общ. Шабла, при съседи: 16095.21, 93017.33.14, 83017.33.8, 83017.33.2, 83017 33 31, 83017.33.1, с пазарна стойност към настоящия момент — 34 340 лв.

14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 5 708 кв. м., с трайно предназначение на територията - земеделска, в местността „Караманюк“, трета категория, с идентификатор 83017.33.19, стар идентификатор 83017.33.14 по кадастралната карта на гр. Шабла, общ. Шабла, с пазарна стойност -17 171 лв. 

15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 5 536 кв. м., с идентификатор 83017.74.18, номер по предходен план: 074018, в местността „Баакоюсу“, в землището на гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, при съседи: 83017.73.12, 83017.74.5, 83017.74.9, 83017.74.8, 83017.74.17, с пазарна стойност към настоящия момент — 16 626 лв.

16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 17 339 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, трета категория, с идентификатор 65543.11.107, стар идентификатор: 011094 по кадастралната карта на с. Свети Никола, общ. Каварна, при съседи: 65543.11.70, 65543.11.108, 65543.11.95, 65543.11.235, с пазарна стойност — 32 013 лв.

17. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 3 000 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, трета категория, с идентификатор 65543.11.108, стар идентификатор: 011094 по кадастралната карта на с. Свети Никола, общ. Каварна, обл. Добрич, при съседи: 65543.11.24, 65543.11.58, 65543.11.95, 65543.11.107, 65543.11.70, с пазарна стойност към настоящия момент — 5 539 лв.

18. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение: земеделска земя и начин на трайно ползване: НИВА с площ от 5.100 дка, трета категория, имот № 133068, за който имот е отреден парцел 68 от масив 133 по картата на възстановената собственост на с. Изворово, общ. Ген. Тошево, с пазарна стойност към настоящия момент 8 517 лв.  

19. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с предназначение: земеделска земя и начин на трайно ползване - НИВА с площ от 5,100 дка, трета категория, имот № 133069, за който имот е отреден парцел 69 от масив 133 по картата на възстановената собственост на с. Изворово, общ. Ген. Тошево, при граници: имоти №№ 133038, 000234, 133074, 133073, 133072, 133071, 133070, 133013, 133012, с пазарна стойност към настоящия момент - 8 917 лв.

20. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с предназначение: земеделска земя и начин на трайно ползване: НИВА с площ от 5,100 дка, трета категория, имот № 133067, за който имот е отреден парцел 67 от масив 133 по картата на възстановената собственост на с. Изворово, общ. Ген. Тошево, при граници: имоти №№ 133025, 133012, 133068 000234, с пазарна стойност към настоящия момент - 8 917 лв.

21. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение: земеделска земя и начин на трайно ползване: НИВА с площ от 8,000 дка, трета категория, имот № 133013, за който имот е отреден парцел 13 от масив 133 по картата на възстановената собственост на с. Изворово, общ. Ген. Тошево, при граници: имоти №№ 133014, 000232, 133012, 133069 и 133070, с пазарна стойност към настоящия момент - 13 988 лв.

22. АПАРТАМЕНТ № 2-10         , находящ се в с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, м-ст „Иканталъка”, курортен комплекс „Карвуна”, жилищна сграда „Делфин”, на втори етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.6, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC и баня, тераса и склад, със застроена площ 80. 09 кв. м., при съседи: на същия етаж: 72693.600.74.1.7, под обекта: 72693.600.74.1.1, над обекта: 72693.600.74.1.12, СКЛАД № 6 с площ 6. 39 кв. м., ведно с 4,5721% ид. ч. от общите части на сградата, представляващи 14,36 кв.м. и същите ид. ч. от правото на собственост върху поземлен имот, с идентификатор 72693.600.41, стар идентификатор 9, квартал 6, парцел III по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна, с пазарна стойност - 52 945 лв.

23. ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка “Фиат”, модел “Панда”, рег. № ТХ 2442 ТХ, с № на рама 2РА16900001014856, № на двигател 188А40004061805, дата на първа регистрация 08.11.2007 г., с пазарна стойност към настоящия момент — 6 500 лв.

24. СУМАТА от 77 754. 34 лв., преминала по разплащателна сметка в евро №  № BG75 TTBB 9400 1526 1328 22, открита на 27.11.2012 г. в „Експресбанк” АД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

25.СУМАТА от 9. 97 лв., преминала по разплащателна сметка в евро № BG13 BUIN 9561 1000 2306 16, открита на 02.07.2010 г. в „Алианц Банк България АД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

26. СУМАТА от 96 413. 75 лв., преминала по спестовен влог в лева № BG33 BUIN 9561 4000 0119 04, открит на 05.11.2007 г. в „Алианц Банк България” АД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********. 

27. СУМАТА от 823. 45 лв., преминала по спестовна карта в лева № BG87 BUIN 9561 4000 2578 94, открита на 10.01.2011 г. в „Алианц Банк България” АД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

28. СУМАТА от 6 000 лв.,         преминала по безсрочен влог в лева № BG68 IORT 8088 4000 1569 00, открит    на 10.07.2007 г. и закрит на 25.07.2011 г. в „Инвестбанк” АД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

29. СУМАТА от 625. 86 лв., преминала по безсрочен влог         в евро № BG50 IORT 8088 4400 1569 00, открит     на 21.08.2007 г. и закрит на 25.07.2011 г. в „Инвестбанк” АД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

30. СУМАТА от 1 979 лв., преминала по разплащателна сметка в лева № 14129574, открита на 26.06.2007 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

31. СУМАТА от 79 000 лв., преминала по спестовен влог в лева № 7794397 /стар № 17321300062000/, открит на 11.04.2001 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

32. СУМАТА от 7 907. 45 лв., преминала по срочен депозит в щатски долари № 7790394 /стар № 16243300062000/, открит на 06.08.2002 г. и закрит на 14.03.2009 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

33. СУМАТА от 5 576. 82 лв., преминала по срочен депозит в лева № 13347680, открит на 08.01.2007 г. и закрит на 24.09.2007 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

34. СУМАТА от 964. 28 лв., преминала по срочен депозит в евро № 14289957, открит на 25.07.2007 г. и закрит на 25.09.2008 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

35. СУМАТА от 351 лв., преминала по срочен депозит в лева № 16640350, открит на 13.01.2009 г. и закрит на 11.09.2009 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

36. СУМАТА от 312. 05 лв., преминала по срочен депозит в щатски долари № 16640591, открит на 13.01.2009 г. и закрит на 11.09.2009 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

37. СУМАТА от 1 944. 32 лв., преминала по срочен депозит в щатски долари № 17347905, открит на 13.07.2009 г. и закрит на 13.05.2011 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Ю.Г.И., ЕГН **********.

38. СУМАТА от 500 лв., преминала по банкова сметка № ВС47 СЕСВ 9790 1078 8119 00, открита на 12.03.2007 г. и закрита на 21.06.2013 г. в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр „Архзона“ ЕООД, ЕИК 124702098.

ОТНЕМА от Е.Л.И., с ЕГН **********,***, имущество на стойност 2 954 684.50 лв. /два милиона деветстотин петдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и петдесет стотинки/ , включващо:

1.       СУМАТА от 1 660 лв., от продажба на дружествени дялове в „Н и Н БИЛДИНГ“ ООД, ЕИК 124700460.

2.       СУМАТА от 5 000 лв. от продажба на дружествени дялове в „АРХЗОНА“ ЕООД, ЕИК 124702098.

3.       СУМАТА ОТ 5 000 ЛВ., представляваща равностойността на дружествените дялове в „АРХСТУДИО“ ЕООД, ЕИК 124701904

4.       СУМАТА от 32 725 лв. от продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 095 кв. м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, е идентификатор 35064.501.3456, стар идентификатор: кв. 310, парцел X по кадастралната карта на гр. Каварна, ул. „Черноморска“, общ. Каварна, при съседи: 35064.501.3457,35064.501.34,35064.501.3455, 35064.501.2300,

5.       ДВОРНО МЯСТО с площ от 500 кв. м., находящо се в с. Топола, общ. Каварна, съставляваща УПИ № VIII в кв. 17 по плана на селото плана на селото, с пазарна стойност - 30 315 лв.

6.       АПАРТАМЕНТ № 3-16, на трети етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.12, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 80.09 кв. м., при съседи на същия етаж:         72693.600.74.1.13, под обекта:         72693.600.74.1.6, над обекта: 72693.600.74.1.18; ведно със СКЛАД № 8 е площ 6. 07 кв.м., ведно с 4,5552 % ид. ч. от общите части на сградата, представляващи 14. 31 кв. м., находящ се в к. к. „Карвуна“, местност „Иканталъка“, с. Топола, общ. Каварна, представляващ УПИ III-9, в квартал 6 по плана на к. к. „Карвуна“, с пазарна стойност - 52 945 лв.

7.       АПАРТАМЕНТ № 4-25, на четвърти етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.21, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 70. 55 кв. м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.20, 72693.600.74.1.22, под обекта: 72693.600.74.1.15, над обекта: 72693.600.74.1.26; ведно със СКЛАД № 25 с площ 3. 85 кв. м., ведно с 3,9334 % ид. ч. от общите части на сградата, находящ се в к. к. „Карвуна“, местност „Иканталъка“, с. Топола, общ. Каварна, представляващ УПИ III-9, в квартал 6 по плана на к. к. „Карвуна“, с пазарна стойност - 46 638 лв.

8. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ от 136 кв. м., представляваща част от УПИ № IX, кв. 25 по плана на с. Топола, общ. Каварна, целият с площ от 726 кв.м., където собственика участва с 590 кв.м., с пазарна стойност - 7 714 лв.

9. ПРАЗНО МЯСТО с площ от 611 кв. м., урегулирано в парцел III в кв. 91 по плана на с. Топола, общ. Каварна, при граници на имота: север - УПИ VI, запад - улица, изток - УПИ VII, с пазарна стойност - 34 656 лв.

10. СУМАТА от 33 319. 50 лв., представляваща част от сумата от продажба на ПРАЗНО МЯСТО, цялото с площ от 797. 50 кв. м., представляващо УПИ № 11 в кв. 8, за който е отреден парцел I-11 по устройствения план на к. к. „Карвуна“, местността „Иканталъка“, общ. Каварна.

11. АПАРТАМЕНТ № 41, незавършено строителство - изграден до степен груб строеж, с площ от 80. 60 кв. м., 8. 06 кв. м. от площите за общо ползване на сградата и 4. 44 % участие в общите части на сградата, разположени на кота + 7,00 и 8,40 при съседи: стълбище и от три страни двор, ведно с 287,50 кв.м., представляващи 1/ 2 ид. ч. от дворно място с площ от 575 кв.м., част от УПИ № XXVI в кв. 320, като целият възлиза на 1155 кв. м. по плана на гр. Каварна, „Крайбрежна зона”, общ. Каварна, обл. Добрич, с пазарна стойност - 66 839 лв.

12. СУМАТА от 46 939. 92 лв. от продажба на АПАРТАМЕНТ № 9, находящ се в гр. Каварна, ул. „Пета”, на втори етаж, със застроена площ 66. 50 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35064.501.3654.1.9, идентичен с апартамент № 14, на първи етаж, при съседи на същия етаж: 35064.501.3654.1.8, 35064.501.3654.1.10, по д обекта: 35064.501.3654.1.4, над обекта: 35064.501.3654.1.15, ведно с 6. 81 кв. м. ид.ч. от общите части на сградата и същите ид.ч. от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 35064.501.3654 по кадастралната карта на гр. Каварна, ул. „Пета”, общ. Каварна.

13. СУМАТА от 17 552 лв. от продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 11 492 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, трета категория с идентификатор 35064.24.92, стар идентификатор 024009 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна,

14. НИВА с площ от 14. 500 дка, трета категория, в местността „Камата”, имот № 030030, за който имот е отреден парцел 30 от масив 30 по картата за възстановената собственост на с. Росен, ЕКАТТЕ 63046, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 27 906 лв.

15. НИВА с площ от 66. 000 дка, трета категория в местността „Топчанлъка”, имот № 024008, за който имот е отреден парцел 8 от масив 24 по картата за възстановената собственост на с. Росица, ЕКАТТЕ 63094, общ. Генерал Тошево,с пазарна стойност - 98 879 лв.

16. СУМАТА от 20 474. 50 лв. от продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ 13 305 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, трета категория, с идентификатор 35064.25.29, стар идентификатор 025004 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна.

17. НИВА с площ от 16. 201 дка, трета категория в местността „Конакюе”, имот № 162088, за който имот е отреден парцел 88 от масив 162 по картата за възстановената собственост на с. Росица, ЕКАТТЕ 63094, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с пазарна стойност - 24 272 лв.

18. НИВА с площ от 15. 549 дка, трета категория в местността „Бейовата круша”, имот № 094069, за който имот е отреден парцел 69 от масив 94 по картата за възстановената собственост на с. Росица, ЕКАТТЕ 63094, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с пазарна стойност - 23 295 лв.

19. НИВА с площ от 28. 000 дка, трета категория в местността „Конакьой”, имот № 033098, за който имот е отреден парцел 98 от масив 33 по картата за възстановената собственост на с. Красен, ЕКАТТЕ 39534, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с пазарна стойност - 54 270 лв.

20. НИВА с площ от 14. 000 дка, трета категория в местността „Конакьой”, имот № 033096, за който имот е отреден парцел 96 от масив 33 по картата за възстановената собственост на с. Красен, ЕКАТТЕ 39534, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 27 135 лв.

21. НИВА с площ от 28. 000 дка, трета категория в местността „Конакьой”, имот № 033094, за който имот е отреден парцел 94 от масив 33 по картата за възстановената собственост на с. Красен, ЕКАТТЕ 39534, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 54 270 лв.

22. НИВА с площ от 14. 000 дка, трета категория в местността „Конакьой”, имот № 033097, за който имот е отреден парцел 97 от масив 33 по картата за възстановената собственост на с. Красен, ЕКАТТЕ 39534, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 27 135 лв.

23. НИВА е площ от 40. 000 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, трета категория, с идентификатор 72693.11.28, стар идентификатор: 011028 по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна, с пазарна стойност - 71 974 лв.

24. НИВА с площ от 20. 001 дка, четвърта категория в местността „Калпаков чеир”, имот № 010003, за който имот е отреден парцел 3 от масив 10 по картата за възстановената собственост на с. Лозница, ЕКАТТЕ 44179, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 38 767 лв.

25. НИВА с площ от 14. 000 дка, трета категория в местността „Мишовия пояс”, имот № 053008, за който имот е отреден парцел 8 от масив 53 по картата за възстановената собственост на с. Лозница, ЕКАТТЕ 44179, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 27 135 лв.

26. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI,VI в кв. 81 с площ от 786 кв. м. по плана на селищно образувание Топола, общ. Каварна, с пазарна стойност - 44 582 лв.

27. НИВА с площ от 20. 000 дка, находяща се в землището на с. Росица, общ. Генерал Тошево, ЕКАТТЕ 63094, четвърта категория, съставляваща поземлен имот № 118024 по плана за земеразделяне, с пазарна стойност - 29 963 лв.

28. НИВА с площ от 20. 000 дка, находяща се в землището на с. Росица, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, ЕКАТТЕ 63094, четвърта категория, съставляваща поземлен имот № 118025 по плана за земеразделяне, с пазарна стойност - 29 963 лв.

29. ПОЛСКА КУЛТУРА с площ от 13. 002 дка, трета категория, представляващ имот № 120077, съставляващ парцел 077 от масив 120, в местността „Гюченски път”, по КВС на с. Орлова могила, с пазарна стойност - 25 201 лв.

30. НИВА с площ от 16,671 дка, находяща се в землището на с. Тянево, общ. Добрич, обл. Добрич, ЕКАТТЕ 73818, IV категория, съставляваща поземлен имот № 151056, образувано от имот № 151022 по плана за земеразделяне, с пазарна стойност - 32 312 лв.

31. НИВА с площ от 15. 998 дка, IV категория, представляващ имот № 013004, съставляващ парцел 4 от масив 13 по плана на с. Фелдфебел Дянково, ЕКАТТЕ 76064, общ. Добрич, с пазарна стойност - 31 008 лв.

32. НИВА с площ от 26. 000 дка, трета категория в местността „Витошата”, имот № 089055, за който имот е отреден парцел 55 от масив 89 по картата за възстановената собственост на с. Росен, ЕКАТТЕ 63046, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 50 038 лв.

33. НИВА с площ от 20. 000 дка, трета категория, имот № 052140, за който имот е отреден парцел 140 от масив 52 по картата за възстановената собственост на с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 19 989 лв.

34. НИВА с площ от 30. 000 дка, трета категория, имот № 052032, за който имот е отреден парцел 32 от масив 52 по картата за възстановената собственост на с. Изворово, ЕКАТТЕ 32467, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност към настоящия момент - 29 983 лв.

35. СГРАДА - ГАРАЖ, с идентификатор № 73626.510.322.29 по кадастралната карта на гр. Търговище, с пазарна стойност - 9 435 лв.

36. НИВА с площ от 24. 650 дка, трета категория в местността „Орта Борун”, имот № 147041, за който имот е отреден парцел 41 от масив 147 по картата за възстановената собственост на с. Красен, ЕКАТТЕ 39534, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 47 777 лв.

37. НИВА с площ от 24. 650 дка, трета категория в местността „Орта Борун”, имот № 147042, за който имот е отреден парцел 42 от масив 147 по картата за възстановената собственост на с. Красен, ЕКАТТЕ 39534, общ. Генерал Тошево, с пазарна стойност - 47 777 лв.

38. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 12173.8.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-52/01.04.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7. 500 дка, с начин на трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор 008024, с пазарна стойност - 14 537 лв.

39. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 12173.8.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-52/01.04.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 7. 501 дка, с начин на трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор 008025, с пазарна стойност - 14 539 лв.

40. АПАРТАМЕНТ № Б 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35064.501.2337.1.14, находящ се в гр. Каварна, общ. Каварна, с адрес на имота: гр. Каварна, п.к. 9650, ул. „Осма“, вх. Б, ет. 0 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35064.501.2337, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ по документ 32,65 кв.м., заедно с прилежащи части: мазе № 21 - с площ от 7,80 кв.м.; и 6,89 кв.м. ид.ч. от сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 35064.501.2337.1.34, под обекта - 35064.2337.1.40 и 35064.501.2337.1.41, над обекта-35064.501.2337.1.18, който обект по документ за собственост и одобрени инвестиционни проекти представлява: АПАРТАМЕНТ № Б1, находящ се в секция „Б“ на новострояща се сграда с апартаменти за сезонно ползване, магазини, фитнес, кафене, лекарски кабинет и подземен гараж, състояща се от две секции, на партерен етаж, със застроена площ от 32,65 кв.м., състоящ се от дневна, кухненски бокс, баня - тоалетна и входно антре, при съседи: коридор, лекарски кабинет, двор, стълбище и асансьор, заедно с прилежащо МАЗЕ № 21 с площ от 7,80 кв.м., при съседи: коридор, стълба, машинно помещение за асансьор, двор и рампа, заедно с 3,19 % ид.ч., равняващи се на 6,89 кв.м. от общите части на секция „Б“ от сградата и заедно с припадащите се на този апартамент 1. 45 % ид.ч. от земята, върху която е построен същият, съставляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.501.2337, находящ се в гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, кадастралната карта и кадастралните регистри, с пазарна стойност в завършен вид - 27 076 лв.

41. АПАРТАМЕНТ № А 52 на втори етаж, блок „Е“ в СПА жилищен комплекс „Уайт Коуст“, със застроена площ 62. 21 кв.м., с идентификатор 72693.154.33.7.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Топола, общ. Каварна, представляващ самостоятелен обект в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентификатор № 72693.154.33 по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, заедно с 0,74840 % ид.ч. от общите части на сградата, съответстващи на 9,62 кв.м. от общите части на сградата, както и заедно с 0,74840 % от правото на строеж, съответстващи на 9,62 кв.м. ид.ч. от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, съставляваща имот с идентификатор № 72693.154.33 по кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна, целият с площ от 4752 кв.м., с трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на ползване - ниско застрояване, при съседи за поземления имот: имоти с идентификатори: № 72693.154.31, 72693.154.32, 72693.154.1, 72693.154.15, заедно с прилежащото към апартамента ПАРКИНГ МЯСТО № 55, с площ от 20,46 кв.м. в сграда с идентификатор 72693.154.33.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Топола, общ. Каварна, при съседи: колони, зид и ПМ № 56, заедно с 0,24614% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, съответстващи на 3,17 кв.м., с описание на имота по архитектурен план, както следва: АПАРТАМЕНТ А52, в секция „Р“, находящ се на втори етаж, с площ от 62,21 кв.м., при съседи: апартамент № А40, стълбищна площадка, дворно място, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата, съответстващи на 9,62 кв.м. и от правото на строеж върху поземления имот и ПАРКИНГ МЯСТО № 55, разположено в секция „А“ на - 1 етож, с площ от 20,46 кв.м., при съседи: колони, зид и ПМ № 56, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата, съответстващи на 3,17 кв.м., с пазарна стойност - 51 589 лв.

42. СУМАТА от 27 860 лв. от продажба на лек автомобил, марка “Мерцедес”, модел “А180 ЦДИ”, рег. № ТХ 6266 НХ, № на рама WDD1690071J463564, № на двигател 64094030338604, дата на първа регистрация 04.05.2007 г., придобит с договор на 06.05.2007 г. от „Балкан Стар Аутомотив” ЕООД и продаден на 19.05.2011 г.

43. ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка “Фолксваген”, модел “Тигуан”, рег. № ТХ 7666 ХА, № на рама WVGZZZ5NZAW031021, № на двигател CBA636863, дата на първа регистрация 19.11.2009 г., придобит 09.12.2009 г., с пазарна стойност към настоящия момент — 26 000 лв.

44. СУМАТА от 188 786. 68 лв., преминала по банкова сметка *** № BG04 CECВ 9790 2405 5455 00, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

45. СУМАТА от 8 106. 21 лв., преминала по банкова сметка *** № BG67 CECВ 9790 1005 5455 00, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

46. СУМАТА от 2 214. 98 лв., преминала по банкова сметка *** № BG74 CECВ 9790 2405 5455 01, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

47. СУМАТА от 1 073. 96 лв., преминала по банкова сметка *** № BG47 CECВ 9790 2405 5455 02, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

48. СУМАТА от 34 887. 90 лв., преминала по банкова сметка *** № BG11 CECВ 9790 4405 5455 00, открита в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

49. СУМАТА от 20 лв., преминала по банкова сметка № BG47 CECВ 9790 1078 8119 00, открита на 12.03.2007 г. и закрита на 21.06.2013 г. в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр „Архзона“ ЕООД, ЕИК 124702098.

