ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

435

гр. Варна,  07.07.2014 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на 07юли 2014 г. в следния състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

              ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П. в. ч. гр. д. № 246 по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на Д.В.В., чрез адв. Д. П. ***, за поправка на допуснати в текста и в диспозитива на Определение № 314/15.05.2014 г., постановено по в. ч. гр. д. № 246/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, очевидни фактически грешки, изразяващи се в: 1) пропуск да се посочи в мотивите на определението, че сумата за сторени разноски се дължи „разделно”, така както е приел и съдът в мотивите си, както и 2) погрешно изписване на номера на гражданското дело, водено пред Варненски окръжен съд, като вместо правилното „гр. д. № 854/2013 г.”, е изписано погрешното „гр. д. № 855/2013 г.” или „гр.д.№ 856/2013 г.”.

От насрещната страна, отговор е подал единствено „ХипоКредит” АД, който е изразил становище за уважаване на молбата.

Съгласно разпоредбата на чл. 247 от ГПК, съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Няма спор в съдебната практика, че посочената разпоредба намира приложение и по отношение на определенията, след като нормата на чл. 246 от ГПК /правилото за неоттегляемост/ важи и за тях.

Съдът съобрази следното:

Молбата е частично основателна.

За да е налице очевидна фактическа грешка по смисъла на чл. 247, ал. 1 ГПК, е необходимо да е налице несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в текста на съдебния акт.

І. В случая това не е налице по отношение на искането за добавяне в диспозитива на определението на думата „разделно”.

Когато отговорността на страните се реализира при условията на солидарност, съдът е длъжен да посочи това изрично, понеже този въпрос е от значение за правилното приложение на закона, като се вземе предвид претендираното от ответника или от ищеца материалноправно положение, т.е. въпросът е относим към правилността на съответния съдебен акт. И обратно – непосочването означава, че отговорността им е при условията на разделност. В този смисъл ВАпС не е постановил диспозитив в противоречие с формираната от него воля, изразена в мотивите на акта.

ІІ. По отношение на номера на делото на ВОС -  молбата е основателна. Грешката е техническа и следва да бъде отстранена по реда на чл. 247 от ГПК.

Принципно не представляват ЯФГ, респективно не подлежат на отстраняване по реда на чл. 247 ГПК допуснатите в мотивите на решението неточности или грешки, които са без правно значение, тъй като мотивите отразяват само изводите на съда, въз основа на които е постановено решението/определението. Доколкото, обаче безспорно е налице несъотвествие между формираната от съда воля относно номера на делото, както частично в мотивите, така и в част от диспозитива, т.е. в решението като цяло, следва да се приеме, че по изключение е допустимо да се извърши поправка на очевидна фактическа грешка и в мотивите на решението, каквато е съдебната практика на ВКС, видно от Решение № 38/01.02.2012 г., по гр.д. № 343/2011 г., на I г.о., постановено по реда на чл. 290 ГПК; Решение № 16/18.01.2012 г., по гр.д. № 870/2010 г., на III г.о.; Решение № 63/30.07.2009 г., по т.д. № 586/2009 г., на II т.о.; Решение № 36/09.03.2010 г., по гр.д. № 5659/2007 г., на I г.о. и други.

С оглед гореизложеното, навсякъде в мотивите на определението и в неговия диспозитив погрешно изписаното „гр. д. № 855/2013 г.” или „гр. д. № 856/2013 г.” следва да се чете като „гр. д. № 854/2013 г.”.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА, на основание чл. 247, ал. 1 от ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и в диспозитива на Определение № 314 от 15.05.2014 г., постановено по в. ч. гр. д. № 246/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, като навсякъде в текста „гр. д. № 855/2013 г.” или „гр. д. № 856/2013 г.” ДА СЕ ЧЕТЕ като „гр. д. № 854/2013 г.”.

 

ОТХВЪРЛЯ молбата по чл. 247 ГПК на Д.В.В. за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Определение № 314 от 15.05.2014 г., постановено по в. ч. гр. д. № 246/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, чрез добавяне на думата „разделно”.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.