Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

83

 

гр.Варна,   01   .06.2015 г.

 

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на първи юни, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в състав:

                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                        М. МАРИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 249 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

           

Производството е образувано по подадена частна жалба от пълномощника на представляващия „ОМВ Б”ООД срещу решение № 5/13.01.2015 г. на Окръжен съд-Силистра, с което е потвърдено разпределение на суми по изп.дело № 20138340400151 по описа на ЧСИ с рег.№ 834 на КЧСИ и район на действие Окръжен съд-Силистра, предявено с протокол на 20.11.2014 г. в частта, с която са редуцирани направените разноски до размер на 5441.10 лева. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

С определение № 178/10.03.2015 г. по ч.гр.д.№ 114/2015 г. Варненският апелативен съд е прекратил производството по образуваното по частната жалба дело и го е върнал за произнасяне по реда на чл.247 от ГПК.

С решение № 47/24.03.2015 г. Окръжен съд-Силистра се е произнесъл, като е отхвърлил молбата по чл.247 от ГПК.

Срещу постановеното решение е подадена частна жалба, в която се съдържа искане за произнасяне по съществото на спора, предмет на първоначалната частна жалба.

Като взе предвид мотивите на съда, че въпреки грешката в тълкуване на волята на ЧСИ, в случая не става дума за допусната от съда явна фактическа грешка, а до неправилно формирана от него воля, настоящата инстанция приема, че правилно - с решение № 47/24.03.2015 г. Окръжен съд – Силистра, е отхвърлил молбата по чл.247 от ГПК. Решение № 47/24.03.2015 г., постановено по реда на чл.247 от ГПК следва да бъде потвърдено.

Пропускът на съда следва да бъде поправен по пътя на инстанционния контрол, поради което предмет на разглеждане следва да бъде и жалбата срещу решение № 5/13.01.2015 г., по която настоящата инстанция дължи произнасяне.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че с протокол за разпределение от 20.11.2014 г. по изп.дело № 20138340400151 в полза на първоначалния взискател по делото „ОМВ Б” ООД е призната сумата от 5441.10 лева за адвокатско възнаграждение.

Безспорен по делото е фактът, че жалбоподателят е първоначален взискател по изпълнителното дело, по което е направено искане за присъждане на адвокатско възнаграждение в общ размер на 17238.91 лева по фактура № 288/12.07.2013 г. за сумата от 4200 лева и фактура № 333/1.10.2014 г. за сумата от 13038.91 лева.

При постановяване на акта за разпределение, ЧСИ не е изложил мотиви, обосноваващи преценката му за частично присъждане на претендираното адвокатско възнаграждение, нито обосновка в подкрепа на извода за присъждане на посочения размер.

При определяне на размера на адвокатското възнаграждение за осъществяване на процесуално представителство и защита в изпълнителното производство е необходимо да се съобразят разпоредбите на Наредба № 1/9.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения, чл.36 ЗА и чл.78 от ГПК, както и тяхното тълкуване с ТР № 6/2012 г. на ОСГК на ВКС на РБ. При определянето на този размер следва да се изхожда както от материалния интерес, така и от фактическата и правна сложност на делото.

Като не е сторил това, ЧСИ е постановил незаконосъобразен акт. Решението на Окръжен съд-Силистра, с което е потвърдено разпределението в обжалваната част следва да бъде отменено, а делото – върнато на ЧСИ за ново произнасяне по искането за редуциране на разноските, направени от жалбоподателя.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                                               Р       Е       Ш      И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 47/24.03.2015 г. по в.гр.д.№ 6/2015 г. на Окръжен съд-Силистра, постановено по реда на чл.247 от ГПК.

ОТМЕНЯВА решение № 5/13.01.2015 г. по в.гр.д.№ 6/2015 г. на Окръжен съд-Силистра и ВРЪЩА ДЕЛОТО на ЧСИ с рег.№ 834 на КЧСИ и район на действие Окръжен съд-Силистра за ново произнасяне по направеното искане за редуциране на адвокатското възнаграждение, претендирано от „ОМВ Б” ООД, предявено с протокол от 20.11.2014 г. по изп.дело № 20138340400151.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1                 2.