50. СУМАТА от 9. 78 лв., преминала по разплащателна сметка в евро № BG84 BPBI 7938 1453 2356 01, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

51. СУМАТА от 1 417. 97 лв., преминала по депозитна сметка в евро № BG12 BPBI 7938 2453 2356 02, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

52. СУМАТА от 206. 23 лв., преминала по банкова сметка *** № BG64 BPBI 7938 4053 2356 01, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

53. СУМАТА от 3 600 лв., преминала по банкова сметка *** № BG05 BPBI 7938 1053 2356 01, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

54. СУМАТА от 63 168. 25 лв., от които 63 086. 47 лв. вноски и усвоени лихви в размер на 81. 78 лв., преминала по банкова сметка *** № BG46 BPBI 7938 4453 2356 01, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

55. СУМАТА от 831. 23 лв., преминала по банкова сметка *** № BG39 BPBI 7938 2453 2356 01, открита и закрита в „Юробанк България” АД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

56. СУМАТА от 861 904. 62 лв., преминала по разплащателна сметка в лева № BG45 TTBB 9400 1509 0032 59, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 07.01.2005 г с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

57. СУМАТА от 275. 43 лв., преминала по депозитна сметка в лева № BG95 TTBB 9400 2509 0182 33, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 10.08.2006 г. и закрита на 10.10.2006 г., с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

58. СУМАТА от 1 284. 35 лв., преминала по депозитна сметка в лева № BG63 TTBB 9400 2509 0185 18, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 05.09.2006 г. и закрита на 17.12.2010 г„ с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

59. СУМАТА от 1 068. 14 лв., преминала по депозитна сметка в лева № ВG24 ТТВВ 9400 2509 0193 17, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 26.10.2006 г„ с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

60. СУМАТА от 7. 80  лв., преминала по депозитна сметка в лева № ВG39 ТТВВ 9400 2522 944 57, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 26.04.2007 г. и закрита на 17.12. 2010 г с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

61. СУМАТА от 1 589. 17 лв., преминала по депозитна сметка в евро № ВG73 ТТВВ 9400 2523 1134 08, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 08.08.2007 г. и закрита на 17.12.2010 г с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

62. СУМАТА от 127. 30 лв., преминала по депозитна сметка в евро № ВG89 ТТВВ 9400 2524 0313 22, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 18.03.2009 г. и закрита на 17.12.2010 г., с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

63. СУМАТА от 101. 70 лв., преминала по депозитна сметка в евро № ВG50 ТТВВ 9400 2524 0916 79, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 30.04.2009 г. и закрита на 17.12.2010 г., с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

64. СУМАТА от4 080. 03 лв., преминала по депозитна сметка в евро № ВС18 ТТВВ 9400 2524 1229 07, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 30.05.2009 г. и закрита на 20.05.2011 г., с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

65. СУМАТА от 203 281. 60 лв., преминала по спестовна сметка в евро № ВG69 ТТВВ 9400 4523 1075 92, открита в „СЖ Експресбанк” АД на 06.08.2007 г., с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

66. СУМАТА от 70 лв., преминала по разплащателна сметка № 5388251 /стар № 17140339609060/ в лева, открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

67. СУМАТА от 76 398. 52 лв., преминала по разплащателна сметка в евро № 15062888, открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

68. СУМАТА от 520. 37 лв., преминала по разплащателна сметка № 16076020 в щатски долари, открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

69. СУМАТА от 4 586. 33 лв., преминала по разплащателна сметка № 16301443 в щатски долари, открита в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

70. СУМАТА от 57 200 лв., преминала          по спестовен влог № 13465303 в лева,         открит в „Банка     ДСК”  ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********

71. СУМАТА от 720. 33 лв., преминала         по срочен депозит № 14404980 в евро,         открит в „Банка     ДСК”  ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

72. СУМАТА от 369. 49 лв., преминала по срочен депозит № 15084805 в евро, открит в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

73. СУМАТА от 219. 31 лв., преминала по срочен депозит № 160от 380480 в евро, открит в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

74. СУМАТА от 141. 90 ЛВ., преминала по срочен депозит № 16703965 в евро, открит в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Е.Л.И., ЕГН **********.

ОТНЕМА от Г.Ю.М., с ЕГН **********,***, имущество на стойност на обща стойност 137 254 лв. /сто тридесет и седем хиляди двеста петдесет и четири лева/, включващо:

1. АПАРТАМЕНТ № 1-2, на нулев етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.2.2, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 73. 12 кв. м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.2.1, под обекта: няма, над обекта: 72693.600.74.2.3, 72693.600.74.2.4, ведно с 23,63 % ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 2. 89 кв. м., придобит с нотариален акт № 4, том VIII, рег. № 4919, дело № 1086 от 28.10.2008 г. /вписан в СВ Каварна под № 139, том IХ, дело № 2792, вх. рег. № 4234/, поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за дарение на недвижим имот № 4, том V, рег. № 2211, дело № 398 от 20.08.2010 г. на Нотариус С. А. – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 2455, акт № 149, том VII, дело № 1155, с пазарна стойност в размер на 48 337 лв.

2. АПАРТАМЕНТ № 2-15, на втори етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.11, състоящ се от кухня-столова-дневна, две спални, коридор, WC, баня, две тераси и склад, със застроена площ 82. 67 кв.м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.10, под обекта: 72693.600.74.1.5, над обекта: 72693.600.74.1.17; СКЛАД № 15 с площ 2,94 кв.м., ведно с 4,5261 % ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 14. 22 кв.м., придобит с нотариален акт № 5, том VIII, рег. № 4920, дело № 1087 от 28.10.2008 г. /вписан в СВ Каварна под № 140, том IХ, дело № 1793, вх. рег. № 4235/, поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за дарение на недвижим имот № 3, том V, рег. № 2280, дело № 387 от 20.08.2010 г. на Нотариус С. А. – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 2454, акт № 148, том VII, дело № 1154, с пазарна стойност 54 651 лв.

3. ПРАЗНО МЯСТО с площ от 730 кв. м., представляващо парцел IX, в кв. 78, по плана на с. Божурец, общ. Каварна, одобрен със заповед № 1937/01.2005 г., изм. със заповед № 1389/21.09.2005 г., при граници на имота: север – улица, изток – парцел Х, запад парцел VIII, юг – скат, придобит с нотариален акт за дарение на поземлен имот № 126, том XIV, рег. № 6639, дело № 1470 от 27.12.2005 г. /вписан в СВ – Каварна, акт № 154, том XII, дело № 4596, вх. рег. № 7452/, с пазарна стойност 34 266 лв.

ОТНЕМА от Л.Ю.Г., с ЕГН **********,***, имущество на обща стойност 180 537 лв. /сто и осемдесет хиляди петстотин тридесет и седем лева/, включващо:

1. АПАРТАМЕНТ № 1-5, на първи етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.1, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 80. 09 кв. м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.2, под обекта: няма, над обекта: 72693.600.74.1.6; СКЛАД № 1 с площ 4,26 кв.м., ведно с 4,4595 % ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 14,01 кв.м., придобит с  нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 162, том VI, рег. № 4227, дело № 898 от 17.09.2008 г. /вписан в СВ Каварна под № 15, том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359/, поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 5, том V, рег. № 2282, дело № 399 от 20.08.2010 г. на Нотариус С.А. – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 2458, акт № 150, том VII, дело № 1156, с пазарна стойност в размер на 52 945 лв.

2. АПАРТАМЕНТ № 1-8, на първи етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.4, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 59. 67 кв. м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.3, 72693.600.74.1.5, под обекта: няма, над обекта: 72693.600.74.1.10, ведно с 3,2958 % ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 10,35 кв.м.,  придобит с  нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 162, том VI, рег. № 4227, дело № 898 от 17.09.2008 г. /вписан в СВ Каварна под № 15, том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359/, поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 5, том V, рег. № 2282, дело № 399 от 20.08.2010 г. на Нотариус С. А. – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 2458, акт № 150, том VII, дело № 1156, с пазарна стойност към в размер на 39 446 лв.

3. АПАРТАМЕНТ № 3-20, на трети етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.16, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 59. 67 кв.м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.15, 72693.600.74.1.17, под обекта: 72693.600.74.1.10, над обекта: 72693.600.74.1.22; СКЛАД № 20 с площ 2,67 кв.м., ведно с 3,2958 % ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 10,35 кв.м., придобит с  нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 162, том VI, рег. № 4227, дело № 898 от 17.09.2008 г. /вписан в СВ Каварна под № 15, том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359/, поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 5, том V, рег. № 2282, дело № 399 от 20.08.2010 г. на Нотариус С. А. – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 2458, акт № 150, том VII, дело № 1156,  с пазарна стойност в размер на 39 446 лв.

4. АПАРТАМЕНТ № 4-24, на четвърти етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.20, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена площ 55,65 кв.м., при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.21, 72693.600.74.1.19, под обекта: 72693.600.74.1.14, над обекта: 72693.600.74.1.26, 72693.600.74.1.24, 74693.600.74.1.25; СКЛАД № 24 с площ 2,10 кв.м., ведно с 3,0532 % ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 9. 59 кв.м., придобит с  нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 162, том VI, рег. № 4227, дело № 898 от 17.09.2008 г. /вписан в СВ Каварна под № 15, том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359/, поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 5, том V, рег. № 2282, дело № 399 от 20.08.2010 г. на Нотариус С. А. – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 2458, акт № 150, том VII, дело № 1156, с пазарна стойност в размер на 36 789 лв..

5. ДВОРНО МЯСТО с площ от 210 кв.м., представляваща част от УПИ № III, кв. 91 по плана на с. Топола, общ. Каварна, целият с площ от 821 кв. м., където собственика участва с 611 кв.м., при съседи: УПИ № V, УПИ № VI, скат, улица, придобит с нотариален акт за дарение на поземлен имот № 170, том XI, рег. № 6957, дело № 1599 от 15.11.2005 г. /вписан в СВ – Каварна, акт № 53, том XI, дело № 4117, вх. рег. № 6605, с пазарна стойност в размер на 11 911 лв.,

КАТО ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО В ТЕЗИ МУ ЧАСТИ КАТО НЕДОПУСТИМО.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 3690 от 18.06.2018 г. на  Ю.Г.И., подадена чрез адв. Г.А. за връщане, като недължимо внесена, на платената за въззивното производство държавна такса от 20 671,03 лв.

ОТМЕНЯ решение № 357/29.12.2017 г., постановено по гр.д. № 670/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд В ЧАСТИТЕ му, с които съдът:

ОСЪЖДА Ю.Г.И., с ЕГН **********,***5, да заплати държавна такса по сметка на Окръжен съд гр. Добрич е в размер на 41 342. 05 лв.

 ОСЪЖДА Е.Л.И., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса по сметка на Окръген съд гр. Добрич в размер на 118 187. 38 лв.

ОСЪЖДА Г.Ю.М., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса в размер на 5 490. 16 лв. по сметка на Добричкия окръжен съд.

ОСЪЖДА Л.Ю.Г.,  с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса в размер на 7 221. 48 лв. по сметка на Добричкия окръжен съд.

ОСЪЖДА Ю.Г.И., с ЕГН **********,***5, да заплати на ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ с БУЛСТАТ 131463734 разноски в размер на  2 414. 72 лв.

ОСЪЖДА Е.Л.И., с ЕГН **********,***, да заплати на ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ с БУЛСТАТ 131463734 разноски в размер на 6 903. 11 лв.

 ОСЪЖДА Г.Ю.М., с ЕГН **********,***, да заплати на ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ с БУЛСТАТ 131463734 разноски в размер на 320. 67 лв.

ОСЪЖДА Л.Ю.Г., с ЕГН **********,***, да заплати на ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ с БУЛСТАТ 131463734 разноски в размер на 843. 59 лв. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, гр. София да заплати на Ю.Г.И., с ЕГН **********,***5, сумата от 22 383,47 лв. – разноски за първоинстанционното производство за възнаграждения на вещи лица и за адвокатски хонорар и сумата от 69 484,50 лв. - сторени разноски за въззивното производство за държавни такси и адвокатски хонорар.

ОСЪЖДА на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, гр. София да заплати на  Е.Л.И., с ЕГН **********,***, сумата от 24 410 лв. – разноски за първоинстанционното производство за възнаграждения за вещи лица и за заплащане на адвокатски хонорар и сумата от 59 093,69 лв. - разноски за въззивното производство за заплащане на държавна такса.

ОСЪЖДА на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, гр. София да заплати на Г.Ю.М., с ЕГН **********,*** сумата от 2 745,08 лв., представляваща сторени разноски във въззивното производство за заплащане на държавна такса.

ОСЪЖДА на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, гр. София да заплати на Л.Ю.Г., с ЕГН **********,*** сумата от 3 610,74 лв., представляваща сторени разноски във въззивното производство за заплащане на държавна такса.

ОСЪЖДА на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, гр. София да заплати на Е.Л.И., с ЕГН **********,***, Г.Ю.М., с ЕГН **********,*** и Л.Ю.Г., с ЕГН **********,*** сумата от 7 000 лв., представляваща разноски за заплащане на адвокатски хонорар за въззивното производство.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните и при условията на чл.280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: