О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№377

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 11.06.2019 г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 246/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от И.М.П. чрез процесуалния му представител адв. И.А. *** срещу определение № 334/18.02.2019 год по в.гр.д. № 151/2019 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане жалба нх.№ 12361/03.12.2018 год срещу постановление от 20.11.2018 год по изп.д. № ….. на ЧСИ Н.Г., с което е отложен насрочения за 21.11.2018 год въвод във владение. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което жалбата му бъде уважена.

В постъпилия отговор от О.М.Д. е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Изпълнителното производство е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден в полза на взискателката срещу К.Й.П. за предаване владението на недвижим имот. В деня на въвода съдебният изпълнител намерил в имота жалбоподателя, който заявил самостоятелни права отпреди завеждането на иска, решението по който се изпълнява. Поради това и на осн. чл. 523 ал.2 от ГПК съдебният изпълнител отложил въвода, като дал указания на третото лице, че може да поиска спиране на изпълнението от районния съд по реда на чл. 524 от ГПК.

Спирането на въвода в хипотезата на чл. 524 от ГПК служи като обезпечение по иска, който третото лице има право да предяви за установяване на правата си, но не по-късно от една седмица след като искането му бъде уважено. Независимо от това дали третото лице се е възползвало от тази възможност, респ. какво е решението на районния съд по искането за спиране на изпълнението, то разполага и с друга процесуална възможност, а именно – да обжалва въвода във владение на осн. чл. 435 ал.5 от ГПК, а ако срокът за обжалване бъде пропуснат, третото лице може да потърси защита чрез предявяване на владелчески иск. Следователно и в двата случая защитата на третото лице е по исков ред, защото в рамките на изпълнителното производство съдебният изпълнител не е компетентен да се произнася по материалните права на страните.

Що се отнася до обжалването по чл. 435 ал.5 от ГПК, то касае защитата на третото лице при вече осъществен въвод във владение, но дори и тогава то все пак ще трябва да установи правата си по исков ред. Това е така, защото нито определението по чл. 524, нито това по чл. 435 ал.5 от ГПК имат силата на присъдено нещо по отношение на тези права. Самото постановление за отлагане на въвода не подлежи на самостоятелно обжалване.

Частният жалбоподател е допуснал смесване на основанията по ал.5 и по ал.4 на чл. 435 от ГПК. Насочването на изпълнението по смисъла на ал.4 означава, че срещу лицето са предприети действия на принудително изпълнение, а протоколът за отлагане на въвода не представлява такова действие. Ето защо и на това основание жалбата му се явява недопустима.

Наред с всичко казано, както правилно е отбелязано в мотивите на обжалваното определение, частната жалба се явява и просрочена, защото жалбоподателят е присъствал при съставянето на протокола на съдебния изпълнител от 20.11.2018 год.

Поради изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 334/18.02.2019 год по в.гр.д. № 151/2019 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане жалба нх.№ 12361/03.12.2018 год срещу постановление от 20.11.2018 год по изп.д. № …. на ЧСИ Н. Г., с което е отложен насрочения за 21.11.2018 год въвод във владение.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.