О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

344/08.06.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 08 06.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№249/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „Вистамар”ООД, гр.Бургас, представлявано от управителя К.. С.., чрез процесуалния представител адв.Ж.Я., против определение №866/29.03.2017г., постановено по гр.д.№806/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставено без уважение възражението на ответника „Вистамар”ООД за прекратяване на производството по отношение на същия и изпращането му по компе- тентност на Окръжен съд Бургас.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същите подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се уважи направеното от жалбоподателя възражение за местна неподсъдност на спора по отношение на същия предвид седалището му в гр.Бургас.

Въззиваемата страна „Джи Ви Си Комодитис Инк” - дружество, регистрирано съгласно законите на Република Маршалови острови, с адрес на управление Trust Company Complex, Ajeltake Island, Majuro, the Marshall Islands, представлявано от Владимирс Пузирьовс, редовно уведомено чрез процесуалния представител адв. М. П., не е депозирало отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице и против подлежащ на обжалване акт.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по гр.д.№806/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя- вени от „Джи Ви Си Комодитис Инк” против „Вистамар”ООД, гр.Бургас и „Сени”ЕООД гр.Варна искове за осъждане на ответниците да му заплатят първият сумата от 111 944, 97 щ.д., а вторият сумата от 26 822, 32 щ.д., ведно със законните лихви върху главниците, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателно- то изплащане, представляващи обезщетение за причинените на ищеца имуществени вреди в резултат от недобросъвестно упражнени процесуални права, довели до незаконосъобразен арест на моторен кораб „Катя”, собственост на ищеца, в приста -нище Констанца, Румъния за периода 17.11.2015г.-11.12.2015г.

В исковата молба и уточняващите такива към нея от 20.05.2016г. и 02.03.2017г. /депозирани след оставяне на производството без движение с дадени указания на ищеца за отстраняване нередовностите на исковата молба/ ищецът излага, че е соб - ственик на м/к „Катя”, плаващ под флага на Того, регистриран като корабособственик в корабния регистър на Того.На 12.11.2015г. като корабособственик е сключил с „Юнитрейд Инвестмънт Лимитед”, Маршалови острови като чартьор договор за беърбоут чартър на кораба за срок от 14.11.2015г. до 07.06.2020г. с определена месечна наемна цена в размер от 27 000 щ.д.„Юнитрейд Инвестмънт Лимитед” е сключило с „Астромар”ООД договор за менажиране на кораба с договорено въз -награждение за корабния мениджър в размер на 7 500 щ.д. месечно.На 13.11.2015г. корабът е пристигнал в пристанище Констанца, където е било извършено предаване- то му на чартьора.

На 17.11.2015г. е подадено до пристанището заявление за отплаване на кораба, което е било отказано, като е връчен акт за задържане от 14.11.2015г., издаден от капитана на пристанище Констанца по искане на първия ответник.На 18.11.2015г. първият ответник е подал молба до Окръжен съд Констанца за обезпечителен арест на кораба като обезпечение на бъдещия му иск против „Индивидуъл Технолоджи СА”-дружество, което е бивш собственик на кораба.На 18.11.2015г. съдът по дело №7345/118/2015г. е допуснал предварителен арест на кораба до окончателното му произнасяне по молбата.С допълнителна молба по делото „Вистамар”ООД е консти -туирало като ответници по делото „Шипинг Лоджистик СА”-дружество, бивш беърбоат чартьор на кораба/както и дружество, длъжник по облигационните отношения, предмет на бъдещия иск на „Вистамар”ООД, чието обезпечение се претендира чрез ареста на кораба/, както и „Джи Ви Си Комодитис Инк” като настоящ собственик.На 02.12.2015г. „Сени”ООД е встъпило като страна по същото дело против тримата ответници с искане корабът да бъде арестуван и като обезпечение на негов бъдещ иск против „Шипинг Лоджистик СА”.С определение №759/03.12.2015г. съдът по дело №7345/118/2015г. е допуснал безсрочен арест на кораба като обезпечение на бъдещите искове на „Вистамар”ООД и „Сени”ЕООД против „Шипинг Лоджистик СА”. На 08.12.2015г. „Джи Ви Си Комодитис Инк” е внесло банкова гаранция в размер на 15 000 евро за „Вистамар”ООД и в размер на 50 000 евро за „Сени”ЕООД с цел замяна на обезпечителната мярка.С определение №797/11.12.2015г. съдът по дело №7345/118/2015г. е допуснал замяна на ареста на кораба с представените от ищеца банкови гаранции и същата вечер корабът е отплавал от Констанца.

С определение  от 07.03.2016г. Апелативният съд в Констанца е отменил изцяло като назаконосъобразен ареста на кораба/прието е, че доколкото след 14.11.2015г., т.е. и към момента на подаване на молбата пред съда за допускане на обезпечение, корабът не е в експлоатация от „Шипинг Лоджистик СА”-дружество, бивш беърбоат чартьор на кораба/действието на неговия договор е прекратено/ и длъжник по обли -гационните отношения, то й арестът на кораба/като ограничаване на експлоатацията му/, който има нов собственик, както и нов беърбоат чартьор, който експлоатира кораба, не може да послужи като обезпечение на бъдещите искове против  „Шипинг Лоджистик СА”, който вече не го експлоатира.

Твърди, че ответниците са знаели към момента на подаване на молбата от 14.11. 2015г. до пристанището в Констанца и към момента на подаване на молбата до съда на 18.11.2015г. и съответно към 02.12.2015г., че корабът има нов собственик и нов беърбоат чартьор, съответно, че не се експлоатира вече от техният длъжник „Шипинг Лоджистик СА” и съответно, че не може неговият арест да служи като обезпечение на исковете им, но въпреки това са поискали и е било допуснато да бъде извършен арест на кораба за посочения период, от който ищецът претърпял процесните вреди, включващи неполучено възнаграждение по договора за беърбоут чартър, поетите от него дневни разходи по договора за корабен мениджмънт, разходи за гориво, дис -бурсментски разходи в пристанището, разходи за адвокатска защита и договорна лихва върху внесената гаранция до освобождаването й.

Видно от изложеното е, че ищецът поддържа, че е претърпял процесните имущес- твени вреди от твърдените, че са недобросъвестно упражнени/т.е. с цел да бъдат увредени правата на ищеца/ от ответниците процесуални права по воденото по техни молби производство по дело №7345/118/2015г. на Окръжен съд Констанца, по което е бил допуснат арест на кораба, собственост на ищеца, впоследствие отменен като незаконосъобразен с акт на Апелативен съд Констанца.Тази отговорност по естес -твото си е деликтна.Доколкото се поддържа, че вредите произтичат от недобро -съвестно упражнените от ответниците в съвместно инициирано от тях производство /започнало по молба на първия от 18.11.2015г., в което вторият е встъпил като ищец на 02.12.2015г./ процесуални права, довели до вредоносния резултат - загуби от за -държането на кораба/окончателното постановено с един и същ акт в полза на двамата, като по отношение на предварителния арест претендираните от ищеца вредите са отграничени само до първия ответник, а тези по окончателния за периода от 03.12.2015г. до 11.12.2015г. се претендират по равно/, т.е., че противоправното деяние е извършено съвместно от тях, следва да се приеме, че е налице хипотезата на чл.215, т.2 от ГПК като исковете почиват на едно и също основание и могат да се разгледат в едно производство.На осн. чл.116 от ГПК с подаване на исковата молба ищецът е упражнил правото си на избор и е предявил исковете по седалището на един от ответниците по иска-„Сени”ЕООД, гр.Варна.В срока за отговор по чл.131 от ГПК с подадения отговор на исковата молба „Вистамар”ООД е направил възражение за месна неподсъдност на спора по отношение на същия на осн. чл.105 от ГПК, т.к. седалището му е в гр.Бургас.По изложените по-горе съображения съдът приема, че на осн. чл.116 от ГПК ВОС е местно компетентен да разгледа производството и по исковете против „Вистамар”ООД.Предвид горното и направеният отвод за местна неподсъдност по отношение на същия е неоснователен и следва да бъде оставен без уважение.Постановеното в този смисъл обжалвано определение следва да бъде потвърдено.      

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №866/29.03.2017г., постановено по гр.д.№806/16г. по описа на ВОС.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: