ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№349

 

_12_.06.2017 г., гр. Варна

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _12_.06. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.248 по описа за 2017 година:

 

 

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА вх.№ 2098/07.04.2017 год. по описа на ВАпС, подадена от А.В.В. ***, срещу РАЗПОРЕЖДАНЕ № 2738/28.03.2017 год. на ОС Варна по в.ч.гр.д. 3380/2013 год., с което е уведомен, че за негов процесуален представител е назначен адв. С.П.Георгиев и няма процесуална възможност той да бъде сменен.

В жалбата се излага, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като адв. Г. няма адвокатски права от началото на 2017 год. Иска се и издаване на съдебно удостоверение за провеждане на свиждания в Затвора – гр. Варна.

Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:

Обжалваното разпореждане не е сред актовете, подлежащи на обжалване пред по-горна инстанция, съобразно чл. 274, ал.1 ГПК, поради което производството по него е недопустимо и подлежи на прекратяване.

Освен това, от преписката към частното дело се установява, че г-н А.В. има определен нов процесуален представител – адв. С. Д..

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството ПО ЧАСТНА ЖАЛБА вх.№ 2098/07.04.2017 год. по описа на ВАпС, подадена от А.В.В. ***, срещу РАЗПОРЕЖДАНЕ № 2738/28.03.2017 год. на ОС Варна по в.ч.гр.д. 3380/2013 год., с което е уведомен, че за негов процесуален представител е назначен адв. С.П. Г. и няма процесуална възможност той да бъде сменен.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страната.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: