О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

397

 

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание на …12. 06.2015г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№246/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

         Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК, образувано пред ВАпС след изпращането му по реда на чл.23, ал.3 от ГПК с определение №282/14.05.2015г., постановено по ч.гр.д.№2491/15г. по описа на ВКС, ІІІ гр.о.

Подадена е частна жалба вх.№3865/21.06.2013г. от М.Д.Д. против определение №626/04.06.2013г., постановено по гр.д.№964/11г. по описа на Пернишки окръжен съд, в частта му, с която делото, след като е прекратено пред ПОС, е изпратено за разглеждан по подсъдност на Пернишки районен съд. В жалбата се твърди, че обжалваното определение е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него поста -новено друго, с което делото се  изпрати по подсъдност на Софийски районен съд.

Въззиваемата Й.Б.М., редовно уведомена, не е депози -рала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.  

Производството пред ПОС е образувано /след изпращането му по реда на чл. 23, ал.3 от ГПК с определение №1986/03.11.2011г., постановено по ч.гр.д.№ 3726/11г. по описа на САпС/ по предявени на 11.01.2011г. искове с пр.осн. чл.45 от ЗЗД от М.Д.Д. против Й.Б.М. за осъж - дане на ответницата да заплати на ищеца сумата от 100 000лв., представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди и сумата от 300 000лв., представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди, подробно индивидуализирани в исковата молба и уточняващата молба към нея от 12.12. 2011г.

С молба от 21.05.2013г., депозирана пред първоинстанционния съд преди първото по делото о.с.з., ищецът е посочил, че изменя размера на исковете си както следва: искът за присъждане на обезщетение за причинени му имуществе - ни вреди предявява като частичен - за сумата от  24 550лв., искът за присъждане на обезщетение за причинени му неимуществени вреди предявява също като частичен за сумата от 24 550лв.

С определение №626/04.06.2013г. ПОС е допуснал исканото изменение и с обжалваната част от определението е изпратил делото за разглеждане по под -съдност на Пернишки районен съд, като е прекратил производството пред себе си.

Съобразно допуснатото изменение в размера на исковете, след което и двата иска са частични с цена всеки под 25 000лв., родово компетентен да се произне -се по същите като първа инстанция на осн. чл.103, вр. чл.104 от ГПК е районен съд.В настоящия случай обаче, доколкото постоянният адрес на ответницата по исковете Й.Б.М. *** /съгласно посоченото в ис -ковата молба/, то местно компетентният районен съд на осн. чл.105 от ГПК е Районен съд-София, а не Районен съд-Перник, на когото делото е било изпрате -но с обжалваното определение.Предвид горното и същото следва да бъде отме -нено в посочената част и вместо него постановено друго, с което делото се изпати по подсъдност на Софийски районен съд.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ  определение №626/04.06.2013г., постановено по гр.д.№964/11г. по описа на Пернишки окръжен съд, в частта му, с която делото е изпратено за разглеждане по подсъдност на Пернишки районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ИЗПРАЩА делото за разглеждане на родово и местно компетентния да се произнесе като първа инстанция по предявените искове от М.Д.Д. против Й.Б.М. съд, а именно Софийски районен съд.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: