ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 322

 

                                    31.05.2017 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на  31. 05.2017 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова     

                  Мария Маринова                                   

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 247 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК, вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано по частна жалба на А.В.В. против разпореждане № 9988 от 05.12.2016 г., постановено по в.гр.д. № 3380/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната частната му жалба вх.№ 33206/01.12.2016 г., против разпореждане № 9549/21.11.2016 г. на ВОС, постановено по същото дело.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност – незаконосъобразност и необоснованост на обжалвания съдебен акт, като е молил за отмяната му и за уважаване на искането му за издаване на удостоверение за пълномощника му по чл.32, т.2 от ГПК.

Лицата на насрещната страна – К. и Д. К. не са подали отговор на жалбата.

Съдът, след преценка на документите по преписката на окръжния съд и като съобрази доводите на жалбоподателя, намира следното:

При липсата на данни по преписката за датата на връчване на съобщението за обжалваното разпореждане на окръжния съд, се налага извода, че подадената частна жалба е подадена в срока по чл.275 от ГПК. Тя изхожда от надлежна страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, редовна е (жалбоподателят е освободен от внасяне на държавна такса по делото с определение от 16.04.2014 г., видно от служебно извършената справка от портала за достъп до съдебни дела) и допустима, а след като я разгледа по същество съдът я намира за неоснователна по следните съображения:

С обжалваното разпореждане № 9988/05.12.2016 г. по в.гр.д. № 3380/2013 г., Варненският окръжен съд е върнал частната жалба вх.№ 33206/01.12.2016 г., подадена от А.В. срещу разпореждане № 9549/21.11.2016 г., постановено по същото дело, с което е оставено без уважение искане на настоящия жалбоподател  по молба вх. 31958 от 18.11.2016 г. за издаване на удостоверение.

Съгласно разпоредбата на чл. 274, ал.1 ГПК, която съгл.чл. 279 от ГПК намира съответно приложение и към разпорежданията на съда, срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби: 1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и 2. в случаите, изрично посочени в закона.

В случая, върната от окръжния съд частна жалба е била насочена срещу акт на съда – разпореждане от 21.11.2016 г., с което е отказано издаване на поискано удостоверение. Отказът на съда да издаде удостоверението не е от изрично посочените в закона като подлежащи на обжалване актове и не прегражда по-нататъшното развитие на делото, поради което и не попада в хипотезите на чл. 274, ал.1 от ГПК и не подлежи на обжалване. Затова и правилно окръжният съд е върнал частната жалба с обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане. Последното е мотивирано и постановено в съответствие с процесуалния закон, поради което и оплакванията в тази връзка са неоснователни. Останалите оплаквания в частната жалба са свързани по същество с отказа на съда да издаде исканото от А.В. удостоверение и не могат да бъдат обсъждани в настоящото производство, което има за предмет правилността на разпореждането за връщане на жалбата.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 9988 от 05.12.2016 г., постановено по в.гр.д. № 3380/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