ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№310

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    11.062018 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 247/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.А. *** чрез назначения особен представител адв. Н.Н. ***, срещу определение № 906/12.04.2018 год по в.ч.гр.д. № 581/2018 год на Окръжен съд Варна, с което е прекратено производството по делото поради просрочие на жалба вх.№ 2111/19.02.2018 год по описа на ЧСИ Х. Г. с рег.№…, срещу разпореждане от 31.01.2018 год по изп.д. № 36/2017 год на съдебния изпълнител за връщане на жалба вх.№ 199/04.01.2018 год срещу постановлението от 16.11.2017 год за разноските. Към частната жалба е приложено в оригинал съобщение изх.№ 01153/31.01.2018 год по изп.д. № 20178920400036 на ЧСИ Х. Г., връчено на 09.02.2018 год на длъжника чрез адв. Н.Н.. Твърди се, че този екземпляр от съобщението, който е предаден на страната отразява действителната дата на връчване на съобщението, а не приложеното към делото фотокопие на л.371, с отразена дата 08.02.2018 год. Предвид горното, частният жалбоподател счита, че частната жалба е подадена в срок и моли определението за прекратяване на производството да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Постъпилият отговор от „Е.н“ ЕООД чрез процесуалния му представител адв. Д.Т. съдържа становище за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на определението. Изразено е предположение, че датата  на приложеното към жалбата съобщение вероятно е изписана от особения представител на длъжника и не отразява действителния момент на връчването.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдът е изградил изводите си относно спазването на преклузивния срок за обжалване на разпореждането на съдебния изпълнител въз основа на представеното по делото фотокопие от съобщението, с което това разпореждане е връчено на особения представител на длъжника. С оглед отразената в него дата връчването е извършено на 08.02.2018 год, а срокът за обжалване е изтекъл на 15.02.2018 год- четвъртък. Частната жалба е изпратена по пощата на 16.02.2018 год- петък и се явява просрочена. Междувременно не е имало основание за спиране на срока.

В приложения към частната жалба оригинален екземпляр от същото съобщение обаче е отразена дата на връчване 09.02.2018 год. В този случай би трябвало да се приеме, че срокът за обжалване изтича на 16.02.2018 год и е спазен с подаване на частната жалба по пощата.

Съгласно чл. 44 ал.1 от ГПК връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението. Единият екземпляр от съобщението трябва да остане у адресата, а другият да се върне и приложи към делото. Двата екземпляра трябва да са с идентично съдържание, каквото в случая не е налице.  

Първоинстанционният съд е нямал на разположение това доказателство, поради което при тези данни правилно е приел, че частната жалба, подадена по пощата на 16.02.2018 год е просрочена. Въпреки това настоящият състав намира, че колебанието относно действителната дата на връчване трябва да се разреши в полза на страната, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено и делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 906/12.04.2018 год по в.ч.гр.д. № 581/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.