РЕШЕНИЕ№7

гр.Варна,26.01.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Славов ч.гр.д.№ 25/15г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от СНЦ „Стопанска камара-Шумен”, гр. Шумен, представлявано от председателя на УС и подадена чрез процесуален представител – адв. Ст. О. от ШАК, против решение от 19.12.14г., постановено по ф.д. № 24/93г. на ШОС, в частта му, с която е отказано вписване на промени в устава на сдружението, а именно: допълване на чл. 11 с нова т. 4, допълване на чл. 21, ал. 1 с израза „изпълнителен директор”, създаване на нов чл. 24а с правомощията на изпълнителния директор и допълване на чл. 25, ал. 1 с израза „изпълнителен директор”, както и промяна в представителството на сдружението, като същото се управлява и представлява и от изпълнителния директор Н. Христов Николов. В частната жалба се поддържа, че решението в обжалваната му част е неправилно, тъй като противоречи на материалния закон и представлява недопустимо стестнително тълкуване на нормата на чл. 20, т. 6 от ЗЮЛНЦ. Поддържа се, че сдруженията самостоятелно и свободно определят вида и правомощията на органите си на управление и по отношение на същите не е въведено нормативно ограничение относно това какви могат да бъдат тези органи. В тази връзка се счита, че въвеждането на непредвидения в ЗЮЛНЦ орган „изпълнителен директор” не противоречи на императивни правила на закона и е достатъчно наличието на решение на ОС и промяна на устава му в тази насока. Извлича се аргумент за тезата и наличието на друг, непредвиден в закона факултативен орган – контролен съвет. Оспорва се извода на съда, че вписването на орган с наименование „изпълнителен директор” на СНЦ би довело до заблуждение относно вида, предмета и целите на сдружението, тъй като такъв орган е характерен за търговските дружества. Сочи се, че такъв орган е предвиден не само за търговски дружества, но и кооперации и особено – при фондации. Отделно от това, възможността СНЦ да извършва и стопанска дейност, не влиза в противоречие с идеалните цели на сдружението. Твърди се, че вписването на фигурата на изпълнителен директор в регистъра на сдруженията е широко въведена практика на окръжните съдилища, за което обстоятелство е представено едно решение на ВтОС и три устава на други СНЦ – Стопанска камара-Кюстендил, Плевен, Разград.

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване, в рамките на установения преклузивен срок и при удовлетворяване изискванията за надлежна представителна власт. За да се произнесе по съществото й, съдът взе предвид следното:

Производството за вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на ЮЛНЦ /по арг. от чл. 18, ал. 4 вр. ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗЮЛНЦ/ е започнало по заявлението от 08.12.14г. на посочения като изпълнителен директор на сдружението Н. Николов с искането за вписване на освобождаването на досегашните членове на УС и на КС и вписване на новите членове на посочените два органа на сдружението; за вписване на изменения и допълнения на устава съгласно решението на ОС от 08.09.14г., като конкретизацията им е станала чрез представения към заявлението екземпляр на устава, и промяна в управлението и представителството на сдружението. Към заявлението са били представени и доказателства за осъществена процедура по вземане решение от УС за свикване на ОС, за предварително оповестяване на поканата и дневния ред на ОС, протокол за проведеното на 08.09.14г. ОС с взетите решения, списъка на общия брой на членовете на сдружението, както и на присъствалите на проведеното на 08.09.14г. ОС, протокол от заседание на УС за избор на председател и изпълнителен директор, свидетелства за съдимост и образци от подписите и декларации от лицата, натоварени с представителството на сдружението.

Следва да се посочи, че в съдържанието на екземпляра на устава, представен на регистърния съд с горното заявление /л. 200-207 от фирменото дело/ е отразена редакцията на чл. 19, ал. 1 с посочено изменение от ОС на 16.12.09г., предвиждаща избора на УС от ОС, броя на членовете му и мандата им, както и правомощията на УС да избира от своя състав председател, а по предложение на последния – УС да може да избира зам. председател и изпълнителен директор, за който е посочено, че може да не е член на сдружението. В тази връзка настоящият състав на съда установи, че промените в устава на сдружението, приети с решение на ОС от 16.12.09г., са били заявени със заявление от 22.03.10г. /л. 130 от делото/, но това заявление не е включвало вписването на промяната на текста на чл. 19, ал. 1 от устава, касаеща въвеждането на изпълнителен директор и негови правомощия /а обстоятелствата относно видовете органи на управление и техните правомощия са част от задължителното съдържание на устава по арг. от чл. 20, т. 6 и т. 8 от ЗЮЛНЦ, чието вписване е задължително – чл. 18, ал. 1, т. 1 от същия закон/.

Конкретизацията на заявлението от 08.12.14г. относно съдържанието на искането за вписване на промени в устава на сдружението, е станало чрез препращане към съдържанието на решението на ОС от 08.09.14г. и представения екземпляр от устава. От протокола на ОС от посочената дата, в т. 3 са изброени приетите изменения и допълнения на устава - допълване на чл. 11 с нова т. 4, допълване на чл. 21, ал. 1 с израза „изпълнителен директор”, създаване на нов чл. 24а с правомощията на изпълнителния директор и допълване на чл. 25, ал. 1 с израза „изпълнителен директор”, както и промяна в представителството на сдружението, като същото се управлява и представлява и от изпълнителния директор. Тези промени обаче не съдържат въпросите, свързани с компетентния орган на сдружението, който избира „изпълнителен директор” и процедурата за такъв избор, а касаят само наличието на такъв орган на управление, правомощието на изпълнителния директор да свиква извънредно заседание на УС, правомощията на този нов орган и представителната му функция по отношение на сдружението.

От горното може да се направи извода, че поисканото вписване на промените на устава във вида им съгласно решението на ОС от 08.09.14г., е базирано на налична непълнота на подлежащи на задължително вписване обстоятелства - промяна на устава, настъпила в чл. 19, ал. 1 след решението на ОС от 16.12.09г., тъй като тя касае още един орган на управление и начина на избирането му.

Отделно от горното, настоящият състав на съда споделя тезата, че в чл. 23 от ЗЮЛНЦ са определени органите на този вид юридически лица, като правомощията по изпълнение на решенията на върховния орган /ОС/, по оперативното управление и представителство на сдружението се осъществяват от УС. С оглед улеснение във функционирането на дейността по управлението /по-голяма оперативност/, вкл. и представителство на сдружението, законодателят е предвидил възможността членовете на УС да изберат от своя състав председател /чл. 30, ал. 2/. В невписаната в регистъра редакция на чл. 19, ал. 1 от устава на сдружение „Стопанска камара-Шумен” е предвидено председателя на УС да е член от състава на УС, но такова изискване не е предвидено за изпълнителния директор. Посочено е само, че той може да не е член на сдружението. Действително е допустимо член на УС да не е член на сдружението – чл. 30, ал. 1, изр. 2 от ЗЮЛНЦ, но законодателят не е предвидил възлагане на представителни правомощия от УС на физическо лице, което не е член УС /по арг. от чл. 31, т. 1 от закона/, каквото пък е допустимото предвиждане в устава на това сдружение.

Обобщено, от една страна не е налице вписана промяна в устава на сдружението, касаеща нов орган и начина на конституирането му, а от друга страна, в тази част устава противоречи на нормите на ЗЮЛНЦ.

Отделно от горното, настоящият състав на съда споделя изводите на регистърния съд, че ЗЮЛНЦ не е предвидил и фактултативен орган, който по същността си да дублира или изключва правомощията на председателя на УС или на управителя /когато по решение на ОС функциите на УС са възложени на едно лице – чл. 30, ал. 3/. Възможността за създаване на друг факултативен орган на сдружението се основава на необходимостта да се осъществява и друга функция, която не е идентична или сходна или припокриваща се с функцията на предвиден от закона орган. Именно затова е допустимо и създаването по решение на ОС на контролен съвет, който да осъществява функцията по контрол върху организацията и финансите на сдружението и да докладва за резултатите от тази дейност на върховния орган на юридическото лице. Наред с горното следва да се сподели и виждането, че орган с наименованието „изпълнителен директор” е характерен за определен вид търговски дружества и би могло да създаде заблуждение в трети лица относно вида, предмета и целите на сдружението /независимо от обстоятелството, че управленски органи с такова наименование се вписват и за други юридически лица/.

С оглед на всичко изложено следва да се приеме, че жалбата е неоснователна и решението в обжалваната му част следва да се потвърди.

Воден от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение от 19.12.14г., постановено по ф.д. № 24/93г. на ШОС, в частта му, с която е отказано вписване на промени в устава на сдружение „Стопанска камара-Шумен”, гр. Шумен, а именно: допълване на чл. 11 с нова т. 4, допълване на чл. 21, ал. 1 с израза „изпълнителен директор”, създаване на нов чл. 24а с правомощията на изпълнителния директор и допълване на чл. 25, ал. 1 с израза „изпълнителен директор”, както и промяна в представителството на сдружението, като същото се управлява и представлява и от изпълнителния директор Н. Христов Николов.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                  

                                                                                     2.